Oversikt over lovmeny

Ansvarsfraskrivelse

Dette webområdet er tilgjengelig fra hele verden, men informasjonen på webområdet er relatert til Saxo Bank A/S og er ikke spesifikt for noe land. Alle klienter kommuniserer direkte med Saxo Bank A/S, og alle klientavtaler inngås med Saxo Bank A/S og er dermed underlagt dansk lov.

Alle fakta, vurderinger, analyser, prognoser, meninger og annen informasjon (samlet ”Informasjon”) som gis av:

 • Saxo Bank A/S
 • eventuelle eiere, datterselskaper, partnere eller avdelingskontorer for Saxo Bank A/S, og
 • eventuelle styremedlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere eller representanter for disse

(samlet ”Saxo Bank Group”)

enten levert på Saxo Bank Groups webområder, tredjepartswebområder, i markedsføringsmateriale, nyhetsbrev, individuelle e-poster og brev, i presentasjoner, individuelle samtaler eller andre former for skriftlig eller muntlig kommunikasjon (samlet ”Publikasjoner”) gis kun for informasjons- og/eller markedsføringsformål.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, skal ingen Publikasjoner fra Saxo Bank Group oppfattes som et tilbud (eller som en oppfordring til et tilbud) om å:

 • kjøpe eller selge valuta, produkter eller finansinstrumenter,
 • foreta en investering, eller
 • delta i en bestemt handelsstrategi 

(samlet kalt ”Tilbud”).

Uten hensyn til det motsatte (selv om dette er spesifikt angitt) skal ingen Publikasjon fra Saxo Bank Group oppfattes som et Tilbud i jurisdiksjoner der et slikt Tilbud ville vært ulovlig. Ingen slike tilbudsfortolkninger godtas av Saxo Bank Group.

Ingen erklæring, ingen garanti

Saxo Bank Group iverksetter alle rimelige tiltak for å innhente informasjon fra pålitelige kilder, men alle publikasjoner leveres ”slik de er”, uten erklæring eller garanti av noe slag (verken uttrykt eller underforstått), og Saxo Bank Group fraskriver seg alt ansvar for publikasjoner som ikke er fullstendige, nøyaktige, passende og relevante for mottakeren. Saxo Bank Group fraskriver seg spesifikt ansvar i forhold til abonnenter, klienter, partnere, leverandører, motparter og andre mottakere for følgende:

 • nøyaktigheten i eventuelle markedstilbud,
 • enhver forsinkelse, unøyaktighet, feil, avbrytelse eller utelatelse i forhold til markedstilbud,
 • og eventuell tilbaketrekking av markedstilbud.

Publikasjonene fra Saxo Bank Group oppdateres ikke etter utgivelse, og kan på grunn av endrede omstendigheter bli unøyaktige og potensielt villedende etter en viss tidsperiode. Dette kan dreie seg om alt fra sekunder og minutter til dager, uker og måneder, avhengig av informasjonen. Saxo Bank Group gir ingen garantier for, og påtar seg ikke noe ansvar i forhold til mottakere for, publikasjoner som blir utdaterte.

Hvis en publikasjon har blitt utdatert, har Saxo Bank Group ingen plikt til å gjøre følgende:

 • oppdatere publikasjonen,
 • informere mottakerne om publikasjonen, eller
 • utføre andre handlinger. 

Publikasjoner kan være basert på forfatterens personlige utgangspunkt, og reflekterer ikke oppfatningene til Saxo Bank Group. Saxo Bank Group forbeholder seg retten til etter eget skjønn å trekke tilbake eller endre enhver publikasjon eller informasjon når som helst, uten forvarsel (forutgående eller etterfølgende).

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tar ikke i sine publikasjoner hensyn til bestemte mottakeres investeringshensyn, spesielle investeringsmål, økonomisk situasjon og spesifikke behov og krav. Derfor er alle publikasjoner fra Saxo Bank Group, med mindre annet uttrykkelig fremgår, kun ment for informasjons- og/eller markedsføringsformål, og skal ikke tolkes som:

 • råd angående virksomhet, økonomi, investering, sikkerhet, juridiske spørsmål, lovgivende spørsmål eller skatte- og regnskapsspørsmål
 • en anbefaling eller handelsidé, eller 
 • andre typer oppfordringer til å handle, investere eller divestere på bestemte måter

(samlet kalt ”Anbefalinger”).

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på bakgrunn av investeringer som er basert på en oppfattet anbefaling.

Uten hensyn til det motsatte (selv om dette er spesifikt angitt) skal ingen Publikasjon (inkludert mulige Anbefalinger) oppfattes som en erklæring eller garanti (verken uttrykkelig eller underforstått) om at mottakeren vil dra fordel av handel i samsvar med en handelsstrategi som er angitt i en Publikasjon, eller at mottakeren ikke risikerer tap ved handel i samsvar med en handelsstrategi som er angitt i en Publikasjon.

Saxo Bank Group er kun ansvarlig (i samsvar med delen om ansvarsbegrensning nedenfor) hvis Anbefalingen ikke er av en god, profesjonell standard.

Risikoadvarsel

Handel med produkter og tjenester fra Saxo Bank kan i tillegg til gevinster også medføre tap, selv om anbefalingen er fulgt. Spesielt handel med girede produkter, inkludert, men ikke begrenset til, fremmed valuta, derivater og råvarer, kan være svært spekulativ, og både tap og gevinster kan endres kraftig og uten forvarsel. 

Spekulativ handel passer ikke for alle investorer.

Eventuelle beskrivelser i en publikasjon angående risiko knyttet til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, verken kan eller skal oppfattes som en uttømmende redegjørelse for eller beskrivelse av alle risikoene som gjelder for produktet eller tjenesten. Saxo Bank Group oppfordrer på det sterkeste til at alle mottakere som vurderer handel med selskapets produkter og tjenester, kontinuerlig søker finansiell rådgivning før eventuelle investeringer eller transaksjoner inngås.

Lokale lovmessige begrensinger

Publikasjoner fra Saxo Bank Group kan være tilgengelig over hele verden. Informasjonen som gis i slike Publikasjoner, er imidlertid kun beregnet for bruk av mottakere som er hjemmehørende i land der slik bruk ikke utgjør brudd på gjeldende lover eller bestemmelser. Ingen av produktene eller tjenestene det henvises til i Publikasjonene fra Saxo Bank Group er tilgjenglige for mottakere i land der levering av slike produkter og tjenester ville utgjort et brudd på gjeldende lover og bestemmelser.

Det er mottakerens eget ansvar å overholde alle gjeldende lover å bestemmelser ved bruk av eller forespørsel om et produkt eller en tjeneste fra Saxo Bank Group.

Bruk av webområdet

Enhver bruk av webområder fra Saxo Bank Group er underlagt Saxo Bank Groups vilkår for bruk, slik de endres fra tid til annen (tilgjengelig på https://www.home.saxo/legal/terms-of-use/saxo-terms-of-use), og bestemmelser om opphavsrett (copyright) slik de endres fra tid til annen (tilgjengelig på https://www.home.saxo/legal/copyright/saxo-copyright), og disse skal anses som en integrert del av denne fraskrivelsen.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på bakgrunn av enkeltpersoners eller enheters tilgang til, eller mangel på tilgang til, webområder tilhørende Saxo Bank Group. Denne begrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på datamaskinutstyr og datasystemer forårsaket av virus, skadelig programvare og andre skadelige datamaskinkoder.

Det å konsultere et webområde fra Saxo Bank Group utgjør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen plikt til eller ansvar i forhold til enkeltpersoner eller enheter som et resultat av bruken av webområder fra Saxo Bank Group.

Avvik i oversettelse

Saxo Bank Group tilbyr sine Publikasjoner på en rekke språk for å gjøre det enklere for mottakerne. I tilfelle avvik mellom den opprinnelige engelske teksten og eventuelle oversettelser, skal den opprinnelige engelske teksten gjelde.

Alle mottakere rådes til å undersøke den opprinnelige engelske teksten før de foretar handlinger på bakgrunn av en oversettelse. Brukere som ikke fullt ut forstår den opprinnelige engelske teksten, rådes til å kontakte Saxo Bank Group via e-post på servicecenter@saxoworld.com eller via telefon på +45 39 77 40 00.

Saxo Bank Group er ikke bundet av, eller ansvarlig ovenfor mottakere av, eventuelle ufullstendige eller unøyaktige oversettelser av den opprinnelige engelske teksten til andre språk.

Klientforhold

Enhver som søker om en konto hos en enhet i Saxo Bank Group, blir underlagt det relevante settet med forretningsvilkår. Alle søkere og klienter anses å ha lest og forstått forretningsvilkårene og relaterte vilkår som gjelder for deres forhold til den relevante enheten i Saxo Bank Group.

Det å konsultere et webområde eller motta en Publikasjon fra Saxo Bank Group utgjør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen plikt til eller ansvar i forhold til enkeltpersoner eller enheter som et resultat av dette.

Tredjepartstjenester

Enkeltpersoner eller enheter som ikke tilhører Saxo Bank Group, kan annonsere på Saxo Bank Groups webområder, via linker, bannere eller på andre måter. Saxo Bank Group skal ikke holdes ansvarlig for tilbud, informasjon eller handlinger fra slike tredjeparter. Hvis en bruker av Saxo Bank Groups webområder velger å handle på bakgrunn av slik annonsering, skjer dette i sin helhet på brukerens risiko.

Ansvarsbegrensning

Hvis Saxo Bank Group på noe tidspunkt og av hvilken som helst årsak skulle bli ansvarlig for enkeltpersoners og/eller enheters tap, inkludert, men ikke begrenset til, hvis noen bestemmelser i denne fraskrivelsen er, eller på noe tidspunkt blir ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, i enhver ustrekning eller som følge av enhver omstendighet, skal Saxo Bank Groups ansvar begrenses til disse enkeltpersonenes og/eller enhetenes behørig dokumenterte direkte tap, som for å unngå enhver tvil og uten begrensing ikke skal inkludere skader som skyldes tilfeldige skader eller følgeskader, erstatning som følge av tapte muligheter, erstatning for tap av fortjeneste, lovfestet erstatning, nominelle erstatninger, erstatning ut over de som ville vært normalt, godtgjørelseserstatning, tilbakeleveringserstatning, erstatning for kostnader, herunder juridiske kostnader, og erstatning for eventuelle indirekte skader.

Interessekonflikt

Saxo Bank Group har etablert nødvendige forretningsprosedyrer, inkludert prosedyrer som gjelder research og analyse for å sikre objektive researchrapporter, for å forhindre interessekonflikter. Saxo Bank Groups researchrapporter formidles ikke til eller diskuteres med de som analysen gjelder, for eksempel utstedere av verdipapirer eller andre.

Saxo Bank Group kan holde, ta, overføre eller fragå posisjoner i verdipapirer, valuta eller andre instrumenter som dekkes av researchrapporter.

Saxo Bank Group kan opptre som Market Maker i alle produkter og tjenester som ikke omsettes på børs (dvs. OTC-produkter som for eksempel valuta og CFD-er) og kan derfor være en motpart i enhver handel som gjennomføres av kunder i disse produktene.

Saxo Bank Group deltar ikke i firmamessige finansieringsaktiviteter. Ingen av Saxo Bank Groups styremedlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere eller representanter, det vil si personer som er ansvarlige for analyserapporter, får godtgjørelse i forbindelse med at en analyse fremlegges.

Personvern og bruk av personopplysninger

Når en bruker registrerer seg for en demokonto eller vanlig konto hos en enhet i Saxo Bank Group, vil denne enheten, av administrative, kommersielle og/eller juridiske årsaker, innhente og lagre informasjon om brukeren, inkludert, men ikke begrenset til, navn og adresse. Videre kan Saxo Bank Group kreve enkelte typer økonomiske opplysninger for kredittvurderingsformål, samt brukerens e-postadresse for å kunne sende påloggingsopplysningene. Brukeres e-postadresser gis ikke ut til tredjeparter, men kan bli brukt av Saxo Bank Groups enheter for å markedsføre produkter og tjenester. Brukere som ikke ønsker å motta slikt markedsføringsmateriale, via dette link.

Saxo Bank Group er forpliktet i henhold til loven å behandle personlige opplysninger konfidensielt, og kan ikke videreformidle eller bruke personopplysninger uten juridisk begrunnelse.

Alle personlige opplysninger er underlagt denne omfattende beskyttelsen, og kan kun videreformidles til tredjeparter, som for eksempel administrative eller juridiske enheter, hvis Saxo Bank Group pålegges å gjøre dette i henhold til gjeldende lovgivning, eller hvis den registrerte brukeren har gitt skriftlig samtykke til slik utlevering. Den registrerte brukeren kan trekke tilbake slikt samtykke eller endre omfanget av det til enhver tid.

Uten hensyn til det ovennevnte kan Saxo Bank Group videreformidle følgende opplysninger:

 • Generelle kundedata, som for eksempel navn, adresse og personlig registreringsnummer, til firmaer som utfører administrative oppgaver for Saxo Bank Generelle
 • Generelle kundedata om firmakunder til finansinstiusjoner for markedsførings- og rådgiviningsformål, underlagt profesjonell taushetsplikt 

I samsvar med bestemmelsene i den danske loven om behandling av personlige opplysninger har enhver kunde hos Saxo Bank Group rett til å bli informert om dataene som Saxo Bank Group innehar om personen/enheten. Saxo Bank Group kan belaste et gebyr for å utlevere slik informasjon skriftlig til den registrerte brukeren, i henhold til satser fastsatt av det danske justisdepartementet.

Hvis oppbevarte data om en registrert bruker i Saxo Bank Group viser seg å være unøyaktig eller ugyldig, korrigerer Saxo Bank Group de registrerte dataene umiddelbart på forespørsel. Den registrerte brukeren kan også velger å endre dataene på eget initiativ ved å kontakte Saxo Bank Group direkte. Spørsmål og bekymringer kan rettes til Saxo Bank Group eller telefon på +45 39 77 40 00.

Overvåkning

Saxo Bank Group er underlagt overvåkning av det danske finanstilsynet, og er underlagt den danske bekjentgjørelsen om god forretningspraksis for finansielle aktører (“Executive Order on Good Business Practice for Financial Undertakings”).

Tvister

Denne fraskrivelsen og eventuelle tvister som oppstår som følge av den eller i tilknytning til den, herunder tvister knyttet til juridisk holdbarhet, gyldighet, bindende effekt (herunder adopsjon) og gjennomførbarhet, skal avgjøres av distriktsretten i Lyngby i København i Danmark i samsvar med og eksklusivt underlagt dansk lovgivning. Saxo Bank Group forbeholder seg imidlertid retten til å starte juridiske prosesser der selskapet finner det nødvendig, herunder, men ikke begrenset til steder der saksøkte besitter midler.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.