Obligacje: Co robić do czasu ustabilizowania się inflacji Obligacje: Co robić do czasu ustabilizowania się inflacji Obligacje: Co robić do czasu ustabilizowania się inflacji

Obligacje: Co robić do czasu ustabilizowania się inflacji

Althea Spinozzi

Dyrektor ds. strategii instrumentów o stałym dochodzie

Podsumowanie:  Poznaj strategie zarządzania obligacjami, gdy rentowności w USA i w Europie pozostają w ograniczonym przedziale ze względu na niepewną inflację i ewoluującą politykę pieniężną.


Wysiłki na rzecz zapewnienia płynności rynku obniżą rentowności, a inflacja pozostaje kluczowa

W czerwcu Fed zaczął zmniejszać tempo zacieśniania ilościowego (QT), podczas gdy Departament Skarbu zainicjował wykup amerykańskich obligacji skarbowych w celu zwiększenia płynności rynku. Pomimo tych wysiłków oczekuje się, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozostaną na wysokim poziomie, dopóki trendy inflacyjne zdecydowanie nie powrócą do celu 2%. Jeśli gospodarka się schłodzi, wsparcie dla amerykańskich obligacji skarbowych może wzrosnąć, ale niechęć Fed do znaczących obniżek stóp procentowych prawdopodobnie zrównoważy ten popyt. W międzyczasie stopa inflacji w Europie spadła poniżej tej w USA, co pozwala EBC na potencjalne przyjęcie mniej restrykcyjnej polityki pieniężnej, nawet jeśli inflacja pozostaje powyżej celu. 

To ustawia scenę na nadchodzący kwartał, z potencjalnie rosnącą rozbieżnością między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Chociaż różnica stóp procentowych między tymi dwoma regionami znacznie wzrosła w tym roku, rynki swapów terminowych przewidują, że spready te zbiegną się w ciągu najbliższych trzech lat, co sugeruje, że coraz bardziej rozbieżne polityki monetarne są mało prawdopodobne. Jeśli jednak inflacja w strefie euro będzie nadal umiarkowana w stosunku do USA, różnice w stopach procentowych mogą powrócić do poziomów sprzed pandemii, prowadząc do bardziej stromych krzywych rentowności w Europie.

Pomimo szeroko oczekiwanej i dobrze zaplanowanej obniżki stóp procentowych w czerwcu, decydenci EBC wydają się być niezdecydowani co do dalszych rozbieżności w polityce pieniężnej. Pozostają oni raczej na stanowisku, aby śledzić napływające dane i na ich podstawie podejmować decyzje, niż zobowiązać się do określonej ścieżki poziomu stóp procentowych do końca roku. W związku z tym możemy oczekiwać, że krótkoterminowe stopy procentowe pozostaną stabilne, a krzywe rentowności nieznacznie się wystromią w miarę ożywienia europejskiej gospodarki i rozpoczęcia dezinwestycji PEPP w lipcu.

Silny popyt wspiera korporacyjny obligacje, ponieważ rentowności pozostają atrakcyjne

Pomimo ciągłego pogarszania się sytuacji obligacji korporacyjnych, obligacje o ratingu inwestycyjnym prawdopodobnie pozostaną dobrym typem, ponieważ kierunek inflacji pozostaje niepewny, a rynki pierwotne wchodzą w stan hibernacji. W miarę jak Fed spowalnia QT, a EBC zaczyna obniżać stopy procentowe, prawdopodobne jest dalsze zacieśnianie spreadów kredytowych.

Podobnie, oczekuje się, że wysokodochodowe obligacje korporacyjne pozostaną pod presją przez cały trzeci kwartał. Podczas gdy spready na rynku obligacji śmieciowych są wąskie w porównaniu do historycznych średnich, wysokodochodowe obligacje okazały się kluczowym zabezpieczeniem przeciwko inflacji w ciągu ostatnich dwóch lat. Przy utrzymującej się niepewności co do powodzenia banków centralnych w walce z inflacją, oczekuje się, że obligacje korporacyjne o wysokiej rentowności pozostaną wspierane pomimo słabnących fundamentów. W tym środowisku selekcja i analiza oddolna stają się krytyczne.

Implikacje inwestycyjne

Wyniki na rynkach stopy procentowej pozostają ściśle powiązane ze ścieżką inflacji. W miarę utrzymywania się rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ważne jest, aby zachować ostrożność i ograniczyć czas trwania ekspozycji na rynku. W związku z tym pozostajemy pozytywnie nastawieni do jakości i terminów zapadalności do pięciu lat, zachowując jednocześnie ostrożność w odniesieniu do ryzyka kredytowego i dłuższych terminów zapadalności.

Krótkoterminowe stopy procentowe na rynkach rozwiniętych osiągnęły szczyt w 2023 r., oferując korzystny scenariusz dla posiadaczy obligacji. Przykładowo, zakładając roczny okres utrzymywania, 2-letnia rentowność amerykańskich papierów skarbowych musiałaby wzrosnąć powyżej 10,6%, aby przynieść ujemny zwrot, podczas gdy 2-letnia rentowność niemieckich obligacji Schatz musiałaby wzrosnąć powyżej 6%, aby zapewnić ujemny zwrot w tym samym okresie.

Długoterminowe stopy procentowe pozostają wrażliwe na tempo powrotu inflacji do 2% i możliwe odbicie w premii terminowej, zwłaszcza gdy rosną obawy o trwałość deficytów. Jeśli wyjątkowy charakter gospodarki Stanów Zjednoczonych utrzyma się, dziesięcioletnie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych mogą ponownie wzrosnąć do poziomu 5%, pociągając za sobą wzrost rentowności europejskich obligacji skarbowych.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.