Szanse w deglobalizującym się świecie – Prognozy Saxo Banku na I kw. Szanse w deglobalizującym się świecie – Prognozy Saxo Banku na I kw. Szanse w deglobalizującym się świecie – Prognozy Saxo Banku na I kw.

Szanse w deglobalizującym się świecie – Prognozy Saxo Banku na I kw.

Charu Chanana

Dyrektor ds. strategii FX

Podsumowanie:  Nowe alianse i współpraca poza Chinami mogą doprowadzić do pomyślnych czasów w Azji.


W Azji model zależności od Chin ulega rozpadowi, a nowe powiązania w łańcuchu dostaw i większa współpraca regionalna oznaczają kolejny etap poprawy wyników regionu w 2023 r.

Akcje spółek azjatyckich rozpoczęły 2023 r. mocnym akcentem: na indeksach MSCI Asia Pacific i MSCI Emerging Markets w styczniu zaczęła się hossa, a w efekcie wyprzedziły one amerykański indeks S&P 500. W znacznej mierze przyczyniły się do tego zmiany w polityce Chin i słabszy dolar amerykański. Nie należy jednak ignorować ryzyka spowolnienia światowej gospodarki, jak również utrzymywania się wyższej inflacji przez dłuższy czas. Prognozy dotyczące popytu wewnętrznego w Azji są również zagrożone ze względu na wzrost stóp procentowych w 2022 r. Równocześnie na znaczeniu nie traci ryzyko geopolityczne, co utrudnia formułowanie prognoz.

Inną ważną kwestią pod rozwagę jest fakt, iż zależność Azji od Chin maleje, o czym świadczą lepsze wyniki regionu w 2022 r. pomimo spowolnienia w Państwie Środka. Wraz z ponownym otwarciem chińskiej gospodarki na świat mogą pojawić się nowe modele łańcucha dostaw i może nastąpić zacieśnienie współpracy regionalnej, dzięki czemu Azja zyska na znaczeniu w globalnej gospodarce.

Source: Bloomberg, Saxo Markets

Azja zyskuje na znaczeniu dzięki nowym modelom łańcucha dostaw

Eskalacja chińsko-amerykańskiej wojny handlowej i technologicznej skłoniła wiele przedsiębiorstw do dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw w celu zmniejszenia ryzyka związanego z sankcjami. Już pandemia podkreśliła konieczność rozwiązania problemu ryzyka koncentracji, ponieważ łańcuchy dostaw wszelkich towarów, od podstawowych komponentów przemysłowych po środki medyczne, a nawet papier toaletowy, były nadmiernie zależne od Chin. Wreszcie inwazja Rosji na Ukrainę i jej wpływ na dostawy gazu do Europy sprawiły, że wiele krajów tradycyjnie związanych z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych zaczęło rozważać kwestię odporności łańcuchów dostaw i możliwości uniknięcia nadmiernej zależności od Rosji lub Chin poprzez zaopatrywanie się w przyjaźnie nastawionych krajach.

Przykładowo, Japonia nie tylko dąży do dywersyfikacji dostawców LNG i do ponownego uruchomienia swoich reaktorów jądrowych, aby zapewnić sobie stabilne dostawy energii w perspektywie długoterminowej, ale także stara się uniezależnić od Chin i Rosji w zakresie żywności, aby zmniejszyć ryzyko odcięcia od dostaw. W szerszym ujęciu Japonia wkroczyła na ścieżkę wojenną, o czym świadczy wzrost wydatków na obronność, zacieśnienie współpracy z Waszyngtonem i jednoznaczne potępienie ataków Rosji na Ukrainę. Oznacza to, że w Azji może wyłonić się nowy układ gospodarczy i geopolityczny.

Wygrani strategii Chiny+1

Grupa krajów azjatyckich wyłania się jako potencjalni wygrani na fali trendów związanych z deglobalizacją i decentralizacją. Inwestycje w Indiach przyspieszyły ze względu na atrakcyjność tego kraju jako rynku konsumenta i na korzystne nastawienie polityczne. Koncern Apple rozpoczął produkcję iPhone'ów 14 w Indiach i oczekuje się, że do 2025 r. przeniesie do Indii znaczną część swojej produkcji smartfonów. Jeżeli się to powiedzie i Apple będzie w stanie zrealizować zaplanowaną produkcję, będzie to znaczące potwierdzenie indyjskich możliwości produkcyjnych. Jednak z początkiem 2023 r. wycena Indii stała się napięta; ponadto istnieją inne, relatywnie tańsze rynki oferujące lepszą wartość po głębokich spadkach w ubiegłym roku. Oznacza to, że Indie będą musiały ponownie udowodnić swoją wartość poprzez kontynuację reform gospodarczych, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne. 
Source: World Bank, Bloomberg, Saxo Markets

Kolejnym wygranym w ramach strategii Chiny+1 jest Wietnam, ponieważ udało mu się przyciągnąć znaczną część produkcji z Państwa Środka. W 2023 r. Wietnam nadal zapewnia względną wartość jako światowy dostawca kluczowych komponentów sprzętu nadawczego, układów scalonych, telefonów, obuwia tekstylnego, odzieży i mebli.

Innym wygranym spośród rynków azjatyckich w 2022 r. była Indonezja ze względu na wysoką ekspozycję na surowce. Biorąc pod uwagę, że większość krajów walczy o zapewnienie dostaw energii w ramach obciążenia podstawowego, popyt na indonezyjski węgiel w 2023 r. może się utrzymać. Ponadto powrót do planów zielonej transformacji w dalszym ciągu będzie zwiększał popyt na nikiel i miedź, kluczowe metale eksportowe Indonezji. Producenci samochodów elektrycznych, m.in. Tesla, rozważają możliwość ustanowienia w Indonezji zakładów produkcyjnych w ramach zmniejszenia zależności od Chin, ale także w celu zlokalizowania produkcji bliżej źródeł surowców, aby zapewnić sobie odporność łańcucha dostaw. Jednak pod koniec 2023 r., gdy rozpocznie się kampania pod kątem wyborów prezydenckich w 2024 r., niepewność polityczna zacznie negatywnie wpływać na prognozy.

Source: Bloomberg, Saxo Markets

Wojny mikroprocesorowe mogą odsunąć Koreę Południową i Tajwan od Chin

Zimna wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami może w tym roku przybrać strategiczną obrót, a jeżeli ograniczenia w sektorze półprzewodników zostaną podtrzymane, może to zmusić największych graczy w łańcuchu dostaw półprzewodników, takich jak Tajwan, Korea czy Japonia, do odłączenia się od Chin. Tajwan przyjął niedawno ustawę, która pozwoli lokalnym producentom półprzewodników uzyskać ulgi podatkowe w wysokości do 25% wydatków na badania i rozwój. W ślad za nim mogą podążyć Stany Zjednoczone i kraje europejskie, aby w większym stopniu przyciągnąć inwestycje, co może oznaczać, że w 2023 r. rating sektora półprzewodników może zostać skorygowany.

Pierwsze sprawozdania na temat zysków spółek z branży półprzewodników wskazywały na fatalne wyniki i wysoki stan zapasów, co negatywnie wpłynęło na nastroje na rynku. Istnieje jednak potencjał ożywienia popytu dzięki ponownemu otwarciu chińskiej gospodarki, ożywieniu w sektorze motoryzacyjnym i dalszym inwestycjom w rozbudowę centrów przechowywania danych. Tajwan może być ofiarą „geopolitycznego dyskonta”, biorąc pod uwagę wycenę indeksu MSCI Taiwan, która plasuje się znacznie poniżej pięcioletniej średniej pomimo niedawnego mocnego wzrostu cen akcji w tym regionie. Odwrotnym przypadkiem jest indeks MSCI Korea, który właśnie przekroczył pięcioletnią średnią w efekcie wzrostu na początku 2023 r., choć do maksimów z 2020 r. jest jeszcze daleko.

Potencjał ASEAN do uzyskania uprzywilejowanej pozycji geopolitycznej

Podczas gdy świat w 2023 r. będzie zmagał się z nadmierną zależnością od Chin, handel Państwa Środka z krajami ASEAN będzie prawdopodobnie nadal rosnąć, umożliwiając większy wzrost gospodarczy w tym regionie. W miarę przenoszenia łańcuchów dostaw z Chin wielu producentów nadal musi zaopatrywać się w części do montażu właśnie w tym regionie. Ponadto Chiny są głównym inwestorem zagranicznym w Azji Południowo-Wschodniej, odpowiadając za około 8% całkowitych przepływów BIZ do tego regionu w latach 2016-2020, co stanowi wzrost o 65% w stosunku do lat 2011-2015. Strategiczna zmiana chińskiej polityki, polegająca na przejściu do produkcji o wysokiej wartości dodanej, spowodowała również, że znaczna część produkcji o niskiej wartości dodanej przeniosła się do sąsiednich krajów z niższymi płacami. Eksport Chin do Wietnamu w latach 2019-2021 wzrósł o 40%, przy czym znaczna jego część to nakłady i komponenty dla chińskich fabryk w Wietnamie, produkujących głównie w celach eksportowych. Ożywienie chińskiego popytu powinno również pomóc w odbudowie uszkodzonych łańcuchów dostaw i zwiększyć popyt na eksport z krajów ASEAN. Popyt na usługi turystyczne prawdopodobnie również wzrośnie, ponieważ wraz z ponownym otwarciem granic chińscy turyści powrócą do Azji Południowo-Wschodniej. Podsumowując, 2023 r. to idealny układ zjawisk pozytywnych dla Azji. W perspektywie krótkoterminowej region ten zyska na znaczeniu dzięki ponownemu otwarciu granic przez Chiny. Natomiast w dłuższej perspektywie Azja stanie się kluczowym elementem światowych łańcuchów dostaw i będzie cieszyć się uprzywilejowaną pozycją geopolityczną, która ma zasadnicze znaczenie zarówno dla Chin, jak i dla Stanów Zjednoczonych.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.