Obligacje na ustach wszystkich Obligacje na ustach wszystkich Obligacje na ustach wszystkich

Obligacje na ustach wszystkich

Althea Spinozzi

Dyrektor ds. strategii instrumentów o stałym dochodzie

Podsumowanie:  Oczekuje się, że w 2024 r. rynki będą doświadczać zmienności ze względu na słabnący wzrost gospodarczy, spadającą inflację i napięcia geopolityczne. Banki centralne prawdopodobnie będą wahać się przed agresywnym obniżeniem stóp procentowych, co doprowadzi do niepewności na rynkach obligacji. Inwestorzy powinni skupić się na wysokiej jakości obligacjach skarbowych, chociaż można rozważyć selektywne inwestycje w obligacje korporacyjne.


Słabnący wzrost gospodarczy, inflacja i chwiejne otoczenie geopolityczne

Rynki powinny być gotowe na kolejną wyboistą jazdę w 2024 roku. Chociaż powolny wzrost gospodarczy i spadająca inflacja stworzyły podstawy do obniżenia stóp procentowych, niepewność w polityce pieniężnej i napięcia geopolityczne pozostaną.

Gdy banki centralne zaczęły agresywnie podnosić stopy procentowe, prawdopodobieństwo recesji wśród czołowych ekonomistów wzrosło, a kontrakty futures na obligacje przedwcześnie zaczęły wyceniać zbliżający się cykl cięć. Jednak banki centralne trzymały się swojej narracji "wyżej na dłużej", niepokojąc rynki przez cały 2023 rok. Następnie stopy procentowe wzrosły do najwyższego poziomu od ponad piętnastu lat. Pomimo problemów gospodarczych, decydenci nie spodziewają się agresywnego obniżenia stóp procentowych w 2024 r. Jednak recesja w gospodarce USA może szybko to zmienić.

Niestabilny krajobraz geopolityczny zwiększy zmienność rynku. Stany Zjednoczone stoją w obliczu napięć geopolitycznych na Ukrainie, w Izraelu i na Tajwanie. W związku z tym, że Amerykanie pójdą do urn wyborczych w listopadzie, sytuacja polityczna w 2024 r. prawdopodobnie zmieni się w impas, obniżając impuls fiskalny i zwiększając niepewność co do wzrostu gospodarczego.

Powyższe wymaga od banków centralnych ostrożności przy dalszym zacieśnianiu swojej polityki lub zbyt szybkim jej luzowaniu, co implikuje większą zmienność na rynkach obligacji.

Rynek obligacji oferuje atrakcyjne perspektywy dla inwestorów

Inwestujący w obligacje mają możliwość uzyskania jednej z najwyższych stóp zwrotu od ponad dziesięciu lat. Wyższe rentowności oznaczają nie tylko wyższe zyski, ale także mniejsze prawdopodobieństwo, że obligacje odnotują ujemną stopę zwrotu, nawet jeśli rentowności ponownie nieznacznie wzrosną.

Ponieważ banki centralne prawdopodobnie będą powoli obniżać stopy procentowe, opóźniona transmisja agresywnej polityki pieniężnej z 2023 r. będzie nadal zaostrzać warunki finansowe w nowym roku.Sprzyja to w średnim terminie wydłużaniu okresu zapadalności i jakości.

Istnieją trzy możliwe scenariusze dla obligacji skarbowych rynków rozwiniętych w 2024 roku:

  1. 1. Scenariusz miękkiego lądowania: walka z inflacją dobiegła końca i uniknięto głębokiej recesji, co spowodowało, że banki centralne nieznacznie obniżyły stopy procentowe, ale nie agresywnie. Krzywe dochodowości byłyby bardziej strome, a rentowności 10-letnich obligacji dostosowałyby się umiarkowanie niżej w stosunku do obecnego poziomu.
  2. Scenariusz twardego lądowania: głęboka recesja zmusza banki centralne do agresywnego obniżania stóp procentowych, co wywołuje głębokie wystromienie krzywych dochodowości. Stopy procentowe spadłyby znacznie w zależności od okresów zapadalności.
  3. Scenariusz z lat 70-tych: inflacja ponownie wybucha, zmuszając banki centralne do ponownych podwyżek. Spowodowałoby to spłaszczenie krzywych dochodowości, a rentowności obligacji o krótszych terminach zapadalności znacznie wzrosłyby w porównaniu z rentownościami długoterminowymi.

Jakość jest królem

Pogarszająca się aktywność gospodarcza i wysokie stopy procentowe nie wróżą dobrze ryzykownym aktywom, co może prowadzić do wyższych spreadów obligacji korporacyjnych w warunkach spowolnienia przychodów i obniżonych marż.

Podczas gdy rentowności obligacji korporacyjnych w USA i Europie wzrosły wraz z rentownościami obligacji skarbowych, wzrost wartości obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym w stosunku do ich benchmarków jest znacznie poniżej średniej 2010-2020.

Patrząc na "obligacje śmieciowe", obraz jest jeszcze bardziej przygnębiający. Obligacje o wysokiej rentowności w USD płacą o 260 punktów bazowych więcej niż porównywalne obligacje o ratingu inwestycyjnym, co jest poziomem zgodnym z wycenami sprzed Covidu, kiedy Fed stymulował gospodarkę poprzez luzowanie ilościowe, a stopy procentowe były o ponad połowę niższe niż obecnie. W Europie obligacje śmieciowe płacą o 310 punktów bazowych w porównaniu z odpowiednikami o wysokiej jakości, co odzwierciedla trudniejsze warunki makroekonomiczne.

W związku z tym dostrzegamy większą wartość obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych, choć nadal atrakcyjne jest selektywne podejście do obligacji korporacyjnych.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.