Demystifikace nařízení SFDR. Oč se jedná a v čem může být přínosem pro vaši investiční strategii na bázi ESG? Demystifikace nařízení SFDR. Oč se jedná a v čem může být přínosem pro vaši investiční strategii na bázi ESG? Demystifikace nařízení SFDR. Oč se jedná a v čem může být přínosem pro vaši investiční strategii na bázi ESG?

Demystifikace nařízení SFDR. Oč se jedná a v čem může být přínosem pro vaši investiční strategii na bázi ESG?

VZDĚLÁVÁNÍ 2 min čtení
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Evropská unie zavedla Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) s cílem usnadnit investorům identifikaci a srovnání trvale udržitelných produktů, vypořádat se s greenwashingem a v konečném důsledku nasměrovat tok kapitálu k investicím na bázi trvalé udržitelnosti. 

Nařízení SFDR vstoupilo v platnost v březnu 2021 a platí pro podílové fondy a ETF, alternativní investiční fondy, spravovaná portfolia a finanční poradenství. Jeho cílem je zajistit větší transparentnost a více informací pro investory, aby mohli lépe posoudit věrohodnost tvrzení správců fondů, pokud se jedná o trvalou udržitelnost. 

Nařízení SFDR by zkrátka mělo investorům umožnit informovanější rozhodování.

Toto nařízení vyžaduje, aby asset manažeři se sídlem v EU, jakož i jinde sídlící správci fondů, které se obchodují na trzích v EU, zařadili své fondy do jedné z těchto tří kategorií: podle článku 9 (tmavě zelené), článku 8 (světle zelené) nebo článku 6 (ne zelené). 

Rizika v souvislosti ESG a další důležité aspekty

Přes svou rostoucí popularitu čelí investování na bázi trvalé udržitelnosti (neboli investování podle principů ESG) přetrvávajícím výzvám, zvláště pokud jde o přístup k informacím. Protože v mnoha zemích nemají společnosti povinnost data ESG předkládat, nemusí mít mnoho fondů k dispozici nezbytné firemní informace. Hrozí tedy, přinejmenším zpočátku, že informace poskytnuté fondem budou vycházet jen z toho, co se podaří získat při vynaložení maximálního úsilí, takže budou neúplné a nesourodé.

Klasifikaci fondů navíc provádějí samotní asset manažeři, takže existuje riziko, že je nezařadí správně, čímž zmatou investory, a to obzvláště na začátku implementace nových pravidel.  

Pokud jde o výkonnost v souvislosti ESG, pak podle některých studií („SRI & Performance“ od LFDE, „Foundations of ESG Investing“ od autorů Giese, Lee, Melas, Nagy a Nishikawa) mají strategie ESG v posledních letech tendenci k vyšší úspěšnosti než strategie, které toto označení nenesou. Jelikož je však ESG relativně nový koncept a data o jeho výkonnosti jdou jen kousek do minulosti, je důležité poznamenat, že se nedoporučuje činit definitivní závěry o vyšší úspěšnosti ESG nebo její podstatě. 

Rostoucí poptávka a zájem o investování na bázi ESG vedly k ohromujícím tokům směrem do těchto strategií, což následně u řady akcií s vysokou úrovní ESG přispělo k nafouknutým výnosům. Je zde tedy možnost, že až poptávka po investování na bázi ESG poklesne, může to jejich úspěšnost negativně ovlivnit.

Jak najít inspiraci k investování na bázi ESG

Můžete si projít investiční programy vycházející z článků 9 a 8, v nichž najdete tmavě, respektive světle zelené fondy podle nařízení SFDR v EU.

Než se pustíte do investování, nezapomeňte si projít informace o produktu dostupné na platformě a zvážit své investiční cíle a toleranci rizika, jakož i zamýšlený časový horizont.

Nejnovější informace z trhů


VZDĚLÁVÁNÍ

Co je diverzifikaceVZDĚLÁVÁNÍ

Co je to riziko


VZDĚLÁVÁNÍ

Co je greenwashing


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.