Opłaty ogólne

Nasze opłaty są w pełni przejrzyste, dlatego zawsze wiesz, ile kosztuje inwestowanie za naszym pośrednictwem.

Prowizje, opłaty i oprocentowanie depozytów

W ramach wspierania aspiracji finansowych i celów handlowych naszych klientów zapewniamy zarówno finansowanie, jak i płynność dla ich działań handlowych w zakresie produktów objętych depozytem zabezpieczającym. Nasze stawki finansowania są stosowane, gdy utrzymujesz przez noc otwartą pozycję dotyczącą produktu objętego depozytem zabezpieczającym, np. kontrakt CFD na pojedynczą akcję.

Twoje stawki finansowania składają się z dwóch elementów: 1) stawki finansowania Saxo Bid/Offer oraz 2) markup/down dla produktu inwestycyjnego.

Stawki finansowania ustala się w następujący sposób:

  • Bid = stawka finansowania Saxo Bid - markdown produktu inwestycyjnego
  • Offer = stawka finansowania Saxo Offer + markup produktu inwestycyjnego

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer odnoszą się do naszych cen dotyczących finansowania, tj. naliczamy zmienne stopy procentowe. Używamy alternatywnych stóp referencyjnych (ARR) jako podstawy do ustalania stawek finansowania Saxo Bid/Offer. W przypadku walut, które nie mają wyznaczonej stopy ARR, jako podstawa będzie stosowana stopa rynku pieniężnego, stopa polityki pieniężnej lub inny odpowiedni wskaźnik finansowy. 
Stawki finansowania Saxo Bid/Offer mają dolną granicę wynoszącą zero procent, co oznacza, że ​​stopy procentowe nie mogą być ujemne.

Jeśli kupujesz kontrakty CFD na pojedyncze akcje, np. w dolarach hongkońskich, przekonwertujemy naszą podstawę finansowania na dolary hongkońskie w celu sfinansowania bazowego zakupu akcji. Natomiast jeśli sprzedajesz kontrakty CFD na pojedyncze akcje, np. w randach południowoafrykańskich, przeliczymy dochody ze sprzedaży akcji bazowych na waluty podstawy finansowania. Te operacje wymagają aktywnego handlu różnymi produktami finansowymi na rynku międzybankowym w celu zarządzania płynnością przepływów pieniężnych generowanych przez Twoje działania handlowe.

Stopy ARR zostały opracowane przez grupy robocze składające się z krajowych i międzynarodowych organizacji, uczestników rynku, a także banków centralnych i banków rezerw. Są one publicznie dostępne i są uznane przez właściwe organy krajowe, uczestników rynku oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia branży finansowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich wskaźników finansowych wymienionych poniżej, skontaktuj się z ich administratorem, bankiem centralnym lub bankiem rezerw.

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer zostały opracowane przez Saxo Bank i podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych. Jednym z postanowień może być przeniesienie kosztów związanych z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany krajowej i/lub zagranicznej polityki pieniężnej lub kredytowej, które wpływają na ogólny poziom oprocentowania, lub zmiany w strukturach kosztów dostawców płynności i brokerów.

Więcej informacji znajdziesz w części poświęconej odpowiednim stawkom referencyjnym w sekcji poniżej.

Markup/down dla produktów inwestycyjnych

Więcej informacji o ogólnych cenach można znaleźć na stronie Przegląd cen

Obliczanie odsetek i rozliczenia

Odsetki będą obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Stawki Saxo Bid/Ask są własnością Saxo Bank i podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych. Jednym z takich postanowień może być przeniesienie kosztów związanych z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany w krajowej i/lub zagranicznej polityce monetarnej lub kredytowej, które wpływają na poziom stóp procentowych lub zmiany w strukturze kosztów u dostawców płynności i brokerów.

Stosujemy Alternatywne Stawki Referencyjne (ARR) jako dane wejściowe przy ustalaniu stawek Saxo Bid/Ask. W przypadku walut bez wyznaczonej ARR, jako dane wejściowe stosowane są stopy rynku pieniężnego, stopy polityki pieniężnej lub inne odpowiednie benchmarki finansowe.

Benchmarki stosowane przy ustalaniu oprocentowania depozytów i stawek finansowania produktów marżowych są wymienione w poniższej tabeli. Saxo Bank zastrzega sobie prawo do stosowania opóźnienia biznesowego w stosunku do publikacji finansowych benchmarków przy obliczaniu i księgowaniu niezrealizowanych i zrealizowanych odsetek.

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
WalutaKonwencja zliczania dniStawki referencyjne
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR) or Current-account rate
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Kiedy handlujesz instrumentem w walucie, która różni się od Twojego nominału bazowego, konwersje - w tym zyski/straty handlowe - są wykonywane przy użyciu średniej ceny FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji plus/minus 0,25 procent. Pobieramy nie więcej niż plus/minus 0,25 procent opłat za przeliczenie waluty.

Opłata za przeliczenie waluty nie ma zastosowania do zabezpieczenia depozytem zabezpieczającym. Uwzględniane jest tylko rozliczenie rzeczywistych płatności na rachunek handlowy lub z rachunku handlowego - na przykład kupno/sprzedaż akcji gotówkowych lub płacenie/otrzymywanie premii opcyjnych.

Kurs stosowany do przeliczania walut kwot zaksięgowanych na rachunku klienta jest wyświetlany na platformach transakcyjnych w raporcie Zrealizowane transakcje.

Brak opłaty za przechowywanie aktywów dla klientów z Polski.

Brak opłaty za nieaktywość

Klienci otwierający zlecenia przez telefon, podczas rozmowy na czacie lub w wiadomości e-mail muszą uiścić opłatę za zlecenie ręczne w wysokości 50 EUR za zlecenie.  Z tej reguły mogą być wykluczone niektóre produkty, którymi nie można handlować na platformie.

W przypadku klientów usługi z rachunkiem Classic w razie, gdy klient zażąda dostarczenia raportów online pocztą e-mail, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 USD lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku. Opłata ta obowiązuje również w przypadku wniosków o raporty pochodzących od stron trzecich, na przykład od audytorów.

Możesz zażądać formularza 1042-S, jednak w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków zostanie naliczona opłata za obsługę w wysokości 1000 EUR rocznie.

  • Możesz przedstawić dowód, że urząd IRS zażądał formularza 1042-S.
  • Grupa Saxo Group zastosowała nieprawidłową stawkę amerykańskiej ulgi podatku u źródła wobec Twojego rachunku.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba użycia więcej niż 10 formularzy, opłata przekroczy 1000 EUR rocznie.

Opłata za usługę głosowania przez pełnomocnika będzie pobierana od klientów, którzy subskrybują usługi obsługi spotkań Saxo Bank. Ponadto będzie pobierana opłata za każdy głos lub zmianę głosu.

OpisKoszt
Subskrypcja usługi
30 EUR rocznie bez VAT
Głos/zmiana głosu
5 EUR za głos bez VAT

Opłata za subskrypcję usługi będzie naliczana kwartalnie na koniec kwartału i nie będzie podlegać zwrotowi. Klienci, którzy subskrybują, a następnie anulują subskrypcję w tym samym kwartale, zostaną obciążeni pełną kwotą. W stosownych przypadkach opłata za subskrypcję usługi zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Uwaga: opłata za subskrypcję usługi zostanie naliczona po raz pierwszy pod koniec 4. kwartału 2020 r.. Za 3. kwartał 2020 r. nie zostanie ona naliczona.

Opłata za każdy głos będzie naliczana w momencie głosowania. W stosownych przypadkach opłata za poszczególne głosy zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Opłata za poszczególne głosy będzie obliczana od 3 września 2020 r. — pierwszy raz zostanie naliczona pod koniec 4. kwartału 2020 r.

W przypadku prośby o dodanie nowego instrumentu finansowego do naszej oferty od klientów z rachunkami Classic i Platinum będzie pobierana opłata w wysokości 200 USD za każdy nowy dodany instrument. Klienci z rachunkami VIP mogą dodać nowy instrument bezpłatnie. Opłata jest naliczana tylko w przypadku pomyślnego dodania żądanych instrumentów do platformy. Aby sprawdzić aktualny rodzaj rachunku, przejdź do sekcji „Rachunek” na platformie i wybierz zakładkę „Saxo Rewards”.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Możesz łatwo otworzyć rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskać dostęp do wszystkich klas aktywów.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.