Se juridisk menu

Risikoadvarsel

Handel med produkter og ydelser, som Saxo Bank A/S (herefter Saxo Bank Group) tilbyder, kan resultere i tab såvel som fortjeneste, også selvom handlen sker i overensstemmelse med en anbefaling. Især handel med lånefinansierede/gearede produkter såsom, men ikke begrænset til, valuta, derivater og råvarer kan være yderst spekulativ, hvorfor tab og fortjeneste kan variere voldsomt og hurtigt.

Spekulationshandel er ikke velegnet til alle investorer

Enhver omtale i en publikation af de risici, der er forbundet med et bestemt produkt eller en bestemt ydelse, hverken bør eller skal opfattes som en samlet oplysning eller en komplet beskrivelse af alle de risici, der er forbundet med et sådan produkt eller en sådan ydelse. Saxo Bank Group skal på det kraftigste opfordre alle, der overvejer at handle med Saxo Bank Groups produkter og ydelser, til at benytte og hele tiden rådføre sig med egnede finansielle rådgivere forud for gennemførelse af investeringer eller transaktioner.

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tager ikke i nogen af Saxo Bank Groups publikationer hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specielle investeringsmål, finansielle situation samt specifikke behov og krav. Derfor er alle publikationer fra Saxo Bank Group, medmindre andet er specifikt angivet, kun tilsigtet informations- og/eller markedsføringsformål, og de skal ikke opfattes som:

  • forretnings-, finansiel-, investerings-, kurssikrings-, juridisk-, lovgivnings-, skatte- eller regnskabsrådgivning,
  • en anbefaling eller handelsidé, eller
  • enhver anden form for opfordring til at handle, investere eller sælge på en bestemt måde.

(herefter benævnt "anbefalinger").

 Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Uanset hvad der måtte fremgå skal ingen publikation (inklusive mulige anbefalinger) tolkes som en garanti (hverken direkte eller indirekte) for, at modtageren vil profitere af handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation, eller at modtageren ikke vil lide tab ved handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation. Saxo Bank Group er kun ansvarlig (i overensstemmelse med afsnittet "Begrænset ansvar" nedenfor), hvis en mulig anbefaling ikke lever op til en god og professionel standard for sådanne anbefalinger.

Ingen garanti

Saxo Bank Group gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, men alle publikationer udgives "som beset" uden nogen form for garanti (hverken direkte eller indirekte), og Saxo Bank Group frasiger sig ansvaret for enhver publikation, som ikke er komplet, præcis, egnet eller relevant for modtageren. Specifikt frasiger Saxo Bank Group sig ansvaret over for enhver abonnent, kunde, partner, leverandør, modpart og anden modtager for:

  • nøjagtigheden af enhver leveret markedskurs,
  • enhver forsinkelse, unøjagtighed, fejl, afbrydelse eller udeladelse i leveringen af markedskurser, og
  • ethvert ophør af tidligere leverede markedskurser.

Saxo Bank Groups publikationer bliver ikke opdateret efter deres udgivelse og kan derfor blive unøjagtige og muligvis misvisende efter et stykke tid, hvilket kan variere fra sekunder og minutter til dage, uger og måneder afhængig af informationen. Saxo Bank Group giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar over for nogen modtager for, at publikationer ikke er forældede.

 Såfremt en publikation forældes, er Saxo Bank Group på ingen måde forpligtet til at:

  • opdatere publikationen,
  • informere modtagerne af publikationen, eller
  • foretage nogen anden handling.

Enhver publikation kan være personlig for ophavsmanden og afspejler ikke nødvendigvis Saxo Bank Groups holdninger. Saxo Bank Group forbeholder sig retten til efter eget skøn at tilbagetrække eller ændre enhver given publikation eller information uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Risici i forbindelse med internethandel

Der er risici forbundet med at benytte internetbaserede handelseksekveringssystemer, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud i forbindelse med hardware, software og internet. Eftersom Saxo Bank Group ikke kontrollerer signalstyrke, modtagelse eller videresendelse via internettet, konfiguration af kunders udstyr eller forbindelsens driftsikkerhed, ifalder Saxo Bank Group ikke ansvar for kommunikationsfejl, forvridninger eller forsinkelser, når der handles via internettet. Saxo Bank Group benytter backup-systemer og beredskabsplaner for at minimere risikoen for systemfejl, og desuden er der mulighed for telefonisk handel.

Brug af hjemmesiden

Enhver brug af Saxo Bank Groups hjemmesider er underlagt Copyright-bestemmelserne og Saxo Bank Groups Vilkår og betingelser for brug. Begge sæt betingelser skal anses som udgørende en integreret del af denne ansvarsfraskrivelse.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for noget krav eller noget tab, som opstår på baggrund af en fysisk eller juridisk persons adgang til, eller manglende adgang til, enhver af Saxo Bank Groups hjemmesider. Denne afgrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver beskadigelse af computerudstyr og computersystemer forårsaget af virus, malware eller enhver anden skadelig computerprogrammering.

 Brug af en af Saxo Bank Groups hjemmesider eller modtagelse af en af Saxo Banks Groups publikationer udgør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen pligt og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar over for nogen fysisk eller juridisk person som et resultat deraf.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne risikoadvarsel henvises til Saxo Bank Groups ansvarsfraskrivelse.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.