Oversikt over lovmeny

Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk ("Avtalen") gjelder for følgende: (i) websider, (ii) tjenester, (iii) innhold, (iv) databaser og (v) informasjon (med samlebetegnelsen "Tjenestene") samt de avtalene og den programvaren som leveres av Saxo Bank A/S ("Saxo Bank"), som du har tilgang til på Saxo Banks webområde eller, om ønskelig, i papirformat. Innholdet og tjenestene som omfattes av disse Tjenestene, leveres av Saxo Bank og bankens tredjepartsleverandører (med samlebetegnelsen "Informasjonsleverandørene").  Disse Tjenestene gjøres tilgjengelige av Saxo Bank på vilkårene nedenfor. 

Avtale

Ved å bruke Tjenestene godtar du å være bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar dette, kan ikke Saxo Bank gi deg tilgang til Tjenestene, og du må umiddelbart stoppe å bruke Tjenestene. Du godtar at Saxo Bank når som helst og etter eget skjønn kan endre denne Avtalen uten forvarsel. Eventuelle endringer vil bli publisert på webområdet og trer i kraft umiddelbart. Du bør lese gjennom denne Avtalen med jevne mellomrom for å sikre at du er kjent med de til enhver tid gjeldende vilkårene. Fortsetter du å bruke Tjenestene, betyr det at du godtar denne Avtalen, og fortsetter du å bruke Tjenestene etter at Avtalen er endret, betyr det at du godtar Avtalen med endringer. Hvis du ikke godtar endringene, må du opplyse om dette til Saxo Bank skriftlig eller på telefon og umiddelbart stoppe å bruke Tjenestene.

Bruk av tjenestene

Tjenestene er ment til privat, ikke-kommersiell bruk.

Ved bruk av de ovennevnte Tjenestene og programvaren levert av Saxo Bank, anerkjenner og godtar du følgende vilkår:

  1. Det er forbudt å bruke, lagre, kopiere, fremvise, endre, selge, offentliggjøre, overføre og distribuere eller utnytte Tjenestene kommersielt uten skriftlig samtykke fra Saxo Bank og/eller eventuelle tredjeparts Informasjonsleverandører.
  2. Saxo Bank og/eller eventuelle tredjeparts Informasjonsleverandører har retten til all konfidensiell informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter som patenter, varemerker, servicemerker, opphavsrettigheter, databaserettigheter, topografirettigheter, industriell design, kunnskap, forretningshemmeligheter, varenavn, logoer, design, symboler, emblemer, insignier, slagord, tegninger, planer og annet identifiserende materiale av enhver art, uansett om det er registrert eller kan registreres eller ikke, og alle andre immaterielle rettigheter i henhold til gjeldende lover) som inngår i eller vedrører Tjenestene.
  3. Informasjonen må ikke brukes til ulovlige eller uautoriserte formål.
  4. Bruken og forståelsen av Tjenestene krever dyktighet og dømmekraft, og du skal alltid bruke din egen dømmekraft når du bruker Tjenestene.
  5. Du er selv ansvarlig for alle erklæringer og handlinger eller utelatelser som blir gjort under bruk av din bruker-ID (eller "Brukernavn") og dine passord. Du har ansvaret for å beskytte og sikre ditt brukernavn og passord mot uautorisert bruk og offentliggjøring. Hvis du får kjennskap til eller mener det har skjedd et sikkerhetsbrudd i forbindelse med noen av dine opplysninger på Saxo Banks webområde, for eksempel tyveri eller uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord eller annen informasjon, må du gi beskjed til Saxo Bank umiddelbart.
  6. Tjenestene og programvaren er kun tiltenkt som informasjon, og tar ikke hensyn til en bestemt brukers investeringsmål, økonomiske situasjon eller midler, og Saxo Bank oppfordrer ikke til noen handling på bakgrunn av dette.  Dette materialet må ikke anses som en anbefaling eller et tilbud om å kjøpe eller selge, eller som en oppfordring til å kjøpe eller selge et verdipapir, finansielt produkt eller instrument, eller til å delta i en bestemt handelsstrategi i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud eller en slik oppfordring eller handelsstrategi er ulovlig. Visse transaksjoner, blant annet de som omfatter futures, opsjoner og andre komplekse derivater, innebærer stor risiko og er derfor ikke egnet for alle investorer.
  7. Det at Saxo Bank har gjort Tjenestene tilgjengelige for deg, utgjør verken en anbefaling om å inngå en bestemt transaksjon eller en erklæring om at et produkt som beskrives på webområdet, er egnet for eller passer for deg. Mange av produktene som beskrives i Tjenestene, innebærer betydelige risikoer, og du må derfor ikke foreta noen som helst transaksjoner uten at du er fullt klar over alle risikoene, og uten at du selv har bestemt at slike transaksjoner er riktig for deg. Enhver diskusjon av de risikoene som måtte være forbundet med et produkt, må ikke oppfattes som en fullstendig redegjørelse for alle risikoene, eller som en komplett diskusjon av de nevnte risikoene. Ikke noe av informasjonen i dette dokumentet må oppfattes som forretningsmessig, finansiell, investeringsmessig, kapitalsikringsmessig, handelsmessig, juridisk, lovmessig, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. 

Oppsigelse

Saxo Bank kan etter eget skjønn helt eller delvis og til enhver tid endre eller oppheve Tjenestene angitt i punkt (i) til (v) i henhold til denne Avtalen uten begrunnelse eller forvarsel.

Garantifraskrivelse

Saxo Bank og Informasjonsleverandøren(e) fraskriver seg enhver form for eksplisitt eller implisitt garanti, inkludert, men ikke begrenset til, enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet.

Selv om Tjenestene som leveres, kommer fra kilder som anses for å være pålitelige, leveres Tjenestene "SOM DE ER", og Saxo Bank og/eller eventuelle tredjeparts Informasjonsleverandører leverer Tjenestene uten noe som helst ansvar for nøyaktigheten og riktigheten av dem. Ved å ta i bruk Tjenestene godtar du at feil og/eller utelatelser i denne informasjonen ikke kan legges til grunn for noe som helst krav eller søksmål mot Saxo Bank eller en Informasjonsleverandør.

Begrenset ansvar

Verken Saxo Bank eller noen av bankens tredjeparts Informasjonsleverandører skal holdes ansvarlig for noen som helst direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, eller som følge av bruken av eller den manglende muligheten til å bruke Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tapt fortjeneste, bruk, data eller annen erstatning for immaterielle skader, selv om denne parten har blitt informert om muligheten for slike skader. 

Diverse

Ved å godta vilkårene for bruk av Tjenestene og programvaren erkjenner og godtar du at Saxo Bank forbeholder seg retten til av sikkerhetshensyn å ta opp alle telefonsamtaler, registrere all Internett-kommunikasjon, inkludert chat, og alle møter mellom deg og Saxo Bank.

Videre godtar du at Saxo Bank forbeholder seg retten til å overvåke din bruk av Tjenestene på webområdet, og at opplysningene som måtte fremkomme, kan brukes av Saxo Bank til interne forretningsformål.

Ethvert krav som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, skal være underlagt og fortolkes i samsvar med dansk lov og avgjøres av de danske domstolene.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.