Wyświetl menu prawne

Polityka prywatności Saxo Bank A/S

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) przedstawiamy poniżej sposób, w jaki Saxo Bank A/S (określany dalej w pierwszej osobie liczby mnogiej) wykorzystuje dane osobowe gromadzone na temat obecnych i potencjalnych klientów oraz innych partnerów (zwanych dalej „Państwem”).

 1. Kto jest prawnie odpowiedzialny za ochronę danych osobowych?

  Saxo Bank A/S
  Philip Heymans Allé 15, 
  DK-2900 Hellerup 
  Dania 
  (Nr spółki: 15731249)

  Mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami RODO. Natomiast jeśli ustawodawstwo krajowe przewiduje wprowadzenie wyższego poziomu ochrony danych niż RODO, jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do bardziej restrykcyjnych wymogów.

  W razie pytań lub skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami: support@accountservices.saxo lub naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej albo poczty e-mail: privacy@saxobank.com.
 2. Jakie dane osobowe zbieramy i skąd je pozyskujemy?
  Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania Państwa relacją z nami. Te dane są uzyskiwane bezpośrednio od Państwa, jednakże przetwarzamy również dane pozyskane z innych źródeł. Należą do nich m.in. inne podmioty Saxo Bank A/S, inne firmy i instytucje finansowe, publicznie dostępne źródła (np. prasa, rejestry firm, internet, w tym platformy mediów społecznościowych), a także dostawcy usług w zakresie kontroli ryzyka biznesowego, baz danych dotyczących zwalczania nadużyć finansowych, wykazów podmiotów objętych sankcjami i baz danych artykułów.

  Rodzaje przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności:
  • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
  • Zapisy dotyczące relacji z klientami i świadczonych na ich rzecz usług, w tym dane wynikające z korzystania z naszych platform informatycznych (w tym systemu komunikacji elektronicznej) i aplikacji mobilnych oraz nagrane rozmowy telefoniczne i dane dotyczące prowadzonych przez nas działań marketingowych.
  • Zapisy dotyczące procedury „Poznaj swojego klienta”, takie jak dane paszportowe, numer ubezpieczenia społecznego, data i miejsce urodzenia, źródło dochodów, uzasadnienie korzystania ze struktur korporacyjnych, stosunki z władzami publicznymi, rejestry karne.
  • Dane finansowe, w tym szczegółowe dane rachunku bankowego, wzór podpisu, dochód, aktywa, wydatki, cele inwestycyjne, stan cywilny, a także szczegółowa wiedza na temat produktów i usług finansowych, gotowość do podejmowania ryzyka, zdolność do ponoszenia strat, status podatkowy i miejsce zamieszkania.
 3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podsumowano poniżej.
  • Realizacja zawartej umowy
   Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy dotyczącej świadczonych przez nas usług finansowych oraz w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dokumentacji kontraktowej.

  • Realizacja obowiązku prawnego lub interesu publicznego  
   Jako licencjonowany bank podlegamy wielu ustawowym obowiązkom, które mogą wymagać od nas gromadzenia, przechowywania lub ujawniania danych osobowych. Na przykład w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykonania nakazu ujawnienia informacji pomocnych w dochodzeniu prowadzonym przez organy ścigania, organy nadzorujące podmioty wchodzące w skład naszej grupy oraz organy podatkowe lub inne organy publiczne.

  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów
   W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich (przepisy RODO zezwalają na to tylko wówczas, gdy potrzeba ochrony prywatności nie przeważa nad tymi interesami). Sytuacje, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują:

   • Kontrolowanie procedury „Poznaj swojego klienta”, zarządzanie relacjami z klientami, analizę biznesową oraz rozwój produktów i usług.
   • Działania związane z bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem budynków, w tym korzystanie z nagrań.
   • Zarządzanie ryzykiem i optymalizację wydajności przeprowadzanych przez nas operacji.
   • Rejestrowanie rozmów telefonicznych i monitorowanie elektronicznych komunikatów dla celów biznesowych i zachowania zgodności.
   • Zapobieganie przestępstwom finansowym i ich wykrywanie.
   • Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
   • Obsługiwanie naszych produktów.
   • Audyty.
   • Restrukturyzacje biznesowe.
  • Na podstawie Państwa zgody
   Przetwarzanie danych osobowych w sposób nieobjęty powyższymi uzasadnieniami prawnymi wymaga Państwa zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które odbyło się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto wycofanie zgody nie ma wpływu na naszą zdolność do dalszego świadczenia usług w taki sam sposób w przyszłości.

   Istnieją pewne kategorie danych osobowych uznawane przez RODO za wrażliwe, których przechowywanie i używanie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Przykładem są dane biometryczne. Jeśli tego rodzaju informacje zostaną przekazane dobrowolnie i będą mieć istotne znaczenie dla oferowanych przez nas produktów i usług finansowych (np. planowania inwestycji), uznamy, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych informacji stosownie do ich przeznaczenia. Wycofanie zgody może utrudnić dostosowanie świadczonych usług do Państwa aktualnych potrzeb.
 4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  W przypadku gdy jest to konieczne do zrealizowania Państwa wytycznych oraz innych celów opisanych powyżej, możemy udostępniać Państwa dane licznej grupie odbiorców, w tym: firmom specjalizującym się w weryfikacji danych (background screening), instytucjom finansowym, funduszom, odbiorcom płatności, dostawcom infrastruktury płatniczej i rozliczeniowej, giełdom, organom nadzorującym, organom władzy publicznej (w tym organom podatkowym), innym podmiotom i usługodawcom w ramach naszej grupy, profesjonalnym doradcom, audytorom, zakładom ubezpieczeniowym i potencjalnym nabywcom składników naszej działalności.

  Państwa dane będą ujawniane jedynie w przypadku, gdy będziemy do tego prawnie upoważnieni na mocy zawartej z Państwem umowy, postanowień RODO oraz zobowiązań w zakresie poufności.

  Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z kategoriami odbiorców danych osobowych.

 5. Czy przekażemy Państwa dane osobowe do innych krajów?
  Ze względu na globalny charakter naszej działalności oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, Państwa dane osobowe mogą, zgodnie z wyżej opisanymi celami, być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej („UE”) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub do tzw. „krajów trzecich” niebędących członkami UE i EOG, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  Jeśli jednak korzystamy z usług podmiotów z krajów trzecich, muszą one gwarantować taki sam poziom ochrony danych, jaki obowiązuje w UE. W takich przypadkach zazwyczaj stosujemy zatwierdzone i opublikowane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów odbywa się wyłącznie w sposób dozwolony na mocy przepisów RODO.
 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy. W celu ustalenia odpowiedniego okresu ich przechowywania bierzemy pod uwagę:
  • datę rozwiązania stosownej umowy lub stosunków handlowych;
  • okresy przechowywania wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje i zasady wewnętrzne;
  • konieczność przechowania danych przez dłuższy okres dla celów podatkowych, ewentualnych roszczeń prawnych oraz na wypadek faktycznych lub potencjalnych audytów.
 7. Czy wykorzystujemy Państwa dane do celów profilowania?
  W kontekście niniejszej polityki prywatności profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących zachowań klientów. Profilowanie danych osobowych wykorzystujemy do następujących celów:
  • Identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć finansowych.
  • Dostarczaniu informacji o produktach i usługach związanych z naszą działalnością, które mogą wydać się interesujące.
 8. Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie ochrony danych osobowych?
  Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń RODO przewiduje następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu do danych osobowych. Upoważnia do otrzymania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.
  • Prawo do poprawiania danych osobowych. Zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych lub nieaktualnych danych, które przechowujemy na Państwa temat.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych. Umożliwia żądanie usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Czasami prawo to nazywane jest „prawem do bycia zapomnianym”.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe (wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych) lub gdy nasze prawnie uzasadnione powody do przetwarzania przeważają nad Państwa interesami.
  • Prawo do otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Znane jako prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Umożliwia wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pozwala zwrócić się do nas z żądaniem o zaprzestanie podejmowania decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie Państwa danych, jeśli decyzja wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Z reguły nie podejmujemy decyzji tego rodzaju wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie oraz bez jakiejkolwiek interwencji ludzkiej. Jeśli jednak będzie to miało miejsce, zostaną Państwo o tym poinformowani.

  Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: support@accountservices.saxo.

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do Duńskiej Agencji Ochrony Danych.

 9. Czy istnieje obowiązek udostępniania swoich danych osobowych?
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale ich niepodanie uniemożliwi nam dalszą współpracę z Państwem. Na przykład w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przed zaangażowaniem się w relację handlową musimy przede wszystkim zweryfikować Państwa tożsamość. Wymaga to od nas gromadzenia określonych danych osobowych na Państwa temat jako naszych klientów.
 10. Zmiany w zapisach dotyczących niniejszej polityki prywatności
  Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu wprowadzenia dodatkowych objaśnień lub dostosowania jej zapisów do zmian w przepisach RODO bądź naszych działaniach biznesowych. O wszelkich istotnych zmianach w obowiązującej Polityce prywatności zostaną Państwo poinformowani.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.