Stały dochód: Zachowaj spokój, wykorzystaj moment Stały dochód: Zachowaj spokój, wykorzystaj moment Stały dochód: Zachowaj spokój, wykorzystaj moment

Stały dochód: Zachowaj spokój, wykorzystaj moment

Althea Spinozzi

Dyrektor ds. strategii instrumentów o stałym dochodzie

Podsumowanie:  Wraz ze spowolnieniem gospodarczym aktywa wysokiej jakości zyskają na popularności, zwłaszcza obligacje państwowe do 5 lat. Potencjalne obniżki stóp procentowych przez banki centralne w II kwartale sugerują wydłużenie czasu ich trwania, pomimo obaw związanych z polityką i inflacją.


Obniżki stóp procentowych idą po obligacje

Spowolnienie wzrostu gospodarczego i stopniowy spadek inflacji dadzą bankom centralnym możliwość ograniczenia ich restrykcyjnej polityki pieniężnej i wprowadzenia obniżek stóp procentowych już w drugim kwartale roku, dając argumenty za wydłużeniem perspektywy dla portfela.

Mimo to, inwestorzy powinni powstrzymać się od zbyt dużej ekspozycji na obligacje o bardzo długich terminach zapadalności, ponieważ inflacja utrzymuje się powyżej celu 2%. Polityki monetarne na rynkach rozwiniętych zaczną się różnić pod względem redukowania bilansów. Ponadto Fed spowolni tempo zacieśniania ilościowego (QT), aby uniknąć ograniczenia płynności, a EBC je przyspieszy, korzystając z Pandemicznego Program Zakupów Awaryjnych (Pandemic emergency purchase programme, PEPP). Prawdopodobnie spowoduje to większą zmienność rentowności obligacji, zwłaszcza w długoterminowej części krzywych dochodowości.

Po szerokich, występujących na wielu aktywach wzrostach w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, rynki mogą nie doceniać zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zagrożeń dla gospodarki. Dobrą wiadomością jest to, że rynki instrumentów o stałym dochodzie zapewniają obecnie różnorodne możliwości, które mogą wytrzymać wiele scenariuszy makroekonomicznych, dzięki atrakcyjnym wycenom obligacji i rentownościom, które są zbliżone do 15-letnich maksimów.

Pomimo obaw fiskalnych, obligacje państwowe nadal wykazują swoją wartość jako zabezpieczenie portfela przed ryzykami wzrostu gospodarczego i ryzykami finansowymi, a przednia część krzywej dochodowości oferuje rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Poglądy dotyczące instrumentów o stałym dochodzie

Fed i EBC prawdopodobnie zaczną obniżać stopy procentowe latem. Decydenci będą jednak wzmacniać przesłanie, że nadal kierują się danymi i będą postępować powoli, ponieważ inflacja pozostaje powyżej celu 2%.

Jeśli obniżki stóp nie dojdą do skutku, twarde lądowanie stanie się bardziej prawdopodobne, szczególnie w strefie euro, gdzie gospodarka znajduje się w stagnacji od grudnia 2022 roku.

Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Pogorszenie sytuacji kredytowej przyspieszy wraz ze spowolnieniem gospodarczym, co doprowadzi do obniżenia ratingów. Pomijając wzloty i upadki związane z pandemią, obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym mają obecnie najwyższą dźwignię finansową w historii i najniższe pokrycie inwestycji od czasu globalnego kryzysu finansowego, co sprawia, że analiza fundamentalna i selekcja mają kluczowe znaczenie.

Wysokodochodowe obligacje korporacyjne

Korporacyjne obligacje wysokodochodowe stoją w obliczu podwójnej przeszkody: pogarszających się fundamentów i rosnącego ryzyka refinansowania, ponieważ zbliżają się do ściany terminów zapadalności w 2025 roku. Jednak w miarę jak banki centralne przygotowują się do złagodzenia warunków finansowania, obligacje śmieciowe prawdopodobnie zostaną tym wsparte.

Implikacje inwestycyjne

Ponieważ Rezerwa Federalna i EBC przygotowują się do obniżenia stóp procentowych, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania portfela do 10 lat.

Krótkoterminowe obligacje na rynkach rozwiniętych osiągnęły szczyt w 2023 r. i oferują korzystny scenariusz dla posiadaczy średnio- i długoterminowych. Dla przykładu, zakładając 6-miesięczny okres utrzymywania pozycji, 2-letnie rentowności amerykańskich papierów skarbowych musiałyby wzrosnąć powyżej 6,1%, aby wygenerować ujemny zwrot.

Długoterminowe stopy procentowe w USA pozostają wrażliwe na tempo powrotu inflacji do 2% i możliwe odbicie premii terminowej. W przypadku wolniejszego niż oczekiwano trendu dezinflacyjnego, rentowności amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności powyżej 10 lat mogą dalej rosnąć pomimo rozpoczęcia obniżek stóp przez Fed. W Europie oprocentowanie długoterminowych obligacji pozostaje na godziwym poziomie, ale zachowujemy ostrożność w odniesieniu do bardzo długich terminów zapadalności.

Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Pomimo pogarszających się fundamentów kredytowych, spready kredytów o ratingu inwestycyjnym pozostaną ograniczone, ponieważ inwestorzy rezygnują z ryzyka na rzecz jakości.

Wysokodochodowe obligacje korporacyjne

Spready obligacji wysokodochodowych prawdopodobnie będą się stopniowo rozszerzać w obliczu spowalniającej gospodarki. Jednak popyt prawdopodobnie pozostanie silny, ponieważ średnio obligacje śmieciowe po obu stronach Atlantyku przynoszą rentowność powyżej średniej z ostatnich 14 lat.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.