Wyświetl menu prawne

Ochrona środków klientów detalicznych

Dlaczego klienci mogą ufać Saxo Bank

  • Saxo Bank posiada 3 licencje bankowe na całym świecie i jest dobrze skapitalizowanym i dobrze regulowanym bankiem duńskim (UE).
  • Saxo Bank zawsze bardzo ostrożnie podchodził do swojego bilansu, minimalizując ryzyka związane ze zmianami stóp procentowych.
  • Saxo Bank ma bezpieczny bilans i nie podejmuje ryzyk związanych z "wychodzeniem na krzywą dochodowości".
  • Saxo Bank nie posiada portfela kredytów, kredytów hipotecznych ani kredytów komercyjnych, które wiązałyby się z nieodłącznym ryzykiem strat kredytowych.
  • Saxo Bank jest rentowną instytucją finansową o bardzo dobrze zdywersyfikowanej działalności, w której podjęliśmy strategiczne decyzje, które pozwalają nam mieć silną pozycję, a klienci i partnerzy mogą ufać nam jako bezpiecznemu i atrakcyjnemu miejscu do lokowania swoich depozytów.

Saxo Bank jest członkiem Duńskiego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku, gdy duński bank (w tym Saxo Bank) zawiesi swoje płatności lub ogłosi upadłość, depozyty klientów są gwarantowane przez Fundusz kwotą do EUR 100,000 dla depozytów gotówkowych. Depozyty gotówkowe są obliczane jako wolny depozyt netto po odliczeniu wszelkich długów wobec banku.

Co do zasady, zawieszenie płatności lub przymusowa likwidacja nie będą miały wpływu na papiery wartościowe i zostaną one zwrócone klientowi. W przypadku, gdy duński bank (w tym Saxo Bank) nie jest w stanie zwrócić papierów wartościowych przechowywanych przez depozytariusza, administrowanych lub zarządzanych, Fundusz Gwarancyjny pokryje kwotę do EUR 20,000 na klienta.

Fundusz Gwarancyjny

Aby uzyskać więcej informacji na temat Funduszu Gwarancyjnego i jego zakresu, a także zaktualizowaną listę członków Funduszu Gwarancyjnego, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że Twoje środki są chronione w ramach Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, jaki status klasyfikacyjny posiadasz w Saxo Banku. 

Ochrona środków klientów instytucjonalnych

Ochrona środków pieniężnych w przypadku niewypłacalności Saxo Banku:

Klienci instytucjonalni, ze względu na swój status licencjonowanych instytucji finansowych, nie są objęci ochroną gotówkową w przypadku niewykonania zobowiązania przez Saxo Bank. Środki pieniężne w tym zakresie obejmują wartość netto pozycji w instrumentach pochodnych.

Ochrona papierów wartościowych na wypadek niewypłacalności Saxo Banku:

Wszystkie papiery wartościowe przechowywane w Saxo Bank zostaną zwrócone klientowi White Label, jeśli będzie można je odzyskać od depozytariusza Saxo Banku.

To, że papiery wartościowe są możliwe do odzyskania, jest zapewnione przez wymóg art. 95 ust. 3 duńskiej ustawy o firmach inwestycyjnych, który nakłada na duńskie banki obowiązek zapewnienia, że prawa klienta do ich papierów wartościowych są zawsze chronione, również w przypadku niewykonania zobowiązania.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.