Margininformasjon

Gå gjennom marginkravene våre og annen informasjon relatert til marginhandel med Saxo

Se margininformasjon for profesjonelle kunder for marginsatser for profesjonelle kunder.

Initiell margin og vedlikeholdsmargin er til for å beskytte deg mot ugunstige markedsforhold, ved å skape en buffer mellom handelskapasiteten din og nivået for marginavhengig tvungen avslutning.

  1. Initiell margin: En handelsmarginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon må det være tilstrekkelig marginsikkerhet tilgjengelig for å oppfylle kravet til initiell margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig kontroll av marginen, det vil si minimumsbeløpet av kontanter eller godkjent marginsikkerhet som må opprettholdes på kontoen for å opprettholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmarginen brukes til å beregne marginutnyttelsen, og en tvungen avslutning vil skje så snart du ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin.

Du kan lese mer om initiell- og vedlikeholdsmargin her.

Marginkravet til valutaopsjoner beregnes per valutapar, noe som sikrer at de er innenfor rammen til konseptet med nivåbaserte marginer, som med valutaspot og forwards, og per forfallsdato. I hvert valutapar er det en øvre grense for marginkravet, som er den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjonene samt valutaspot og forwardplasseringer multiplisert med det gjeldende spotmarginkravet. Denne beregningen tar også hensyn til potensiell binding mellom valutaopsjoner og valutaspot- og forwardplasseringer.

I strategier med begrenset risiko, f.eks. en short call spread, beregnes marginkravet for en valutaopsjonsportefølje som det maksimale fremtidige tapet.

Ved strategier med ubegrenset risiko, f.eks. naken short opsjoner, beregnes marginkravet som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Nivåbaserte marginsatser blir brukt til beregning av valutaopsjonsmarginer hvis kundens marginkrav er styrt av det aktuelle valutamarginkravet, og ikke det maksimale fremtidige tapet. De gjeldende valutaspotmarginnivåene er lagvis basert på nominelle beløp i USD – desto høyere det nominelle beløpet, desto høyere er den potensielle marginsatsen. Det nivåbaserte marginkravet beregnes per valutapar. Ved beregning av valutaopsjonsmarginer er det aktuelle spotmarginkravet i hvert valutapar den lagvise eller den blandede marginsatsen. Dette blir fastsatt på grunnlag av den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjoner og valutaspot- og –forwardplasseringer.

Eksempel 1: Short Call Spread eller Begrenset Risiko strategi

Du selger en call spread på 10M USDCAD til strikes på 1,41 og 1,42. 
Den gjeldende spotsatsen er 1,40. 
Marginkravet blir da det maksimale fremtidige tapet på 71 429 USD (10M x (1,42 – 1,41) = 100 000 CAD/USD til 1,40).

Eksempel 2: Ubegrenset tapsrisiko

Du selger en 10M USDCAD put opsjon Du har en ubegrenset tapsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Det gjeldende spot-marginkravet bestemmes av den høyeste potensielle eksponeringen, som er 10M USD. 
Den gjeldende spotsatsen blir derfor den blandede marginsatsen på 2,2 % ((1 % x 3M USD + 2 % x 2M USD + 3 % x 5M USD) / 10M). 
Marginkravet blir dermed 220 000 USD (2,2 % x 10M USD).

Du finner flere eksempler ved å klikke her.

Marginberegningen for valutaopsjoner gjelder ikke touch-opsjoner, men åpne posisjoner påvirker beløpet du har «Tilgjengelig for marginhandel», som vist i kontooversikten.

Hvis du har marginposisjoner på kontoen, vil «Marginutnyttelsen» derfor øke hvis du legger til touch-opsjonsposisjoner.

Merk: Før du åpner posisjonen, blir det utført en forhåndskontroll for å sikre at du ikke utilsiktet åpner en posisjon med Touch-opsjoner som vil ta marginutnyttelsen over 100 %.

Sikkerhetssatser for marginhandel
(Kun for profesjonelle kunder)

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse aksjer og ETF-er kan brukes som sikkerhet for marginhandel. Sikkerhetsverdien til en aksje- eller ETF-posisjon avhenger av den enkelte aksjen eller ETF-ens rating – se tabellen nedenfor for mer informasjon.

Rating
1
2
3
4
5
6
Posisjonens sikkerhetsverdi
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % av verdien til en aksje- eller ETF-posisjon med rating 1 kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er, futures og opsjoner. Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av aksje- eller ETF-investeringer som sikkerhet for store posisjonsstørrelser, eller aksjeporteføljer som anses å ha svært høy risiko.

Du kan se hele listen med tilgjengelige aksjer, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Du kan se hele listen med tilgjengelige ETF-er, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse obligasjoner kan brukes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien av en obligasjonsposisjon avhenger av ratingen til den aktuelle obligasjonen, som beskrevet nedenfor:

Ratingdefinisjon*Sikkerhetsprosent
Høyeste rating (AAA)95 %
Meget høy kvalitet (AA)90 %
Høy kvalitet (A)80 %

 

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av markedsverdien til en obligasjonsposisjon med A-rating kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av obligasjonsposisjoner som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller for å be om rating og sikkerhetsbehandling av en spesifikk eller potensiell obligasjonsposisjon, send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt kundebehandleren din.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.