Se juridisk menu

Market in Financial Instruments Directive

MiFID-direktivet er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. november 2007. Af MiFID-direktivet fremgår en række krav, som gælder for hele den finansielle sektor i Europa, hvis formål er at skabe ét europæisk marked for finansielle instrumenter. Det er målet med reglerne at skabe et velfungerende og konkurrencedygtigt værdipapirmarked i EU, der fremmer handel med værdipapirer på tværs af EU's grænser og sikrer en høj investorbeskyttelse.

Saxo Bank A/S (herefter Saxo Bank Group) er omfattet af MiFID-reglerne og har derfor foretaget alle nødvendige tiltag for at overholde disse. Med hensyn til vores partneres implementering af MiFID-reglerne støtter Saxo Bank Group dette proaktivt ved at tilbyde en række serviceydelser, som gør det lettere for vores partnere selv at opfylde deres lokale og nationale MiFID-krav, hvormed omkostningerne desuden bliver reduceret.

Finanstilsynet overvåger den danske banksektors overholdelse af MiFID-reglerne.

Områder inden for MiFID-reglerne, som påvirker Saxo Bank Groups kunder og partnere

  • Klassificering af kunder
  • Handel med eller uden investeringsrådgivning
  • Ordreudførelsespolitik
  • Efterhandelsgennemsigtighed
  • Transaktionsrapportering
  • Interessekonflikt

Klassificering af kunder

I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere ved etableringen af et værdipapirdepot inddele deres kunder i tre kundegrupper: Detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau, altså hvilke rettigheder kunden har.

Detailkunder: Flertallet af Saxo Bank Groups kunder klassificeres som detailkunder. Privatpersoner og mindre virksomheder betragtes som detailkunder, og denne kategori har den højeste grad af beskyttelse. Alle nye kunder klassificeres som detailkunder indtil andet aftales.

Professionelle kunder: Denne kategori omfatter blandt andet kommuner samt store virksomheder, der opfylder mindst to af følgende krav: a) balancesum på EUR 20 mio., b) nettoomsætning på EUR 40 mio. og c) egenkapital på EUR 2 mio.

Godkendte modparter: Denne kategori omfatter centralbanker og statslige myndigheder samt finansielle virksomheder under tilsyn såsom pengeinstitutter. Godkendte modparter har den laveste beskyttelsesgrad af de tre kategorier.

Saxo Bank Group underretter alle kunder om deres klassificering og oplysningerne er desuden tilgængelige på Saxo Bank Groups handelsplatforme.

Handel med eller uden investeringsrådgivning

MiFID-reglerne fastlægger en række krav til Saxo Bank Group i forbindelse med vores kunders handel med finansielle instrumenter, både når der ydes investeringsrådgivning og porteføljepleje, og når dette ikke er tilfældet.

Handel med finansielle instrumenter med investeringsrådgivning eller porteføljepleje

Når Saxo Bank Group yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje skal vi sikre, at den er ”egnet” for kunden på baggrund af kundens behov og personlige omstændigheder.

På baggrund af kundens oplysninger udfører vi derfor en såkaldt egnethedstest og vurderer, om:

  • Kunden har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå de relevante produkter og risiciene ved transaktionen eller porteføljeplejen.
  • Den konkrete transaktion, der anbefales, opfylder kundens investeringsformål.
  • Kunden finansielt er i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici
  • Den konkrete transaktion, der anbefales, er i overensstemmelse med kundens risikovillighed.

Handel med finansielle instrumenter uden investeringsrådgivning

Når Saxo Bank Group ikke yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje, kræves ikke udførelse af en egnethedstest. For detailkunder skal der dog i stedet udføres en hensigtsmæssighedstest, hvis kunden vil handle såkaldte ”komplekse finansielle instrumenter”.

Komplekse finansielle instrumenter er instrumenter, hvor det antages, at kunden behøver indgående kundskab og erfaring for at kunne forstå dem og risiciene forbundet hermed. Komplekse finansielle instrumenter er for eksempel derivater. Ikke-komplekse finansielle instrumenter såsom aktier og investeringsforeningsandele er enklere at handle med.

Hvis en kunde vil afgive en ordre i et komplekst instrument, skal kunden tage en hensigtsmæssighedstest. Vil kunden derimod alene handle med ikke-komplekse instrumenter, behøves ingen hensigtsmæssighedstest.

Ordreudførelsespolitik

I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere tage alle rimelige skridt for at opnå det bedste overordnede resultat i forbindelse med udførelsen af en ordre for en kunde. Det bedst mulige resultat er ikke kun begrænset til gennemførelsespris, men kan desuden omfatte en lang række andre faktorer såsom gennemførelseshurtighed samt gennemførelses- og afregningssandsynlighed.

I forlængelse af ovenstående er det et krav efter MiFID-reglerne, at alle værdipapirhandlere har en ordreudførelsespolitik. Saxo Bank A/S’ ordreudførelsespolitik er tilgængelig her.

Efterhandelsgennemsigtighed

Saxo Bank Group sikrer transaktionsgennemsigtighed i henhold til MiFID. For at give investorer og markedsdeltagere mulighed for altid at vurdere vilkårene for potentielle værdipapirtransaktioner og derefter verificere betingelserne, under hvilke disse transaktioner er gennemført, offentliggør Saxo Bank Group detaljer om gennemførte værdipapirtransaktioner og videregiver detaljer om aktuelle aktiehandelsmuligheder. Helt konkret er alle typer transaktioner med finansielle instrumenter, uanset om de gennemføres på regulerede markeder, MTF’er eller ”over-the-counter” (OTC) underlagt en efterhandelsgennemsigtighedsforpligtelse.

Transaktionsrapportering

I overensstemmelse med MiFID-reglerne rapporterer Saxo Bank Group alle værdipapirtransaktioner til Finanstilsynet. Transaktionerne indgår på den måde i Finanstilsynets løbende overvågning af værdipapirmarkedet.

Interessekonflikter

I henhold til MiFID-reglerne skal alle værdipapirhandlere have en interessekonfliktpolitik, der er hensigtsmæssig set i forhold til værdipapirhandlerens størrelse og organisation samt arten, omfanget og sammensætningen af værdipapirhandlerens forretninger. Værdipapirhandleren skal i interessekonfliktpolitikken identificere de typer af interessekonflikter, der kan opstå i forbindelse med værdipapirhandlerens virksomhed, og som kan være til skade for en kunde.

Baggrunden herfor er det voksende antal forskellige aktiviteter, som mange værdipapirhandlere udøver samtidig, og som har øget risikoen for interessekonflikter mellem disse forskellige aktiviteter og deres kunders interesser.

Saxo Bank A/S’ interessekonfliktpolitik er tilgængelig her.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.