Co je to riziko Co je to riziko Co je to riziko

Co je to riziko

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Co pro Vás znamená riziko? 

Pokud jste jako my, chápete riziko jako pravděpodobnost, že se něco nepodaří. Když zůstaneme doma, nemůže se nám nic stát. Když však vyrazíme na dovolenou, může dojít k dopravní nehodě, můžeme se ztratit nebo její náklady mohou překročit to, co jsme si naplánovali, takže nám spolkne peníze vyhrazené na platbu nájmu. Na druhou stranu má dovolená i jasné přínosy. Unikneme nudným stereotypům domácího života, užijeme si legraci a nasbíráme krásné zážitky.  

Co je investiční riziko? 

Pravděpodobně se nejvíce obáváte, že hodnota Vaší investice poklesne. Říkáte se: „Podívejte, já nechci přijít o peníze.“ Můžete se také obávat, že investice, kterou neučiníte, vzroste více než investice, pro kterou se rozhodnete. Toto jsou správné způsoby, jak přemýšlet o riziku, avšak je to ho více. 

Investiční riziko zcela spočívá v cenových výkyvech 

Když hovoříme o investičním riziku, jde nám o pravděpodobnost změny ceny aktiva a míru tohoto výkyvu. Poklesy cen a finanční ztráty jsou rozhodně bolestivější, avšak investiční riziko (stejně jako riziko spojené s dovolenou) se pojí s pohyby cen v obou směrech. Čím rizikovější je dané aktivum, tím pravděpodobnější je, že se cena změní a že tento výkyv bude větší. 

Aktiva s největší pravděpodobností vzrůstu ceny vykazují i největší pravděpodobnost jejího poklesu. Hotovostní a podobné investice jsou relativně nerizikové. Dluhopisy se pojí s větším rizikem. Akcie jsou ještě rizikovější. 

Svou roli hraje i nejistota 

Když přijde na investiční riziko, hovoříme i o nejistotě. Jen velmi málo investic je skutečně nerizikových. Každá investice může dopadnout řadou různých způsobů. Čím větší je počet možných vyústění a čím nejjistější je určitý výsledek, tím větší je riziko. Coby investoři se v podstatě snažíme předpovědět budoucnost. Čím je pravděpodobnější, že se v předpovědi mýlíme, tím větší je nejistota i riziko. 

V určitém momentu Vaše investice poklesnou… a to o HODNĚ! 

Buďte na to mentálně připraveni. Ať již hovoříme o jednotlivých aktivech, nebo celých trzích, nastávají okamžiky, kdy ceny poklesnou extrémně. Trhy tak prostě fungují. Plán, jak na tyto poklesy trhů reagovat, je lépe si připravit nyní, nikoli až tato situace skutečně nastane. 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.