SFDR. Co to jest i jak może pomóc w realizacji strategii inwestycyjnej ESG? SFDR. Co to jest i jak może pomóc w realizacji strategii inwestycyjnej ESG? SFDR. Co to jest i jak może pomóc w realizacji strategii inwestycyjnej ESG?

SFDR. Co to jest i jak może pomóc w realizacji strategii inwestycyjnej ESG?

Edukacja 2 min na przeczytanie
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Aby ułatwić inwestorom identyfikację i porównywanie zrównoważonych produktów, przeciwdziałać zjawisku "greenwashing" i ostatecznie kierować kapitał na zrównoważone inwestycje, Unia Europejska uchwaliła Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). 

Rozporządzenie SFDR weszło w życie w marcu 2021 r. i ma zastosowanie do funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, portfeli zarządzanych oraz doradztwa finansowego. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie inwestorom większej przejrzystości i większej ilości informacji, umożliwiając im lepszą ocenę prawdziwości twierdzeń zarządzających funduszami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Innymi słowy: rozporządzenie SFDR ma ułatwiać inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Rozporządzenie SFDR wymaga, aby menedżerowie aktywów z siedzibami w UE, a także z siedzibami spoza UE, którzy sprzedają fundusze w UE, klasyfikowali swoje fundusze jako należące do jednej z trzech kategorii: Art. 9 (ciemnozielone), art. 8 (jasnozielone) lub art. 6 (inne niż zielone).

Ryzyko ESG i inne ważne kwestie

Pomimo rosnącej popularności zrównoważonego inwestowania (czyli inwestowania ESG) wciąż napotyka się związane z nim wyzwania, w szczególności jeśli chodzi o ujawnianie informacji. Wiele krajów nie wymaga od firm ujawniania danych dotyczących ESG, więc wiele funduszy może nie mieć odpowiednich informacji o firmie aby sporządzić raport. Tak więc istnieje ryzyko, przynajmniej na początku, że ujawnianie informacji przez fundusze będzie dokonywane na zasadzie najlepszych starań, a zatem może być niejednolite i zróżnicowane.

Ponadto klasyfikacji funduszy dokonują sami menedżerowie aktywów, istnieje więc ryzyko, że niektórzy z nich dokonają błędnej klasyfikacji, a tym samym wprowadzą w błąd inwestorów, zwłaszcza na początku wdrażania nowych przepisów.

Jeśli chodzi o wyniki ESG, według niektórych badań, takich jak badanie SRI i wyników (SRI & Performance) przeprowadzone przez LFDE czy badanie podstaw inwestowania ESG (Foundations of ESG Investing), którego autorami są Giese, Lee, Melas, Nagy i Nishikawa, w ostatnich latach strategie ESG miały lepsze wyniki niż te bez komponentu ESG. Należy jednak zauważyć, że ponieważ ESG jest stosunkowo nową koncepcją z niewielką ilością danych historycznych dotyczących wyników, nie zaleca się wyciągania wniosków na temat przewagi ESG czy przyczyn tych wyników.

Rosnący popyt i zainteresowanie inwestowaniem ESG doprowadziły do ​​oszałamiających przepływów kapitału do strategii ESG, co z kolei przyczyniło się do wyższych zwrotów z wielu akcji przyjaznych ESG. Istnieje zatem możliwość, że ewentualny spadek popytu na inwestycje ESG negatywnie wpłynie na ich wyniki.

Jak znaleźć pomysły na inwestowanie ESG

Możesz przejrzeć tematy związane z produktami podlegającymi art. 9 i art. 8, które zawierają listy funduszy ciemnozielonych i jasnozielonych, zgodnie z rozporządzeniem SFDR UE.

Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji koniecznie przejrzyj informacje o produkcie dostępne na platformie i uwzględnij swoje cele inwestycyjne oraz tolerancję na ryzyko, a także interesujący Cię horyzont czasowy.

Najnowsze informacje z rynków
Edukacja

Czym jest ryzykoZastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.