Wyświetl menu prawne

Informacja o ochronie prywatności Saxo Bank A/S

W Saxo chcemy w przejrzysty sposób informować o tym, jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkowników. Poniżej można sprawdzić, dlaczego Saxo Bank A/S ("my", "nas", "nasz") przetwarza dane osobowe użytkowników, jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy i kto przetwarza dane osobowe użytkowników.

1. Kto jest prawnie odpowiedzialny za ochronę danych osobowych użytkowników?

Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15,
DK-2900 Hellerup
Dania
(nr spółki: 15731249)

Jesteśmy zobowiązani do obsługi ("przetwarzania") danych osobowych użytkownika w sposób bezpieczny i zgodny z RODO, a jeśli jakiekolwiek przepisy krajowe wymagają wyższego poziomu ochrony danych osobowych niż RODO, takie surowsze wymogi muszą być przestrzegane.

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z opcjami tutaj: Jak poprosić o wsparcie? - Centrum Wsparcia Saxo Bank A/S (help.saxo).

Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Saxo za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych lub następującego adresu e-mail: privacy@saxobank.com.

2. Jakie dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać i skąd je pozyskujemy?

Będziemy gromadzić wyłącznie te dane o użytkowniku, które są istotne w kontekście relacji łączących nas z użytkownikiem.

Informacje zbieramy przede wszystkim bezpośrednio od użytkownika. Będziemy jednak również gromadzić dane osobowe z innych źródeł, które mogą obejmować inne podmioty Saxo Bank A/S, inne spółki i instytucje finansowe, publicznie dostępne źródła (np. prasę, rejestry spółek, Internet, w tym platformy mediów społecznościowych) oraz od dostawców usług kontroli ryzyka biznesowego, baz danych zwalczania nadużyć finansowych, list sankcyjnych i baz danych artykułów informacyjnych.

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować:

 • Nazwa i dane kontaktowe;
 • Rejestry związane z naszymi relacjami z klientami i odpowiednimi usługami, w tym dane wynikające z korzystania przez użytkownika z naszych platform informatycznych i aplikacji mobilnych;
 • Rejestry KYC (Poznaj swojego klienta), takie jak dane paszportowe, numer ubezpieczenia społecznego, data i miejsce urodzenia, źródło majątku, uzasadnienie korzystania ze struktur korporacyjnych, zatrudnienie, w tym czy powierzono Ci ważną funkcję publiczną, a także informacje z niekorzystnych mediów istotnych dla relacji.
 • Informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego, wzór podpisu, dochód, aktywa, wydatki, cele inwestycyjne, stan cywilny i szczegóły dotyczące wiedzy o produktach i usługach finansowych, apetyt na ryzyko, zdolność do ponoszenia strat, status podatkowy i miejsce zamieszkania.
 • Dane biometryczne w celu weryfikacji tożsamości użytkownika podczas wdrażania.
 • Zapisy rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej.
 • Zapisy dotyczące zaangażowania użytkownika w naszą platformę, aplikacje, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i media społecznościowe.
 • Informacje o lokalizacji geograficznej w celu zapewnienia zgodności z sankcjami i innymi wymogami prawnymi.

3. Do jakich celów będziemy wykorzystywać dane użytkownika i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • W celu wykonania umowy

  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być konieczne w celu wykonania umowy z użytkownikiem dotyczącej naszych usług finansowych lub w celu podjęcia działań zgodnie z instrukcjami użytkownika przed zawarciem umowy.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją umowną z nami.

 • W celu spełnienia obowiązku prawnego lub działania w interesie publicznym

  Jako licencjonowany bank podlegamy szeregowi obowiązków ustawowych i regulacyjnych, które mogą wymagać od nas gromadzenia, przechowywania lub ujawniania danych osobowych, na przykład w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcjom lub w odpowiedzi na dochodzenia lub nakazy ujawnienia ze strony policji, organów regulacyjnych podmiotów z naszej grupy oraz organów podatkowych lub innych organów publicznych.

 • Do celów uzasadnionych interesów

  W razie potrzeby przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. Przypadki, w których polegamy na naszych uzasadnionych interesach w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika, obejmują:

  • Analiza biznesowa i rozwój produktów i usług, w tym optymalizacja doświadczenia platform i obsługi klienta;
  • Działania związane z bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem budynku, w tym korzystanie z nagrywania;
  • Informacje kontaktowe dla potencjalnych klientów przed sfinalizowaniem otwarcia konta i odwiedzających;
  • Nagrywanie linii telefonicznych i monitorowanie komunikacji elektronicznej do celów biznesowych i zgodności z przepisami, poza wymogami prawnymi;
  • Zapobieganie i wykrywanie oszustw, przestępstw finansowych i nadużyć na rynku, w tym wszelkich działań lub transakcji dokonywanych przez klientów końcowych klientów white-label na platformie Saxo;
  • Ocena, wnoszenie lub obrona roszczeń prawnych;
 • Na podstawie zgody użytkownika

  Jeśli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób nieobjęty powyższymi uzasadnieniami prawnymi, będziemy potrzebować jego zgody. W przypadku wyrażenia zgody użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie powoduje, że wcześniejsze przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezgodne z prawem, ale może mieć wpływ na naszą zdolność do dalszego świadczenia usług w ten sam sposób w przyszłości.

  Opieramy się na zgodzie użytkownika w następujących celach:

  • Weryfikacja tożsamości za pomocą danych biometrycznych.
  • W przypadku uczestnictwa w Programie Preferowanego Brokera Saxo udostępni Pracodawcy określone dane dotyczące działalności handlowej Klienta na platformie transakcyjnej Saxo.
  • Za dostarczanie treści marketingowych.
  • Gromadzenie danych behawioralnych i statystycznych (plików cookie) związanych z korzystaniem z naszych witryn internetowych.

4. Komu możemy udostępniać dane osobowe użytkownika?

Tam, gdzie jest to konieczne do wykonania instrukcji użytkownika i w innych celach określonych powyżej, możemy udostępniać informacje o użytkowniku szeregowi odbiorców, w tym: dostawcom usług weryfikacji przeszłości, instytucjom finansowym, funduszom, odbiorcom płatności, dostawcom infrastruktury płatniczej i rozliczeniowej, giełdom, organom regulacyjnym, organom publicznym (w tym organom podatkowym), innym podmiotom naszej grupy i dostawcom usług, profesjonalnym doradcom, audytorom, ubezpieczycielom i potencjalnym nabywcom elementów naszej działalności.

Będziemy ujawniać informacje o użytkowniku wyłącznie w zakresie dozwolonym zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, RODO i zobowiązaniami klienta do zachowania poufności. Saxo w żadnym wypadku nie sprzedaje zebranych danych stronom trzecim.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze kategorie odbiorców danych osobowych.

5. Czy będziemy przekazywać dane użytkownika do krajów spoza UE/EOG?

Działamy globalnie, co jest częścią naszego DNA, i aby oferować użytkownikom najlepszą możliwą obsługę, informacje dotyczące użytkowników mogą, zgodnie z celami opisanymi powyżej, być przekazywane do tak zwanych "krajów trzecich", czyli krajów spoza UE lub EOG, które domyślnie nie zapewniają takiej samej ochrony danych osobowych.

Jeśli udostępniamy dane osobowe w ramach Grupy Saxo, dane osobowe są chronione przez nasze Wiążące Reguły Korporacyjne, które zapewniają, że dane są chronione w ten sam sposób we wszystkich naszych podmiotach prawnych.

Jeśli korzystamy z usług dostawców w kraju spoza UE/EOG, dane osobowe są chronione przez standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych między krajami UE a krajami spoza UE lub przez odpowiedni poziom ochrony danych obowiązujący w kraju spoza UE, oceniony przez Komisję Europejską. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane do kraju trzeciego wyłącznie w sposób dozwolony na mocy RODO.

6. Jak długo będziemy przechowywać dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których je uzyskaliśmy.

Dane zebrane w ramach KYC, a także transakcje i transakcje będą przechowywane do 5 lat po zakończeniu relacji z klientem ze względu na wymogi prawne.

W niektórych przypadkach konieczne będzie przechowywanie dokumentacji poza powyższymi okresami, aby móc zająć się faktycznymi audytami, sprawami podatkowymi lub roszczeniami prawnymi.

W przypadkach, w których dane są gromadzone w ramach otwarcia konta, które nigdy nie zostało ukończone, dane będą przechowywane przez 2 lata.

7. Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane do profilowania?

Profilowanie w kontekście niniejszej informacji o ochronie prywatności oznacza wykorzystanie zautomatyzowanego procesu do analizy danych osobowych w celu oceny lub przewidywania aspektów zachowania użytkownika. Możemy korzystać z profilowania w następujących okolicznościach:

 • Pomoc w identyfikacji potencjalnych przypadków przestępstw finansowych;
 • Dostarczanie użytkownikowi informacji o naszych produktach i usługach, które mogą go zainteresować.

8. Jakie masz prawa do ochrony danych?

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń, zgodnie z RODO użytkownik ma prawo do

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 • Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to użytkownikowi poprawienie niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na jego temat.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi zażądanie usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Jest to czasami określane jako "prawo do bycia zapomnianym".
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania jego danych, na przykład w okresie, w którym możemy odpowiedzieć na roszczenie użytkownika, że dane są niedokładne lub że nasz uzasadniony interes w ich przetwarzaniu jest nadrzędny w stosunku do interesu użytkownika.
 • Zażądać od nas przekazania przekazanych nam danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Jest to znane jako prawo do przenoszenia.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych. Umożliwia to użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 • Wniosek o niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas z prośbą o niepodejmowanie decyzji dotyczącej użytkownika wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie jego danych, które wpływa na jego sytuację prawną (lub ma na niego inny znaczący wpływ). Co do zasady nie podejmujemy decyzji tego rodzaju wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie i bez jakiejkolwiek oceny ze strony człowieka. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas jego danych osobowych do Duńskiej Agencji Ochrony Danych. Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.datatilsynet.dk.

9. Czy jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych?

Prawo nie nakłada na użytkownika obowiązku przekazywania nam danych osobowych. Jeśli jednak odmówisz, możemy nie być w stanie kontynuować z Tobą współpracy. Na przykład przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają od nas weryfikacji tożsamości użytkownika. Nieuchronnie wymaga to od nas gromadzenia pewnych danych osobowych od użytkownika jako klienta.

10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności w celu jej wyjaśnienia lub uwzględnienia zmian w RODO lub naszej działalności biznesowej. Powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych aktualizacjach.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.