Wyświetl menu prawne

Demaskowanie naruszeń

W trosce o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie otwartości, uczciwości i odpowiedzialności Grupa Saxo wdrożyła dla swoich pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy system zgłaszania naruszeń. 
Jeśli zatem wbrew naszym oczekiwaniom doświadczą Państwo naruszenia przez Grupę Saxo obowiązujących przepisów prawa właściwego, zasad i wytycznych, zasad przyjętych przez Grupę Saxo lub innych przepisów i regulaminów, można taki przypadek zgłosić przy zachowaniu pełnej poufności, a nawet anonimowo.

Wszystkie uzasadnione podejrzenia zgłoszone w ramach wspomnianego systemu będą starannie badane, a jeśli zezwolą na to przepisy, przekażemy Państwu na żądanie rezultaty tych badań.

Łącze do naszego systemu zgłaszania naruszeń: saxobank.ethicspoint.com

Skargi dotyczące m.in. konkretnych transakcji lub przypadków nieuzyskania dostatecznej odpowiedzi powinny być zasadniczo zgłaszane tutaj.