Oversikt over lovmeny

Risikoadvarsel

Handel med produkter og tjenester fra Saxo Bank kan i tillegg til gevinster også medføre tap, selv om anbefalingen er fulgt. Spesielt handel med girede produkter, inkludert, men ikke begrenset til, fremmed valuta, derivater og råvarer, kan være svært spekulativ, og både tap og gevinster kan endres kraftig og uten forvarsel. 

Spekulativ handel passer ikke for alle investorer

Eventuelle beskrivelser i en publikasjon angående risiko knyttet til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, verken kan eller skal oppfattes som en uttømmende redegjørelse for eller beskrivelse av alle risikoene som gjelder for produktet eller tjenesten. Saxo Bank Group oppfordrer på det sterkeste til at alle mottakere som vurderer handel med selskapets produkter og tjenester, kontinuerlig søker finansiell rådgivning før eventuelle investeringer eller transaksjoner inngås.

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tar ikke i sine publikasjoner hensyn til bestemte mottakeres investeringshensyn, spesielle investeringsmål, økonomisk situasjon og spesifikke behov og krav. Derfor er alle publikasjoner fra Saxo Bank Group, med mindre annet uttrykkelig fremgår, kun ment for informasjons- og/eller markedsføringsformål, og skal ikke tolkes som:

 • råd angående virksomhet, økonomi, investering, sikkerhet, juridiske spørsmål, lovgivende spørsmål eller skatte- og regnskapsspørsmål
 • en anbefaling eller handelsidé, eller 
 • andre typer oppfordringer til å handle, investere eller divestere på bestemte måter 
  (samlet kalt "Anbefalinger").

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på bakgrunn av investeringer som er basert på en oppfattet anbefaling.

Ingen erklæring, ingen garanti

Saxo Bank Group iverksetter alle rimelige tiltak for å innhente informasjon fra pålitelige kilder, men alle publikasjoner leveres "slik de er", uten erklæring eller garanti av noe slag (verken uttrykt eller underforstått), og Saxo Bank Group fraskriver seg alt ansvar for publikasjoner som ikke er fullstendige, nøyaktige, passende og relevante for mottakeren. Saxo Bank Group fraskriver seg spesifikt ansvar i forhold til abonnenter, klienter, partnere, leverandører, motparter og andre mottakere for følgende:

 • nøyaktigheten i eventuelle markedstilbud,
 • enhver forsinkelse, unøyaktighet, feil, avbrytelse eller utelatelse i forhold til markedstilbud, og
 • eventuell tilbaketrekking av markedstilbud. 

Publikasjonene fra Saxo Bank Group oppdateres ikke etter utgivelse, og kan på grunn av endrede omstendigheter bli unøyaktige og potensielt villedende etter en viss tidsperiode. Dette kan dreie seg om alt fra sekunder og minutter til dager, uker og måneder, avhengig av informasjonen. Saxo Bank Group gir ingen garantier for, og påtar seg ikke noe ansvar i forhold til mottakere for, publikasjoner som blir utdaterte.

Hvis en publikasjon har blitt utdatert, har Saxo Bank Group ingen plikt til å gjøre følgende:

 • oppdatere publikasjonen,
 • informere mottakerne om publikasjonen, eller 
 • utføre andre handlinger.

Publikasjoner kan være basert på forfatterens personlige utgangspunkt, og reflekterer ikke oppfatningene til Saxo Bank Group. Saxo Bank Group forbeholder seg retten til etter eget skjønn å trekke tilbake eller endre enhver publikasjon eller informasjon når som helst, uten forvarsel (forutgående eller etterfølgende).

Risikoer med Internett-handel

Det er risikoer forbundet med bruk av et Internett-basert system for handelsutførelse, herunder svikt i maskinvare, programvare og Internett-tilkobling. Siden Saxo Bank ikke kontrollerer signalstyrken, dekning eller ruting via Internett, konfigurasjon av utstyret ditt eller påliteligheten i tilkoblingene, kan vi ikke være ansvarlige for kommunikasjonsfeil, forstyrrelser eller forsinkelser under handel via Internett. Saxo Bank benytter sikkerhetskopisystemer og planer i tilfelle uforutsette hendelser for å minimere muligheten for systemfeil, og handel via telefon er også tilgjengelig.

Bruk av webområdet

Enhver bruk av webområder fra Saxo Bank Group er underlagt Saxo Bank Groups vilkår for bruk, slik de endres fra tid til annen, og bestemmelser om opphavsrett (copyright) slik de endres fra tid til annen, og disse skal anses som en integrert del av denne fraskrivelsen.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på bakgrunn av enkeltpersoners eller enheters tilgang til, eller mangel på tilgang til, webområder tilhørende Saxo Bank Group. Denne begrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på datamaskinutstyr og datasystemer forårsaket av virus, skadelig programvare og andre skadelige datamaskinkoder.

Det å konsultere et webområde fra Saxo Bank Group utgjør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen plikt til eller ansvar i forhold til enkeltpersoner eller enheter som et resultat av bruken av webområder fra Saxo Bank Group.

Informasjon om hva som kjennetegner visse komplekse produkter, og risikoen knyttet til dem

Nedenfor følger en samlet beskrivelse av hva som kjennetegner visse komplekse produkter og tilhørende markeder, og av risikoen som er knyttet til disse produktene. Du finner mer informasjon på de siste sidene i de generelle forretningsvilkårene til Saxo Bank A/S og på home.saxo under delen Opplæring.

Handel med finansprodukter innebærer alltid en viss risiko. Generelt sett bør du derfor bare handle med finansprodukter hvis du har satt deg inn i hvordan produktene fungerer, og forstår hvilken risiko som er forbundet med dem.

Valutahandel (FOREX)

Ved handel med valuta spekulerer investoren i kursutviklingen for én valuta i forhold til en annen, hvor den ene valutaen selges og den andre kjøpes. En investor kan for eksempel selge britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis han/hun forventer at USD vil øke i verdi i forhold til GBP.

Valuta omsettes som et marginprodukt. Dette betyr at du kan investere mer penger enn du har innestående på kontoen, ved å låne penger i Saxo Bank. Valuta kan omsettes som valuta-spot, valuta-forward eller valutaopsjoner. Valuta-spot er kjøp av én valuta mot salg av en annen for øyeblikkelig levering. Valuta-forward- og valutaopsjonstransaksjoner gjøres opp på en avtalt dato i fremtiden, til kurser som avtales på transaksjonsdatoen. Valuta-forward-handel innebærer en forpliktelse til å gjennomføre transaksjonen til avtalt kurs på oppgjørsdatoen. Den som kjøper valutaopsjoner, har rett til å gjennomføre en transaksjon i det underliggende valutaspot-valutaparet på utløpsdatoen, hvis kursen er mer fordelaktig enn kursen i markedet på det aktuelle tidspunktet. Den som selger opsjoner, er på den annen side forpliktet til å foreta en transaksjon med kjøperen (Saxo Bank) på oppgjørsdatoen hvis kjøperen ber om dette. Kjøpte opsjoner innebærer derfor en begrenset risiko i form av en premie som betales når kontrakten inngås, mens opsjoner som er solgt, innebærer en ubegrenset risiko i form av endringer i kursen på det underliggende valuta-spot-valutaparet.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked. Her omsettes det 24 timer i døgnet alle arbeidsdager. Det kjennetegnes blant annet av en relativt lav gevinstmargin sammenlignet med andre produkter. Store gevinster forutsetter derfor et stort handelsvolum. Dette kan for eksempel oppnås gjennom marginhandel, som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil nettogevinst etter at kostnader som kommisjon og spread er trukket fra, som realiseres av én markedsaktør, alltid bli utlignet ved at en annen aktør taper penger. Valutatransaksjoner utføres alltid med Saxo Bank som motpart. Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Samlet sett kan OTC-transaksjoner (Over-The-Counter) innebære større risiko enn ved f.eks. handel av verdipapirer som aksjer, da det ved OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart. Begge parter i transaksjonen påtar seg dermed en viss kredittrisiko og risiko for misligholdelse fra den andre parten. Saxo Bank tilbyr kurser basert på kursene som kan oppnås i markedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at gevinsten eller tapet ditt blir utlignet av et tap eller en gevinst hos Saxo Bank, da Saxo Bank søker å sikre seg mot risikoene hos andre motparter.

Da valutahandel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en uforholdsmessig stor innvirkning på investeringen din. Dette kan være både en fordel og en ulempe for deg. Den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite, men det er også en risiko for et betydelig tap hvis handelen går imot deg. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

CFDer

En CFD – eller differansekontrakt (Contract for Difference) – er spekulering i endringer i verdier. Med dette produktet kan du spekulere i en fremtidig økning eller reduksjon i verdien til et bestemt aktivum, for eksempel en valuta, et edelmetall, en indeks eller en aksje. men det skal Det skal dog bemerkes at det ikke skjer noen fysisk levering av det underliggende aktivum. Hvis spekulasjonene dine er riktige, vil du oppnå gevinst på grunnlag av differansen i verdi (minus kostnader), mens du vil måtte betale differansen i verdi (pluss kostnader) hvis spekulasjonene dine viser seg å være feil. Da en CFD er knyttet til et underliggende aktivum, vil CFDens verdi være avhengig av det aktuelle aktivumet. CFDer er alltid marginbaserte (se avsnittet ovenfor om valutatransaksjoner). Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Samlet sett kan OTC-transaksjoner (Over-The-Counter) innebære større risiko enn ved f.eks. handel av verdipapirer som aksjer, da det ved OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart. Begge parter i transaksjonen påtar seg dermed en viss kredittrisiko og risiko for misligholdelse fra den andre parten . Kursen beveger seg imidlertid alltid i samsvar med kursen for det underliggende produktet, som i de fleste tilfeller omsettes i et regulert marked. Kursen og likviditeten til CFDer for enkeltaksjer gjenspeiler kursen og likviditeten til aksjen i markedet der aksjen er notert for salg. Indeks-CFDer, derimot, er ikke-noterte produkter (OTC) med en kurs fastsatt av Saxo Bank på bakgrunn av kursen og likviditeten til de underliggende aksjene, futuresmarkedet, prognosert futures-utbytte, virkningen av rentesatser osv.

Da CFD-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din over en relativt kort periode. CFD-handel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

Futures

Futures-handel innebærer at man spekulerer i om kursen på et bestemt underliggende aktivum kommer til å gå opp eller ned i fremtiden. Futures gir innehaveren en standardisert forpliktelse til enten å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet til en angitt kurs på en bestemt dato i fremtiden. Det underliggende aktivumet kan for eksempel være råvarer, landbruksprodukter eller finansprodukter. Avhengig av hvilken type futures det dreier seg om, må aktivumet enten gjøres opp med kursdifferansen eller ved faktisk levering på oppgjørsdatoen. Det skal dog bemerkes at det ikke skjer noen fysisk levering av det underliggende aktivum. Futures-handel blir alltid utført som marginhandel (se «Valutahandel» ovenfor). Futures-handel utføres alltid i et regulert marked, enten gjennom direkte handel i børsenes handelssystemer eller rapportering av transaksjoner.

Da futures-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Futures-handel innebærer derfor relativt høy risiko. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite, men det er også risiko for et betydelig tap hvis handelen går imot deg. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

Opsjonskontrakter

Opsjonshandel er svært spekulativ og ikke egnet for alle investorer på grunn av risikoen involvert. Kjøpere og selgere av opsjonskontrakter bør gjøre seg kjent med opsjonstypen (dvs. kjøps- eller salgsopsjon, kjøpt eller solgt) som de har tenkt å handle i, samt hvilken risiko som er forbundet med dem. Opsjonskontrakter handles med Saxo Bank som motpart. Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank.

En opsjonskontrakt gir deg retten eller plikten til enten å kjøpe eller selge en avtalt mengde eller verdi av et bestemt underliggende aktivum til en avtalt innløsningskurs. Opsjonen kan utøves enten før eller på den angitte utløpsdatoen. En opsjonskontrakt som gir deg retten til å kjøpe eller plikten til å selge, er en «kjøpsopsjon», og en opsjonskontrakt som gir deg retten til å selge eller plikten til å kjøpe, er en «salgsopsjon».

En opsjonskontrakt som er «in the money» (dvs. har realverdi) på utløpsdatoen, vil alltid utøves.

Handel med opsjonskontrakter innebærer et høyt risikonivå. Opsjonskontrakter som gir deg retten til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (kjøpte opsjonskontrakter), kan utløpe uten verdi, og den opprinnelige investeringen (dvs. premien og transaksjonskostnadene) vil da gå tapt. Opsjonskontrakter som forplikter deg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (solgte opsjonskontrakter), kan føre til vesentlig (potensielt ubegrenset) tap. For å sikre at du vil være i stand til å dekke tap på solgte opsjonskontrakter, vil Saxo Bank kreve marginbetaling. Det potensielle tapet kan imidlertid overstige marginbetalingene, og du vil måtte dekke tapene.

Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Hvis det underliggende aktivum for en opsjonskontrakt er et produkt som handles på margin (dvs. et derivat), og hvis opsjonskontrakten utøves av kjøperen, vil kjøperen (i tilfelle kjøpsopsjon) eller selgeren (i tilfelle salgsopsjon) av opsjonskontrakten motta en posisjon i det underliggende produktet som handles på margin, med tilhørende risiko, samt forpliktelser til å stille margin.

Før du handler med opsjonskontrakter, bør du lese grundig gjennom håndboken om opsjonskontrakter som er tilgjengelig på home.saxo

Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Hvis det underliggende aktivum for en opsjonskontrakt er et produkt som handles på margin (dvs. et derivat), og hvis opsjonskontrakten utøves av kjøperen, vil kjøperen (i tilfelle kjøpsopsjon) eller selgeren (i tilfelle salgsopsjon) av opsjonskontrakten motta en posisjon i det underliggende produktet som handles på margin, med tilhørende risiko, samt forpliktelser til å stille margin.

Før du handler med opsjonskontrakter, bør du lese grundig gjennom håndboken om opsjonskontrakter som er tilgjengelig på home.saxo

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.