Margininformasjon

Gå gjennom marginkravene våre og annen informasjon relatert til marginhandel med Saxo

Se margininformasjon for profesjonelle kunder for marginsatser for profesjonelle kunder.

Initiell margin og vedlikeholdsmargin er til for å beskytte deg mot ugunstige markedsforhold, ved å skape en buffer mellom handelskapasiteten din og nivået for marginavhengig tvungen avslutning.

  1. Initiell margin: En handelsmarginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon må det være tilstrekkelig marginsikkerhet tilgjengelig for å oppfylle kravet til initiell margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig kontroll av marginen, det vil si minimumsbeløpet av kontanter eller godkjent marginsikkerhet som må opprettholdes på kontoen for å opprettholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmarginen brukes til å beregne marginutnyttelsen, og en tvungen avslutning vil skje så snart du ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin.

Du kan lese mer om initiell- og vedlikeholdsmargin her.

Se en fullstendig liste over våre valutamarginsatser for privatkunder. For profesjonelle marginsatser, se Valutamarginsatser for profesjonelle kunder.

* Satser er standard valutamarginsatser for detaljhandel, der de faktiske marginnivåene kan variere avhengig av kundeklassifisering.

Marginkrav varierer mellom forskjellige valutapar og avhenger av eksponeringen i det aktuelle valutaparet. Marginkravene kan være underlagt myndighetsregulerte minimumsverdier og kan endres i henhold til valutaparets underliggende likviditet og volatilitet. Av denne grunn krever de mest likvide valutaparene (de store) i de fleste tilfeller lavere margin.

Saxo tilbyr nivåbaserte marginer som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet blir volatilt og endrer seg raskt. Med nivåbasert margin øker det gjennomsnittlige marginkravet («Blended Margin Requirement») med eksponeringsnivået. I motsatt fall vil marginkravet reduseres når eksponeringsnivået reduseres. Dette konseptet er illustrert nedenfor:

De ulike eksponeringsnivåene angis som et absolutt beløp i amerikanske dollar (USD) på tvers av alle valutaparene. Hvert valutapar har et spesifikt marginkrav for hvert nivå.

Vær oppmerksom på at marginkrav kan endres uten forvarsel. Saxo forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonstørrelser, inkludert klientporteføljer som anses for å ha høy risiko.

Marginsatser for ikke-profesjonelle vil som standard gjelde. Som kunde regulert under ESMA (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten) kan du velge å endre kategori til kvalifisert profesjonell for å dra nytte av lavere marginkrav. Hvis du vil lese mer om fordelene med profesjonelle kontoer og hvordan du kvalifiserer deg, kan du klikke her.

Hvis du ønsker en oversikt over margininformasjon for kvalifiserte profesjonelle, kan du klikke her.

Sikkerhetssatser for marginhandel
(Kun for profesjonelle kunder)

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse aksjer og ETF-er kan brukes som sikkerhet for marginhandel. Sikkerhetsverdien til en aksje- eller ETF-posisjon avhenger av den enkelte aksjen eller ETF-ens rating – se tabellen nedenfor for mer informasjon.

Rating
1
2
3
4
5
6
Posisjonens sikkerhetsverdi
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % av verdien til en aksje- eller ETF-posisjon med rating 1 kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er, futures og opsjoner. Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av aksje- eller ETF-investeringer som sikkerhet for store posisjonsstørrelser, eller aksjeporteføljer som anses å ha svært høy risiko.

Du kan se hele listen med tilgjengelige aksjer, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Du kan se hele listen med tilgjengelige ETF-er, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse obligasjoner kan brukes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien av en obligasjonsposisjon avhenger av ratingen til den aktuelle obligasjonen, som beskrevet nedenfor:

Ratingdefinisjon*Sikkerhetsprosent
Høyeste rating (AAA)95 %
Meget høy kvalitet (AA)90 %
Høy kvalitet (A)80 %

 

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av markedsverdien til en obligasjonsposisjon med A-rating kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av obligasjonsposisjoner som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller for å be om rating og sikkerhetsbehandling av en spesifikk eller potensiell obligasjonsposisjon, send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt kundebehandleren din.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.