Hodnocení ESG a ratingové agentury Hodnocení ESG a ratingové agentury Hodnocení ESG a ratingové agentury

Hodnocení ESG a ratingové agentury

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Náklady na zhodnocení z hlediska ESG

Jednotlivci, vlády i občanská společnost vyžadují, aby se korporace chovaly etičtěji a udržitelněji. Růst popularity investičních produktů na bázi trvalé udržitelnosti dokazuje, že to stejně cítí i mnoho investorů. Posouzení, jak si korporace vedou z hlediska svého environmentálního a sociálního dopadu i z hlediska firemního řízení, je obtížné, subjektivní, drahé a časově náročné. Určitá data, která by pro tento účel byla užitečná, nejsou veřejně dostupná. K posouzení, jak se společnost chová ke svým zaměstnancům, bychom potřebovali změřit jejich subjektivní pocity a přihlédnout i k tvrdým datům, jako je konkrétní mzdová úroveň. Bylo by užitečné si pohovořit s vedením, zaměstnanci a dodavateli, avšak to není snadno proveditelné.

Ratingové agentury

Z tohoto důvodu vznikla řada agentur, které se na hodnocení ESG specializují. Mohli bychom zmínit společnosti KLD (MSCI Stats), Sustainalytics (Morningstar), Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset 4 (Refinitiv), MSCI, Bloomberg, Dow Jones a Fitch. Je důležité mít na paměti, že ratingové agentury měří finanční dopad chování dané společnosti podle ESG. Jako běžný občan se budete spíše zajímat o její působení na životní prostředí, sociální otázky a faktory spojené s firemním řízením než o finanční důsledky, které z toho vyplývají.

Zdroje dat

Neexistuje standardní sada zdrojů dat, podle nichž by agentury hodnotící ESG postupovaly. Každá agentura využívá svůj vlastní, jedinečný soubor dat. Mezi zdroje patří data vykázaná danou společností, data třetích stran a data o firemních charakteristikách. Data vykázaná danou společností zahrnují finanční přehledy, důležité doplňující poznámky, zveřejněné informace ohledně ESG, firemní weby a informace o produktech stažených z trhu. Data třetích stran pocházejí mimo jiné od státních úřadů a regulátorů, z akademické sféry a od nevládních organizací, jakož i z médií, externích webů, recenzí produktů a analýz makroekonomických rizik i rizik konkrétních událostí. Data o firemních charakteristikách zahrnují specifikace a původ či umístění produktů. S produkty, jako jsou ropa a plyn, se pojí vyšší rizika ESG než s jinými. Z hlediska ESG je podnikání v Evropské unii kvůli množství zákonů a předpisů rizikovější než v mnoha rozvojových zemích.

Metodika

Každá ratingová agentura používá svou vlastní, proprietární metodiku. Existuje mnoho podkladových indikátorů ESG a zdrojů souvisejících dat. Každá agentura si data, na jejichž základě hodnotí společnosti a přiděluje jim skóre, kombinuje vlastním způsobem. I na základě stejných dat tak mohou dospět k různým výsledkům. Některé agentury srovnávají společnosti napříč všemi obory, jiné jen v rámci jednotlivých odvětví. Agentury používají různé metody pro zvýšení spolehlivosti dat, jako jsou analýzy prováděné člověkem, využití umělé inteligence, posouzení jinými společnostmi a konkurenty v oboru a kompenzace zkreslení na základě odvětví či regionu. Agentury mohou, ale nemusejí společně s aktuálními daty zohlednit i výhledy do budoucna. S metodikou hodnocení, kterou používáte, se seznamte přinejmenším v základních obrysech, především s jeho silnými a slabými stránkami.

Pokrytí

Skóre ESG není k dispozici pro všechny společnosti. Pro některé není dostatek dat. Velké společnosti mají lidské a finanční zdroje k předložení potřebných údajů. Větší pravděpodobnost dostupnosti dat o ESG je u společností v Evropské unii, a to bez ohledu na velikost. U menších, méně známých firem je poptávka po skóre ESG nižší, takže agentury nebudou vynakládat čas a zdroje na jejich vyhodnocení. Obecně řečeno je rating ESG k dispozici pro velké společnosti z hlediska tržní kapitalizace a pro společnosti v oblastech, v nichž je větší důraz na transparentnost z hlediska ESG.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.