Oversikt over lovmeny

Beskyttelse av privatkunders midler

Saxo Bank er medlem av det danske garantifondet.


I tilfelle en dansk bank (herunder Saxo Bank) misligholder utbetalinger eller går konkurs, er kundenes innskudd garantert av fondet med et beløp på opptil EUR 100 000 for kontantinnskudd. Kontantinnskudd beregnes som netto fritt innskudd etter fradrag av eventuell gjeld til banken.

Verdipapirer påvirkes generelt ikke av betalingsstopp eller tvangsavvikling, og blir returnert til kunden. Hvis en dansk bank (inkludert Saxo Bank) ikke er i stand til å returnere verdipapirer som oppbevares eller forvaltes, vil garantifondet dekke opptil EUR 20 000 per kunde.

Garantifondet

Du finner mer informasjon om garantifondet, hva det dekker og en oppdatert liste over medlemmene av garantifondet, ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at midlene dine er beskyttet under garantifondet, uansett hvilken klassifiseringsstatus du har hos Saxo Bank. 

Beskyttelse av institusjonskunders midler

Beskyttelse av kontanter ved Saxo Banks mislighold:

Institusjonelle kunder har status som autoriserte finansinstitusjoner, og derfor vil ikke disse kundenes kontanter garanteres ved Saxo Banks mislighold. «Kontanter» omfatter i denne forbindelse nettoverdi av derivatposisjoner.

Beskyttelse av verdipapir ved Saxo Banks mislighold:

Alle verdipapirer som holdes hos Saxo Bank, vil bli returnert til White Label-kunden dersom de kan utleveres fra Saxo Banks depotmottaker.

At verdipapirene skal kunne utleveres, sikres ved kravet i § 72 i den danske loven om finansielle tjenester, som pålegger danske banker å sikre at kundens rettigheter til verdipapirene til enhver tid er garantert, også i tilfelle mislighold.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.