Se juridisk menu

Vilkår og betingelser for brug

Disse vilkår og betingelser for brug (”aftalen”) gælder for det eller de: (i) websider, (ii) ydelser, (iii) indhold, (iv) databaser og (v) oplysninger (i det følgende samlet benævnt ”ydelserne”) samt de aftaler og den software, der leveres af Saxo Bank (”Saxo Bank A/S”), som du har adgang til via Saxo Banks hjemmeside eller, såfremt det ønskes, i papirformat. Det indhold og de oplysninger, der er indeholdt i disse ydelser, leveres af Saxo Bank og dens tredjepartsleverandører (i det følgende samlet benævnt ”leverandører af oplysninger”). Disse ydelser stilles til rådighed af Saxo Bank på de vilkår og betingelser, der er nævnt nedenfor. 

Aftale

Ved at anvende ydelserne accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du ikke kan acceptere dette, kan Saxo Bank ikke give dig adgang til ydelserne, og du skal øjeblikkeligt ophøre med at anvende ydelserne. 

Du accepterer, at Saxo Bank til enhver tid har ret til at ændre denne aftale uden forudgående varsel. Ændringerne vil blive fremlagt på hjemmesiden og træder i kraft umiddelbart herefter. Du bør læse denne aftale igennem med jævne mellemrum for at sikre dig, at du er bekendt med de til enhver tid gældende vilkår og betingelser. Din fortsatte brug af ydelserne udgør din accept af denne aftale, og din fortsatte brug af ydelserne efter eventuelle ændringer af aftalen udgør din accept af aftalen med senere ændringer. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du orientere Saxo Bank herom enten pr. brev eller pr. telefon og ophøre med at anvende ydelserne. 

Brug af ydelserne

Ydelserne er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. 

Ved at anvende ovennævnte ydelser og den af Saxo Bank leverede software anerkender og accepterer du, at

  1. Det er forbudt at anvende, gemme, kopiere, fremvise, ændre, sælge, offentliggøre, overføre og distribuere eller udnytte ydelserne kommercielt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Saxo Bank og/eller eventuelle tredjepartsleverandører af oplysninger.
  2. Saxo Bank og/eller eventuelle tredjepartsleverandører af oplysninger forbeholder sig alle rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til alle immaterielle rettigheder såsom patenter, varemærker, servicemærker, ophavsret, databaserettigheder, topografiske rettigheder, industrielt design, viden, forretningshemmeligheder, handelsnavne, logoer, designs, symboler, emblemer, insignier, slogans, tegninger, planer og andet identificerende materiale af enhver art og uanset om det er registreret eller kan registreres eller ej samt alle andre rettigheder vedrørende immateriel ejendomsret i henhold til gældende lovgivning) indeholdt i eller vedrørende ydelserne.
  3. Oplysningerne må ikke anvendes til ulovlige eller uautoriserede formål.
  4. Brugen og forståelsen af ydelserne kræver dygtighed og dømmekraft, og du skal altid anvende din egen dømmekraft, når du anvender ydelserne. 
  5. Du er selv ansvarlig for alle erklæringer og handlinger eller udeladelser, der indtræder under anvendelsen af dit bruger-id (eller ”brugernavn”) og din adgangskode. Det er dit ansvar at beskytte og sikre dit brugernavn og din adgangskode mod uretmæssig brug og offentliggørelse. Hvis du får kendskab til eller mener, at der er sket et brud på sikkerheden vedrørende de oplysninger om dig, der er gemt på Saxo Banks hjemmeside, såsom tyveri eller uretmæssig brug af dit brugernavn, din adgangskode eller andre oplysninger, skal du straks informere Saxo Bank herom.
  6. Ydelserne og softwaren er udelukkende tiltænkt som information uden hensyntagen til en bestemt investors investeringsmål, økonomiske situation eller midler, og Saxo Bank opfordrer ikke til nogen handling på baggrund heraf. Dette materiale skal ikke opfattes som en anbefaling eller et tilbud om at købe eller sælge eller som en opfordring til at købe eller sælge et værdipapir, finansielt produkt eller instrument eller til at deltage i en bestemt handelsstrategi i et retsområde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring eller handelsstrategi er ulovlig. Visse transaktioner, bl.a. de, der omfatter futures, optioner og andre komplekse derivater, indebærer en betydelig risiko og er derfor ikke egnede til alle investorer. 
  7. Det faktum, at Saxo Bank stiller ydelserne til rådighed for dig, udgør hverken en anbefaling om at indgå i en bestemt transaktion eller en erklæring om, at nogen af de produkter, der er beskrevet på hjemmesiden, er egnede eller passer til dig. Mange af de produkter, der er beskrevet i ydelserne, indebærer betydelige risici, og du bør ikke indgå i nogen transaktioner, medmindre du fuldt ud har forstået alle disse risici og selv har besluttet, at disse transaktioner er de rette for dig. Enhver drøftelse af de risici, der måtte være forbundet med et produkt, skal ikke opfattes som en fuldstændig redegørelse for alle risici eller som en komplet drøftelse af de nævnte risici. De heri indeholdte oplysninger skal ikke opfattes som forretningsmæssig, finansiel, investeringsmæssig, kurssikringsmæssig, handelsmæssig, juridisk, myndighedsmæssig, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning.
Opsigelse

Saxo Bank kan efter eget skøn helt eller delvist og til enhver tid ændre eller afskaffe de i punkt (i) til (v) beskrevne ydelser i henhold til denne aftale uden begrundelse eller forudgående varsel.

Garantifraskrivelse

Saxo Bank og leverandøren/leverandørerne af oplysninger fraskriver sig udtrykkeligt enhver form for eksplicit eller implicit garanti, herunder, men ikke begrænset til, enhver garanti om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller undladelse af krænkelse. 

Selvom de leverede ydelser stammer fra kilder, som anses for at være pålidelige, leveres ydelserne som de er og forefindes, og Saxo Bank og/eller eventuelle tredjepartsleverandører af oplysninger leverer ydelserne uden ansvar for nøjagtigheden og korrektheden heraf. Ved at anvende ydelserne accepterer du, at fejl og/eller udeladelser i disse oplysninger ikke kan lægges til grund for et eventuelt krav eller søgsmål mod Saxo Bank eller leverandøren/leverandørerne af oplysninger.

Begrænset ansvar

Hverken Saxo Bank eller nogen af dens tredjepartsleverandører af oplysninger er ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, hændelige eller særlige skader eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller som følge af brugen eller den manglende brug af ydelserne, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tabt fortjeneste, brug, data eller anden immateriel erstatning, også selvom en sådan part er blevet informeret om muligheden for en sådan erstatning.

Diverse

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne for brug af ydelserne og softwaren anerkender og accepterer du, at Saxo Bank af sikkerhedsmæssige hensyn forbeholder sig ret til at optage alle telefonsamtaler og internetsamtaler, herunder chat, samt eventuelle møder mellem dig og Saxo Bank.

Du accepterer endvidere, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at overvåge din brug af ydelserne på hjemmesiden, og at Saxo Bank kan anvende de fremkomne oplysninger til interne, forretningsmæssige formål.

Ethvert krav, der opstår som følge af denne aftale, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov og afgøres af de danske domstole.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.