Souhrnné poplatky a platby

Pokud jde o poplatky, jsme zcela transparentní, takže vždy víte, kolik za obchodování a investování platíte.

Hodnotu účtu vašeho podúčtu představuje:

 • Hotovostní zůstatek účtu k datu vypořádání
 • Přičtená nebo odečtená hodnota veškerých nerealizovaných zisků nebo ztrát z otevřených CFD, Forex forwardů a futures na účtu
 • Přičtená tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí na účtu

Na finanční prostředky uložené u společností Saxo Bank se vztahují následující úrokové míry:

 • U kladného volného vlastního kapitálu bude jako úrok stanovena vyšší z těchto hodnot: tržní bid sazba s odečtením srážky nebo nula. Úrok bude vyplacen z celkové částky, pokud jsou hodnoty účtu / volný vlastní kapitál nad hranicí níže.

 • Při záporném volném vlastním kapitálu bude úrok roven tržním ask sazbám s přirážkou, avšak nikdy nebude nižší než přirážka. Úroky se budou účtovat z plné částky celkové hodnoty účtu / volného vlastního kapitálu.

U vkladů v měnách se zápornými úrokovými sazbami platí:

Saxo Bank účtuje záporné úroky v souladu se sazbami centrální banky. Poplatek se vztahuje na zůstatky přesahující hranice uvedené v tabulce níže. Saxo Bank neustále sleduje úrokové míry uplatňované centrálními bankami. Pokud se sazba změní, Saxo odpovídajícím způsobem upraví své záporné úrokové sazby s účinností od začátku následujícího měsíce. 

Hranice a úrokové míry*:

Kladný NFE (měny se zápornými sazbami)VIPPlatinumClassic
Hranice EUR 1,000,000100,00050,000
Hranice CHF 1,000,000100,00050,000
Hranice DKK7,500,000750,000375,000
Přirážka k sazbě centrální banky0.00%–0.25%–0.50%
Kladný NFE (měny s kladnými sazbami)VIPPlatinumClassic
Hranice USD (nebo ekvivalent v jiné měně)50,000100,000250,000
Srážka z převládající tržní sazby–1%–3%–3%
Záporný NFEVIPPlatinumClassic
Přirážka k převládající tržní sazbě, avšak ne méně než samotná přirážka6%7%8%

V hlavním obchodním účtu se tato hranice uplatní na dostupný volný vlastní kapitál a v případě podúčtů na hodnotu účtu. Záporný úrok se počítá denně na kreditní zůstatek účtu, který překračuje hraniční hodnotu, a strhává se z hlavních obchodních účtů nebo podúčtů na konci každého měsíce za úrokové období předcházejícího měsíce (datum vypořádání je poslední den předchozího měsíce).

*Sazby se liší podle toho, ve které zemi sídlí zákazník.

Na finanční prostředky uložené u společností Saxo Bank se vztahují následující úrokové míry:

 • U kladného volného vlastního kapitálu bude jako úrok stanovena vyšší z těchto hodnot: tržní bid sazba s odečtením srážky nebo nula. Úrok bude vyplacen z celkové částky, pokud jsou hodnoty účtu / volný vlastní kapitál nad hranicí níže.

 • Při záporném volném vlastním kapitálu bude úrok roven tržním ask sazbám s přirážkou, avšak nikdy nebude nižší než přirážka. Úroky se budou účtovat z plné částky celkové hodnoty účtu / volného vlastního kapitálu.

U vkladů v měnách se zápornými úrokovými sazbami platí:

Saxo Bank účtuje záporné úroky v souladu se sazbami centrální banky. Poplatek se vztahuje na zůstatky přesahující hranice uvedené v tabulce níže. Saxo Bank neustále sleduje úrokové míry uplatňované centrálními bankami. Pokud se sazba změní, Saxo odpovídajícím způsobem upraví své záporné úrokové sazby s účinností od začátku následujícího měsíce. 

Hranice a úrokové míry*:

Kladný NFE (měny se zápornými sazbami)VIPPlatinumClassic
Hranice EUR 1,000,000100,00050,000
Hranice CHF 1,000,000100,00050,000
Hranice DKK7,500,000750,000375,000
Přirážka k sazbě centrální banky0.00%–0.25%–0.50%
Kladný NFE (měny s kladnými sazbami)VIPPlatinumClassic
Hranice USD (nebo ekvivalent v jiné měně)50,000100,000250,000
Srážka z převládající tržní sazby–1%–3%–3%
Záporný NFEVIPPlatinumClassic
Přirážka k převládající tržní sazbě, avšak ne méně než samotná přirážka6%7%8%

V hlavním obchodním účtu se tato hranice uplatní na dostupný volný vlastní kapitál a v případě podúčtů na hodnotu účtu. Záporný úrok se počítá denně na kreditní zůstatek účtu, který překračuje hraniční hodnotu, a strhává se z hlavních obchodních účtů nebo podúčtů na konci každého měsíce za úrokové období předcházejícího měsíce (datum vypořádání je poslední den předchozího měsíce).

*Sazby se liší podle toho, ve které zemi sídlí zákazník.

Pokud obchodujete nástroj v měně, která se liší od vaší základní měny, probíhají konverze – včetně zisků a ztrát z obchodování – s využitím střední Forex-spotové ceny na základě času, kdy jste zavřeli pozici, plus/minus 1 procento. Poplatek klientů Platinum nepřesahuje ±0,75 % a VIP neplatí více než ±0,5 %.

Poplatek za měnovou konverzi se nevztahuje na maržový kolaterál. Zahrnují se pouze vypořádání skutečných plateb z obchodního účtu nebo na něj, například prodej a nákup akcií v hotovosti, platba/příjem prémií na opce atd.

Kurz použitý k měnové konverzi u částek zaúčtovaných na vašem účtu je k dispozici v obchodních platformách v sekci Uskutečněné obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dluhopisů

Na účty s pozicemi na akcie, ETF/ETC nebo dluhopisy se vztahuje poplatek za úschovu ve výši 0,25 % p.a. s minimálním měsíčním poplatkem 5,00 EUR. Poplatek klientů s účtem Platinum nepřesahuje ±0,20 % p.a. a VIP klienti neplatí víc než ±0,12 % p.a. Minimální poplatek za úschovu se vždy vztahuje na výchozí účet. Poplatek za úschovu se počítá denně, používá hodnoty ke konci dne a účtuje se měsíčně. Mezi regiony mohou existovat rozdíly.

Minimální poplatek
Poplatek za úschovu Classic p.a.Poplatek za úschovu Platinum p.a.Poplatek za úschovu VIP p.a.Minimální měsíční poplatek
Akcie a ETF/ETC0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR
Dluhopisy0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Poplatek za úschovu je služba podléhající DPH, která se tak připočítává k poplatku za úschovu:

Fyzické osoby

 • Sídlo v EU: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Sídlo mimo EU: Saxo Bank nebude uplatňovat DPH.

Korporátní/institucionální klient

 • Místo podnikání v Dánsku: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, pokud je poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.* Proběhne přenesení daňové povinnosti.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %, pokud není poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.
 • Místo podnikání mimo EU: Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, ale mohou platit místní pravidla pro DPH.

*Pouze DIČ v Evropské unii ověřitelné na webu Evropské komise : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude evidováno jako platné DIČ v Evropské unii. Pokud nelze DIČ v Evropské unii ověřit, obraťte se na místního správce daně.

Poplatek za neaktivitu ve výši 100,00 USD nebo ekvivalentní částky v měně účtu bude účtován, pokud klient nerealizuje žádné obchody na svém účtu po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců (180 dní).

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do sedmi pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce.

Úroky na hlavním účtu se počítají z volného vlastního kapitálu.

Úroky na podúčtech se počítají z hodnoty účtu.

Protože se volný vlastní kapitál počítá z otevřených pozic na všech vašich účtech, je důležité zajistit dostatečné množství dostupných peněžních prostředků na hlavním účtu.

Jinak se vystavujete riziku, že debetní úrok na hlavním účtu přesáhne kreditní úrok připisovaný na vašich podúčtech.

Klienti, kteří zadávají pokyny telefonicky, přes chat nebo e-mailem, musí za každý takový manuální pokyn zaplatit poplatek ve výši 50 EUR.  Produkty, které nelze obchodovat na platformě, mohou být od poplatku osvobozeny.

Volný vlastní kapitál představuje:

 • Hotovostní zůstatek vašeho hlavního obchodního účtu k datu vypořádání
 • Veškeré nerealizované zisky nebo ztráty z otevřených CFD, Forex forwardů a futures, které je třeba přičíst k hlavnímu obchodnímu účtu nebo je odečíst
 • Tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí, kterou je třeba přičíst k hlavnímu obchodnímu účtu
 • Veškerá marže potřebná k financování otevřených pozic, kterou je třeba odečíst z hlavního obchodního účtu a podúčtů

Financování marže volným vlastním kapitálem

Požadavek na financování marže se může lišit od požadavku na obchodování s marží. Úplný seznam peněžního kolaterálu pro financování marže, který se používá pro výpočet volného vlastního kapitálu najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Abyste nemuseli platit úroky z přečerpání účtu, je nutné udržovat dostatek peněžního kolaterálu a zajistit kladný volný vlastní kapitál.

Klientům na úrovni služeb Classic bude účtován poplatek ve výši 50 USD – nebo ekvivalentní částka v měně účtu – pokud požádají o doručení online výkazů e-mailem. Tento poplatek také vznikne v případě žádostí třetích stran o výkazy, například od auditorů.

Můžete požádat o formuláře 1042-S, ale není-li splněna jedna nebo více podmínek uvedených níže, bude uplatněn manipulační poplatek 1 000 EUR za příjmový rok:

 • Můžete poskytnout doklad o tom, že si úřad IRS od vás vyžádal formulář 1042-S.
 • Skupina Saxo použila pro váš účet nesprávnou sazbu americké daňové úlevy u zdroje.

Je-li požadováno více než 10 formulářů za rok, přesáhne poplatek 1 000 EUR ročně.

Servisní poplatek za hlasování v zastoupení bude účtován klientům, kteří odebírají služby Saxo Bank pro účast na schůzích. Navíc bude vybírán poplatek za každý odevzdaný nebo změněný hlas.

PopisNáklady
Odběr služeb
30 EUR ročně bez DPH
Odevzdání nebo změna hlasu
5 EUR za hlas bez DPH

Poplatek za odběr služeb bude vyúčtován na konci každého čtvrtletí. Refundace není možná. Klientům, kteří se v průběhu jednoho čtvrtletí výslovně přihlásí a následně odhlásí, bude vyúčtována plná částka. Poplatek za odběr služeb se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Všimněte si prosím, že poplatek za odběr služeb bude poprvé vyúčtován na konci 4. čtvrtletí 2020. Za 3. čtvrtletí 2020 se účtovat nebude.

Poplatek za hlas bude vyúčtován v okamžiku jeho odevzdání. Poplatek za hlas se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Poplatky za jednotlivé hlasy se budou evidovat od 3. září 2020 a poprvé budou vyúčtovány na konci 4. čtvrtletí 2020.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.