Wykaz prowizji, opłat i depozytów

Nasze opłaty są w pełni przejrzyste, więc zawsze wiadomo, ile kosztuje handel i inwestowanie za naszym pośrednictwem.

Opłaty ogólne

Oprocentowanie głównego rachunku jest obliczane przy użyciu wolnego kapitału netto. Oprocentowanie subrachunków jest obliczane przy użyciu Stanu rachunku.

Definicja wolnego kapitału netto

Twój wolny kapitał netto to:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na głównym rachunku plus lub minus salda środków pieniężnych na subrachunkach w tej samej walucie
 • Plus lub minus wszystkich niezrealizowanych zysków lub strat z otwartych transakcji CFD, transakcji walutowych forward i transakcji futures na głównym rachunku i na subrachunkach w tej samej walucie
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na głównym rachunku i na subrachunkach w tej samej walucie
 • Minus wszystkie depozyty zabezpieczające wymagane do finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku i na subrachunkach bez względu na walutę subrachunku

Finansowanie depozytu zabezpieczającego wolny kapitał netto

Wymóg finansowania depozytu zabezpieczającego może się różnić od wymogu depozytu zabezpieczającego dla transakcji. Pełną listę stawek depozytu zabezpieczającego na potrzeby obliczania wolnego kapitału netto zawierają Ogólne warunki handlowe.

Ponieważ wolny kapitał netto jest obliczany w oparciu o otwarte pozycje na wszystkich rachunkach, upewnij się, że na głównym rachunku jest dostępna wystarczająca ilość środków w jego walucie. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko naliczenia oprocentowania debetowego na głównym rachunku.

Stan rachunku — definicja

Stan rachunku dla subrachunku wynosi:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na rachunkach w tej samej walucie
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji walutowych forward i transakcji futures na rachunku w tej samej walucie
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na rachunkach w tej samej walucie

Oprocentowanie na rachunkach

W przypadku środków zdeponowanych w Saxo Bank obowiązują następujące stopy procentowe

 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto/stanu rachunku odsetki będą większą z tych wartości: stopy procentowe Saxo Bid minus markdown lub zero. Odsetki będą płacone od pełnej kwoty, jeśli wolny kapitał netto/stan rachunku jest powyżej progu.
 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto/stanu rachunku stopa procentowa będzie równa stopie procentowej Saxo Offer + markup, jednak nie mniej niż markup. Odsetki będą naliczane od pełnej kwoty dla wszystkich wartości rachunków/wolnego kapitału netto.

W przypadku depozytów w walutach z ujemnymi stopami procentowymi:

Saxo Bank nalicza odsetki ujemne zgodnie ze stopami odpowiednich banków centralnych. Opłata dotyczy sald powyżej progów wskazanych w poniższej tabeli. Stopy procentowe stosowane przez banki centralne są stale monitorowane przez Saxo Bank. W przypadku zmiany stopy Saxo dostosuje odpowiednio swoje ujemne stopy procentowe ze skutkiem od początku następnego miesiąca.

Progi, markdown i markup*:

Dodatnia wartość wolnego kapitału netto/stanu rachunku
(waluty z ujemnymi stopami)
VIPPlatinumClassic
Markdown do stawki banku centralnego-0.25%-0.35%-0.50%

Dodatnia wartość wolnego kapitału netto/stanu rachunku
(waluty z dodatnimi stopami)
VIPPlatinumClassic
Wolny kapitał netto/stan rachunku powyżej USD (lub równowartości)0050 000
Markdown do obowiązującej stopy procentowej Saxo bid–1%-2%–3%

Negatywna wartość wolnego kapitału netto/stanu rachunkuVIPPlatinumClassic
 Markup do obowiązującej stawki rynkowej, jednak nie mniej niż markup6%7%8%

Na głównym rachunku próg ten będzie stosowany do dostępnego wolnego kapitału netto. W przypadku subrachunków będzie to dotyczyć stanu rachunku. Progi dotyczą wszystkich rachunków w tej samej walucie. Odsetki ujemne będą naliczane codziennie dla sald kredytowych przekraczających próg. Będą odejmowane z głównych rachunków lub subrachunków na koniec każdego miesiąca za okres odsetkowy z poprzedniego miesiąca (datą rozliczenia jest ostatni dzień poprzedniego miesiąca).

*Markdown i markup różnią się w zależności od kraju zamieszkania klienta.

Obliczanie odsetek i rozliczenia

Odsetki będą obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki są naliczane zgodnie z konwencją liczenia dni i standardem rynkowym określonymi w tabeli w części Stawki referencyjne.

W ramach wspierania aspiracji finansowych i celów handlowych naszych klientów zapewniamy zarówno finansowanie, jak i płynność dla ich działań handlowych w zakresie produktów objętych depozytem zabezpieczającym. Nasze stawki finansowania są stosowane, gdy utrzymujesz przez noc otwartą pozycję dotyczącą produktu objętego depozytem zabezpieczającym, np. kontrakt CFD na pojedynczą akcję.

Twoje stawki finansowania składają się z dwóch elementów: 1) stawki finansowania Saxo Bid/Offer oraz 2) markup/down dla produktu inwestycyjnego.

Stawki finansowania ustala się w następujący sposób:

 • Bid = stawka finansowania Saxo Bid - markdown produktu inwestycyjnego
 • Offer = stawka finansowania Saxo Offer + markup produktu inwestycyjnego

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer odnoszą się do naszych cen dotyczących finansowania, tj. naliczamy zmienne stopy procentowe. Używamy alternatywnych stóp referencyjnych (ARR) jako podstawy do ustalania stawek finansowania Saxo Bid/Offer. W przypadku walut, które nie mają wyznaczonej stopy ARR, jako podstawa będzie stosowana stopa rynku pieniężnego, stopa polityki pieniężnej lub inny odpowiedni wskaźnik finansowy. 
Stawki finansowania Saxo Bid/Offer mają dolną granicę wynoszącą zero procent, co oznacza, że ​​stopy procentowe nie mogą być ujemne.

Jeśli kupujesz kontrakty CFD na pojedyncze akcje, np. w dolarach hongkońskich, przekonwertujemy naszą podstawę finansowania na dolary hongkońskie w celu sfinansowania bazowego zakupu akcji. Natomiast jeśli sprzedajesz kontrakty CFD na pojedyncze akcje, np. w randach południowoafrykańskich, przeliczymy dochody ze sprzedaży akcji bazowych na waluty podstawy finansowania. Te operacje wymagają aktywnego handlu różnymi produktami finansowymi na rynku międzybankowym w celu zarządzania płynnością przepływów pieniężnych generowanych przez Twoje działania handlowe.

Stopy ARR zostały opracowane przez grupy robocze składające się z krajowych i międzynarodowych organizacji, uczestników rynku, a także banków centralnych i banków rezerw. Są one publicznie dostępne i są uznane przez właściwe organy krajowe, uczestników rynku oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia branży finansowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich wskaźników finansowych wymienionych poniżej, skontaktuj się z ich administratorem, bankiem centralnym lub bankiem rezerw.

Stawki finansowania Saxo Bid/Offer zostały opracowane przez Saxo Bank i podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych. Jednym z postanowień może być przeniesienie kosztów związanych z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany krajowej i/lub zagranicznej polityki pieniężnej lub kredytowej, które wpływają na ogólny poziom oprocentowania, lub zmiany w strukturach kosztów dostawców płynności i brokerów.

Więcej informacji znajdziesz w części poświęconej odpowiednim stawkom referencyjnym w sekcji poniżej.

Markup/down dla produktów inwestycyjnych

Więcej informacji o ogólnych cenach można znaleźć na stronie Przegląd cen

Obliczanie odsetek i rozliczenia

Odsetki będą obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości referencyjne stosowane przy ustalaniu oprocentowania depozytów oraz stawek finansowania produktów objętych depozytem zabezpieczającym. Saxo Bank zastrzega sobie prawo do stosowania opóźnień w publikacji wskaźników finansowych w przypadku obliczania i księgowania niezrealizowanych i zrealizowanych odsetek.

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
WalutaKonwencja zliczania dniStawki referencyjne
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR)
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Handel instrumentami w walucie innej niż waluta rachunku oznacza, że przewalutowania, w tym zysków/strat z transakcji — są wykonywane przy użyciu średniej ceny FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji, plus/minus 1%. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,75%, a klienci VIP plus/minus 0,5%.

Prowizja za przewalutowanie nie dotyczy depozytu zabezpieczającego. Uwzględniane są tylko rozliczenia rzeczywistych płatności dokonywanych na lub z rachunku inwestycyjnego, np. kupowanie lub sprzedawanie akcji, płacenie lub przyjmowanie premii opcyjnej itp.

Kurs wymiany walut dla kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku jest wyświetlany na platformach transakcyjnych w raporcie Trades Executed (Transakcje wykonane).

Opłata powiernicza dla klientów z Polski nie jest pobierana

Opłaty dla klientów z krajów CEE przedstawiają się następująco:

Opłaty powiernicze dla akcji, funduszy ETF/ETC i obligacji

W przypadku rachunków z pozycjami w akcjach, ETF/ETC lub obligacjach opłata powiernicza wynosi 0,15% rocznie, z minimalną opłatą miesięczną na poziomie 5,00 EUR. Klienci z rachunkami Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,12% rocznie, a klienci VIP plus/minus 0,09% rocznie. Minimalna opłata powiernicza zawsze będzie naliczana dla domyślnego rachunku. Opłata powiernicza będzie obliczana codziennie przy użyciu wartości na koniec dnia i pobierana w cyklu miesięcznym. Mogą występować różnice w zależności od regionu.

Opłata minimalna
Opłata powiernicza rocznie — ClassicOpłata powiernicza rocznie — PlatinumOpłata powiernicza rocznie — VIPMinimalna opłata miesięczna
Akcje i fundusze ETF/ETC0,15%0,12%0,09%5,00 EUR
Obligacje0,15%0,12%0,09%5,00 EUR

Podatek od towarów i usług (VAT)

Opłata powiernicza to usługa podlegająca opodatkowaniu VAT. Podatek VAT zostanie naliczony dla opłaty powierniczej w następujący sposób:

Osoby fizyczne

 • Mieszkające na terenie UE — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Mieszkające poza terenem UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez Saxo Bank A/S.

Klient korporacyjny/instytucjonalny

 • Z miejscem prowadzenia działalności w Danii — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — podatek VAT nie zostanie naliczony przez Saxo Bank A/S w przypadku podania prawidłowego identyfikatora VAT UE*. Zostanie udostępniona faktura z mechanizmem odwrotnego naliczenia podatku VAT.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%, jeśli nie podano prawidłowego identyfikatora VAT UE.
 • Z miejscem prowadzenia działalności poza UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez Saxo Bank A/S, ale mogą mieć zastosowanie lokalne reguły dotyczące opodatkowania VAT.

*Tylko identyfikatory VAT UE z możliwością weryfikacji za pośrednictwem witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będą rejestrowane jako prawidłowe identyfikatory VAT UE. Jeśli nie można zweryfikować identyfikatora VAT UE, należy skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się podatkiem VAT.

Opłata za brak aktywności w kwocie 100,00 USD — lub równoważna w walucie rachunku — zostanie naliczona, jeśli klient nie wykona żadnych transakcji na swoim rachunku w okresie 6 kolejnych miesięcy (180 dni).

Klienci otwierający zlecenia przez telefon, podczas rozmowy na czacie lub w wiadomości e-mail muszą uiścić opłatę za zlecenie ręczne w wysokości 50 EUR za zlecenie.  Z tej reguły mogą być wykluczone niektóre produkty, którymi nie można handlować na platformie.

W przypadku klientów usługi z rachunkiem Classic w razie, gdy klient zażąda dostarczenia raportów online pocztą e-mail, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 USD lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku. Opłata ta obowiązuje również w przypadku wniosków o raporty pochodzących od stron trzecich, na przykład od audytorów.

Możesz zażądać formularza 1042-S, jednak w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków zostanie naliczona opłata za obsługę w wysokości 1000 EUR rocznie.

 • Możesz przedstawić dowód, że urząd IRS zażądał formularza 1042-S.
 • Grupa Saxo Group zastosowała nieprawidłową stawkę amerykańskiej ulgi podatku u źródła wobec Twojego rachunku.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba użycia więcej niż 10 formularzy, opłata przekroczy 1000 EUR rocznie.

Opłata za usługę głosowania przez pełnomocnika będzie pobierana od klientów, którzy subskrybują usługi obsługi spotkań Saxo Bank. Ponadto będzie pobierana opłata za każdy głos lub zmianę głosu.

OpisKoszt
Subskrypcja usługi
30 EUR rocznie bez VAT
Głos/zmiana głosu
5 EUR za głos bez VAT

Opłata za subskrypcję usługi będzie naliczana kwartalnie na koniec kwartału i nie będzie podlegać zwrotowi. Klienci, którzy subskrybują, a następnie anulują subskrypcję w tym samym kwartale, zostaną obciążeni pełną kwotą. W stosownych przypadkach opłata za subskrypcję usługi zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Uwaga: opłata za subskrypcję usługi zostanie naliczona po raz pierwszy pod koniec 4. kwartału 2020 r.. Za 3. kwartał 2020 r. nie zostanie ona naliczona.

Opłata za każdy głos będzie naliczana w momencie głosowania. W stosownych przypadkach opłata za poszczególne głosy zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Opłata za poszczególne głosy będzie obliczana od 3 września 2020 r. — pierwszy raz zostanie naliczona pod koniec 4. kwartału 2020 r.

Uwaga: od klientów z rachunkami Classic i Platinum będzie pobierana opłata w wysokości 200 USD za każdy nowy dodany instrument. Klienci z rachunkami VIP mogą dodać nowy instrument bezpłatnie. Opłata jest naliczana tylko w przypadku pomyślnego dodania żądanych instrumentów do platformy. Aby sprawdzić aktualny rodzaj rachunku, przejdź do sekcji „Rachunek” na platformie i wybierz zakładkę „Saxo Rewards”.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Możesz łatwo otworzyć rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskać dostęp do wszystkich klas aktywów.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.