Oversikt over lovmeny

Garantifondet for innskytere og investorer

Garanti av retailkunders midler

Saxo Bank er medlem av garantifondet for innskytere og investorer, som er under tilsyn av det danske finansdepartementet.

I tilfelle en dansk bank (herunder Saxo Bank) misligholder utbetalinger eller går konkurs, er kundenes innskudd garantert av fondet med et beløp på opptil EUR 100 000 for kontantinnskudd. Kontantinnskudd beregnes som netto fritt innskudd etter fradrag av eventuell gjeld til banken.

Verdipapirer påvirkes generelt ikke av betalingsstopp eller tvangsavvikling, og blir returnert til kunden. Hvis en dansk bank (inkludert Saxo Bank) ikke er i stand til å returnere verdipapirer som oppbevares eller forvaltes, vil garantifondet dekke opptil EUR 20 000 per kunde.

Garantifondet for innskytere og investorer

Du finner mer informasjon om garantifondet, hva det dekker og en oppdatert liste over medlemmene av garantifondet, ved å klikke her

Garanti av institusjonelle kunders midler

Garanti av kontanter ved Saxo Banks mislighold:

Institusjonelle kunder har status som autoriserte finansinstitusjoner, og derfor vil ikke disse kundenes kontanter garanteres ved Saxo Banks mislighold.

«Kontanter» omfatter i denne forbindelse nettoverdi av derivatposisjoner.

Garanti av verdipapir ved Saxo Banks mislighold:

Alle verdipapirer som holdes hos Saxo Bank, vil bli returnert til White Label-kunden dersom de kan utleveres fra Saxo Banks depotmottaker.

At verdipapirene skal kunne utleveres, sikres ved kravet i § 72 i den danske loven om finansielle tjenester, som pålegger danske banker å sikre at kundens rettigheter til verdipapirene til enhver tid er garantert, også i tilfelle mislighold.