Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk

Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk

Obchodní inspirace 2 min čtení

Saxo Group

Shrnutí:  Nevhodně zvolené velikosti pozic bývají u mnoha obchodníků, zvláště začátečníků, častou hlavní příčinou neuspokojivého obchodního výkonu. Při matematickém výpočtu správné velikosti pozice u daného obchodu budete schopni lépe řídit riziko a maximalizovat návratnost vzhledem k přijatému riziku.


V čem spočívá stanovení velikosti pozice a jak tuto metodu použít? 

Stanovení velikosti pozice označuje ideální počet jednotek investovaných do cenného papíru vzhledem k 1) riziku na vašem účtu a 2) riziku obchodu. Je pravda, že mnoho obchodníků určuje velikost obchodu náhodně, avšak výpočet její správné velikosti vám usnadní řízení rizika větší ztráty, pokud vám sázka nevyjde, a optimalizaci zisku, pokud se váš obchodní nápad realizuje. Obchodníci by si měli vypočítat ideální velikost pozice pomocí informované a strategické metodologie – a nerozhodovat se jen podle vnitřního pocitu. 

Jak vypočítat ideální velikost pozice  

Riziko na účtu    

Prvním krokem ke stanovení správné velikosti pozice je určení rizika na vašem účtu. To se obvykle vyjadřuje jako procento celkové hodnoty účtu (disponibilní hotovost + investované peníze). Obecné pravidlo mezi retailovými obchodníky je nepoužívat více než 2 % hodnoty účtu, což znamená, že riziku nikdy nevystavujete více než 2 % jeho hodnoty. 

Pokud je například hodnota vašeho účtu 100 000 USD (80 000 v hotovosti a 20 000 v cenných papírech), neměli byste při žádném obchodu riskovat více než 2000 USD.  

Výhodou uplatňování pravidla 2 % je, že při jeho striktním dodržování byste museli realizovat desítky po sobě jdoucích 2% obchodů se ztrátou, abyste přišli o peníze na svém účtu. 

Nezapomeňte, že pravidlo 2 % je jen jedním ze způsobů určení rizika na vašem účtu. Měli byste zvolit takové procento, které pro sebe považujete za komfortní, například 1 %. 

Riziko obchodu   


Po určení rizika na účtu je třeba stanovit, kam umístit úroveň stop-loss u daného obchodu. Pokud obchodujete s akciemi, představuje riziko vzdálenost mezi vstupní cenou a cenou stop-loss.  

Pokud máte například v plánu nakoupit Microsoft za 250 USD a úroveň stop-loss nastavíte na 230 USD, riziko obchodu je 20 USD na akcii. 

Ideální velikost pozice 

Ideální velikost pozice vypočítáte vydělením rizika na účtu velikostí obchodu. V našem příkladu s Microsoftem by to bylo 2000 USD/20 USD = 100. Jinými slovy, při dané hodnotě vašeho účtu a úrovni stop-loss můžete nakoupit 100 akcií Microsoftu, abyste měli jistotu, že neztratíte více než 2 % vašeho celkového kapitálu. 

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.