Se juridisk menu

Ansvarsfraskrivelse

Dette websted kan tilgås i hele verden, men oplysningerne på webstedet vedrører Saxo Bank A/S (herefter Saxo Bank Group) og gælder ikke et bestemt land. Alle kunder laver direkte aftaler med Saxo Bank Group og er dermed underlagt dansk lovgivning.

Enhver oplysning, vurdering, analyse, prognose, mening eller anden information (herefter benævnt "information") som er udgivet af:

 • Saxo Bank A/S
 • enhver af Saxo Bank A/S' ejere,
 • enheder i Saxo Bank A/S, herunder hovedkvarteret, underafdelinger, datterselskaber, filialer, repræsentationskontorer og alle øvrige enheder angivet på Saxo Bank A/S' hjemmeside fra tid til anden, og enhver ansat eller repræsentant herfor

(herefter Saxo Bank Group),

Hvad enten denne er givet på en af Saxo Bank Groups hjemmesider, på tredjemænds hjemmesider, i markedsføringsmateriale, i nyhedsbreve, i individuelle e-mails og breve, ved foredrag, ved individuelle samtaler eller i nogen anden form for skriftlig eller mundtlig kommunikation (samlet benævnt "publikationer"), gives kun i informations- og/eller markedsføringsøjemed.

Medmindre det er specifikt angivet, skal ingen af Saxo Bank Groups publikationer anses som et tilbud (eller en opfordring til at gøre tilbud) om at:

 • købe eller sælge valuta, et produkt eller finansielt instrument,
 • foretage en investering, eller
 • bruge en bestemt handelsstrategi

(herefter benævnt "tilbud"). 

Uanset hvad der måtte fremgå, skal ingen af Saxo Bank Groups publikationer anses som et tilbud i nogen jurisdiktion, i hvilken et sådant tilbud vil være ulovligt. Ethvert sådant opfattet tilbud vil ikke blive honoreret af Saxo Bank Group.

Ingen garanti

Saxo Bank Group gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, men alle publikationer udgives "som beset" uden nogen form for garanti (hverken direkte eller indirekte), og Saxo Bank Group frasiger sig ansvaret for enhver publikation, som ikke er komplet, præcis, egnet eller relevant for modtageren. Specifikt frasiger Saxo Bank Group sig ansvaret over for enhver abonnent, kunde, partner, leverandør, modpart og anden modtager for:

 • nøjagtigheden af enhver leveret markedskurs,
 • enhver forsinkelse, unøjagtighed, fejl, afbrydelse eller udeladelse i leveringen af markedskurser, og
 • ethvert ophør af tidligere leverede markedskurser.

Saxo Bank Groups publikationer bliver ikke opdateret efter deres udgivelse og kan derfor blive unøjagtige og muligvis misvisende efter et stykke tid, hvilket kan variere fra sekunder og minutter til dage, uger og måneder afhængig af informationen. Saxo Bank Group giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar over for nogen modtager for, at publikationer ikke er forældede.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Bank Group på ingen måde forpligtet til at:

 • opdatere publikationen,
 • informere modtagerne af publikationen, eller
 • foretage nogen anden handling.

Enhver publikation kan være personlig for ophavsmanden og afspejler ikke nødvendigvis Saxo Bank Groups holdninger. Saxo Bank Group forbeholder sig retten til efter eget skøn at tilbagetrække eller ændre enhver given publikation eller information uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tager ikke i nogen af Saxo Bank Groups publikationer hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specielle investeringsmål, finansielle situation samt specifikke behov og krav. Derfor er alle publikationer fra Saxo Bank Group, medmindre andet er specifikt angivet, kun tilsigtet informations- og/eller markedsføringsformål, og de skal ikke opfattes som:

 • forretnings-, finansiel-, investerings-, kurssikrings-, juridisk-, lovgivnings-, skatte- eller regnskabsrådgivning,
 • en anbefaling eller handelsidé, eller
 • enhver anden form for opfordring til at handle, investere eller sælge på en bestemt måde

(herefter benævnt "anbefalinger").

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Uanset hvad der måtte fremgå skal ingen publikation (inklusive mulige anbefalinger) tolkes som en garanti (hverken direkte eller indirekte) for, at modtageren vil profitere af handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation, eller at modtageren ikke vil lide tab ved handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation. 

Risikoadvarsel

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Bank Groups risikoadvarsel.

Lokale lovgivningsmæssige restriktioner

Saxo Bank Groups publikationer er tilgængelige i hele verden. Informationen givet i sådanne publikationer er dog kun tilsigtet modtagere, der befinder sig i lande, hvor sådan brug ikke udgør et brud på gældende lovgivning eller lignende bestemmelser. Ingen af de produkter eller ydelser der refereres til i Saxo Bank Groups publikationer er tilgængelige for modtagere, der bor i lande, hvor leveringen af sådanne produkter og ydelser udgør et brud på gældende lovgivning eller bestemmelser.

Ansvaret for at følge al gældende lovgivning og alle gældende bestemmelser påhviler ene og alene den modtager, som bruger eller anmoder om at bruge Saxo Bank Groups produkter eller ydelser.

Brug af hjemmesiden

Enhver brug af Saxo Bank Groups hjemmesider er underlagt ophavsretsbestemmelserne og Saxo Bank Groups Vilkår og betingelser for brug. Begge sæt betingelser skal anses som udgørende en integreret del af denne ansvarsfraskrivelse.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for noget krav eller noget tab, som opstår på baggrund af en fysisk eller juridisk persons adgang til, eller manglende adgang til, enhver af Saxo Bank Groups hjemmesider. Denne afgrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver beskadigelse af computerudstyr og computersystemer forårsaget af virus, malware eller enhver anden skadelig computerprogrammering.

Afvigelser i oversættelser

Saxo Bank Group tilbyder sine publikationer på en lang række sprog for at lette brugen for modtageren. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale engelske tekst og en oversættelse, er den engelske tekst gældende.

Alle modtagere skal nøje læse den originale engelske tekst, før dens oversættelse gøres gældende. En bruger, som ikke forstår den originale engelske tekst fuldstændigt, bedes kontakte Saxo Bank Group på e-mail servicecenter@saxoworld.com eller telefon +45 39 77 40 00.

Saxo Bank Group er ikke bundet af eller ansvarlig i forhold til en modtager for en ufuldstændig eller upræcis oversættelse af en original engelsk tekst til et andet sprog.

Kundeforhold

Ved ansøgning om en konto bliver enhver ansøger underlagt de almindelige forretningsbetingelser gældende for den relevante enhed i Saxo Bank Group. Alle ansøgere og kunder anses for at have læst og forstået de almindelige forretningsbetingelser samt alle specielle betingelser, der gælder for dem og deres forhold til den relevante enhed i Saxo Bank Group.

Brug af en af Saxo Bank Groups hjemmesider eller modtagelse af en af Saxo Banks Groups publikationer udgør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen pligt og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar over for nogen fysisk eller juridisk person som et resultat deraf.

Tredjemandsydelser

Fysiske eller juridiske personer, som ikke er en del af Saxo Bank Group, kan annoncere på Saxo Bank Groups hjemmesider gennem links, bannere eller på anden vis. Saxo Bank Group forpligtes ikke og kan ikke holdes ansvarlig for sådanne tredjemænds tilbud, informationer eller handlinger. Såfremt en bruger af Saxo Bank Groups hjemmesider beslutter sig for at agere på baggrund af en sådan annoncering, foregår dette for brugerens egen risiko.

Begrænset ansvar

Hvis Saxo Bank Group på noget tidspunkt skulle blive ansvarlig for en fysisk eller juridisk persons begrænsede såvel som ubegrænsede tab, eller hvis nogen bestemmelse i denne ansvarsfraskrivelse er, eller på noget tidspunkt bliver ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, er Saxo Bank Groups ansvar begrænset til en sådan persons dokumenterede direkte tab, hvilket ikke inkluderer afledte tab, følgetab, driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af lovbestemte erstatningskrav, symbolske tab, pønalt begrundede tab, tilbagebetalingskrav, krav om afholdelse af udgifter herunder sagsomkostninger og krav vedrørende ethvert andet indirekte tab.

Interessekonflikt

For at undgå interessekonflikter har Saxo Bank Group etableret hensigtsmæssige forretningsgange, herunder procedurer for undersøgelse og analyse, for at sikre objektive analyser. Saxo Bank Groups analyser bliver aldrig videregivet til eller diskuteret med den der er genstand for analysen, f.eks. udstedere af værdipapirer eller andre.

Saxo Bank Group kan have, erhverve, overdrage og afhænde positioner i værdipapirer, valuta eller andre finansielle instrumenter omfattet af en analyse.

Saxo Bank Group kan fungere som market maker i alle produkter og tjenesteydelser, der ikke handles på en børs (dvs. OTC-produkter såsom valuta og CFD'er) og kan derfor være modpart i enhver handel foretaget af kunder i disse produkter.

Saxo Bank Group udøver ikke corporate finance aktiviteter. Derfor modtager ingen af Saxo Bank Groups direktører, ledere, medarbejdere eller repræsentanter, det vil sige personer der har ansvaret for analyser, vederlag i forbindelse med udgivelsen af en analyse.

Saxo Bank A/S’ interessekonfliktpolitik

Tilsyn

Saxo Bank A/S er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark og omfattet af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Tvister

Alle tvister vedrørende nærværende ansvarsfraskrivelse, eller tvister der kan relateres dertil, inklusiv tvister vedrørende dens lovlighed, gyldighed, bindende virkning og håndhævelse er underlagt dansk ret og føres om muligt ved retten i Lyngby. Saxo Bank Group forbeholder sig dog retten til at indlede en retssag hvor det anses for passende, herunder f.eks. steder hvor sagsøgte ejer aktiver.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.