Oversikt over lovmeny

Beskyttelse av personkunders midler

Hvorfor kunder kan stole på Saxo Bank med pengene sine

  • Saxo Bank har tre banklisenser globalt og er en velkapitalisert og velregulert dansk (EU-) bank.
  • Saxo Bank har alltid vært svært forsiktige i hvordan vi håndterer vår likviditet og balanse med lav risiko for rentebevegelser.
  • Saxo Bank har en ren balanse og har ingen appetitt på å "gå ut på avkastningskurven".
  • Saxo Bank har ingen utlånsportefølje med iboende risiko for kredittap.
  • Saxo Bank er et lønnsomt selskap med en svært veldiversifisert virksomhet, der vi har tatt strategiske beslutninger som gjør det mulig for oss å være i en sterk posisjon der kunder og partnere kan og bør fortsette å stole på oss som et trygt og attraktivt sted å plassere innskuddene sine.

Saxo Bank er medlem av det danske garantifondet.

Dersom en dansk bank (inkludert Saxo Bank) skulle innstille sine betalinger eller gå konkurs, er kundeinnskudd garantert av fondet med inntil 100 000 euro for kontantinnskudd. Kontantinnskudd beregnes som netto fritt innskudd etter fradrag for eventuell gjeld til banken.

Som hovedregel vil verdipapirer ikke bli berørt av betalingsutsettelse eller tvangsavvikling og vil bli returnert til kunden. Dersom en dansk bank (inkludert Saxo Bank) ikke er i stand til å tilbakelevere verdipapirer som oppbevares, administreres eller forvaltes, dekker Garantiformuen inntil 20 000 euro per kunde.

Garantifondet

For mer informasjon om garantifondet og dekningen samt en oppdatert liste over garantifondets medlemmer, se her.

Vær oppmerksom på at midlene dine er beskyttet under garantifondet uansett hvilken klassifiseringsstatus du har hos Saxo Bank. 

Beskyttelse av institusjonelle kunders midler

Beskyttelse av kontanter i tilfelle Saxo Banks mislighold:

Institusjonelle kunder er, på grunn av deres status som lisensierte finansinstitusjoner, ikke dekket for kontanter i tilfelle Saxo Banks mislighold. Kontanter omfatter i denne forbindelse nettoverdien av derivatposisjoner.

Beskyttelse av verdipapirer i tilfelle Saxo Banks mislighold:

Alle verdipapirer som oppbevares hos Saxo Bank, vil bli returnert til White Label-kunden hvis de kan hentes fra Saxo Banks depotbank.

At verdipapirene kan returneres, sikres gjennom kravet i § 95(3) i den danske loven om verdipapirforetak, som pålegger danske banker å sikre at kundens rettigheter til verdipapirene til enhver tid er beskyttet, også i tilfelle mislighold.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.