Co je greenwashing Co je greenwashing Co je greenwashing

Co je greenwashing

VZDĚLÁVÁNÍ 3 min čtení

Saxo Group

Spotřebitelské zboží 

Vypadá to, že všechny běžné výrobky mají na balení nějaký nápis či symbol, který nám má přinést lepší pocit při nákupu. Vídáme na nich, že jsou „100% přírodní“, „vyrobené z recyklovaných materiálů“ a „ekologicky šetrné”. Také se mohou pyšnit certifikací, že jde o „bezpečnější volbu podle agentury pro ochranu přírody” nebo že jsou „bezpečné pro delfíny”. Tato označení však bohužel často nepodléhají žádné regulaci, takže neexistuje žádný standard, který je třeba před jejich užitím splnit. V mnoha případech se nejedná o nic jiného než o marketingový trik, který ve skutečnosti výrobek nijak nedefinuje. Společnosti vynakládají více času a energie na propagování ekologicky šetrných produktů než na to, aby těchto vlastností opravdu dosáhly. Prosazují také alternativní produkty a obaly, které jsou ve skutečnosti méně ekologicky šetrné než jejich tradiční varianty. Tyto postupy se označují jako greenwashing.  

Popularita ESG 

Jednotlivci, vlády i občanská společnost vyžadují, aby se korporace chovaly etičtěji a udržitelněji. Růst popularity investičních produktů na bázi trvalé udržitelnosti dokazuje, že to stejně cítí i mnoho investorů. V roce 2021 dosáhly finanční toky do investičních produktů na principech ESG globálně rekordních hodnot. Většina těchto toků pocházela z Evropy, kde se tento způsob investování těší největší popularitě, avšak rekordy byly zaznamenány i v jiných oblastech, včetně USA. 

Honba za penězi 

Profesionální asset manažeři a správci majetku jsou placeni podle toho, o kolik peněz se starají. Konkrétní správce může z objemu investic, které obstarává, ročně dostávat například 0,5 %. To odpovídá 5000 USD na 1 000 000 USD ve spravovaných aktivech. Je běžné, že investoři peníze z investic průběžně i stahují, takže správci neustále hledají způsoby, jak přitáhnout více peněz. Pokud investoři nalévají peníze do ESG a jiných investic na bázi trvale udržitelnosti, profesionální finanční manažeři se budou nepochybně snažit vyjít této poptávce vstříc.  

Předpisy pro pojmenování produktů 

Ve většině zemí jsou zavedena pravidla a předpisy pro názvy investičních produktů. Pokud však investiční strategii označíte jako „růstovou“, „hodnotovou“ či „příjmovou“, žádná pravidla ani předpisy se na toto pojmenování nevztahují. Označování investic je totiž regulováno z hlediska jiných aspektů, například zda se jedná o akcie, dluhopisy či reality. Běžně platí pravidlo 80/20, tedy že pod deklarovaný typ investice musí z hlediska hodnoty spadat minimálně 80 % spravovaných aktiv. U produktu s názvem „Růstový akciový fond s velkou kapitalizací“ by mělo 80 % hodnoty aktiv připadat na investice do akcií. Avšak to, zda se bude jednat o akcie s velkou kapitalizací, nebo o růstové akcie, se již nijak nevymáhá. 

Investiční greenwashing 

Investování na bázi ESG či trvalé udržitelnosti není klasifikováno jako typ investice formou zákona. To znamená, že investiční společnosti mohou tato označení do názvů produktů volně zahrnout bez ohledu na to, zda podkladová aktiva skutečně vyhovují upřednostnění ESG či trvalé udržitelnosti ze strany investorů. A na trhu je vskutku spousta investičních produktů, které v názvu nesou zkratku ESG nebo něco podobného, i když žádné investování na bázi ESG nepředstavují. Běžnou praxí je přejmenování stávajících produktů bez provedení změn v investičním schématu. „Růstový akciový fond s velkou kapitalizací“ se přejmenuje na „Úžasný akciový fond ESG pro trvalou udržitelnost“, avšak jde stále o tentýž fond, u něhož úvahy o faktorech ESG nesehrály žádnou roli. Tyto postupy se označují jako investiční greenwashing.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.