Vysvětlení písmen E, S a G u investic na bázi trvalé udržitelnosti Vysvětlení písmen E, S a G u investic na bázi trvalé udržitelnosti Vysvětlení písmen E, S a G u investic na bázi trvalé udržitelnosti

Vysvětlení písmen E, S a G u investic na bázi trvalé udržitelnosti

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Etické a trvale udržitelné chování 

Jednotlivci, vlády i občanská společnost vyžadují, aby se korporace chovaly etičtěji a udržitelněji. Jelikož státní i místní autority nutí společnosti nést odpovědnost za případné neetické konání či praktiky odporující trvalé udržitelnosti, přestává platit, že toto úsilí jde na úkor části zisků. Naopak se ukazuje, že společnosti s neetickými a neudržitelnými firemními praktikami budou čelit rostoucímu riziku významných propadů zisku. Na nejobecnější úrovni jsou společnosti posuzovány podle environmentálních a sociálních aspektů a způsobu firemního řízení. Dohromady se tento rámec označuje jako ESG. Environmentální kategorie se týká využívání přírodních zdrojů a dopadu firemní činnosti na životní prostředí. Sociální kategorie pokrývá lidská práva v rámci společnosti, v partnerských firmách a obecně ve vztahu k občanské společnosti. Kategorie firemního řízení se zabývá chováním firemního vedení, včetně jeho odměňování. 

E – Environmentální 

Tento koncept je zřejmě nejsnazší k pochopení. Činnost společností je posuzována podle míry znečišťování, dopadu na ekosystémy a biodiverzitu a náročnosti z hlediska přírodních zdrojů, což zahrnuje energetickou efektivitu, nakládání s odpady a spotřebu vody. Vzhledem ke globálnímu znepokojení kvůli klimatickým změnám se velmi podrobně zkoumají společnosti, které se podílí na těžbě fosilních paliv (uhlí, ropa a plyn). Jako příklad dalších látek a činností s dopadem na životní prostředí lze uvést jaderný odpad, pesticidy, odlesňování a dolování. Obecně investoři i občané očekávají, že společnosti zlepší svůj přístup k výzvám v oblasti ochrany přírody, přeberou odpovědnost za svou environmentální stopu a budou vyvíjet a využívat ekologicky šetrné technologie. 

S – Sociální 

Sociální kategorie se zabývá vlivem firem na občanskou společnost, a to interně i externě. Žádoucí interní postupy vedou k podpoře diverzity, inkluze, férových mezd a pracovních standardů – to vše se považuje za součást lidských práv. Diverzita znamená, že mezi pracovníky budou zastoupeny různé věkové a rasové skupiny, lidé pocházející z různých náboženských tradic, s různou sexuální orientací, s odlišnou národností apod. V inkluzi jde o to umožnit lidem, aby mohli být sami sebou, a může se jednat o opatření, jako jsou koutky, kde mohou kojící matky odsát mléko, prostory pro muslimské modlitby nebo přijetí skutečnosti, že ve společných prostorech se hovoří více jazyky. Pracovní standardy zahrnují právo na kolektivní vyjednávání, absence nucené nebo dětské práce a antidiskriminační pracovní postupy. Nejenže musí firma zajistit férové zacházení se svými zaměstnanci, ale musí to vyžadovat i u svých partnerů, například dodavatelů. Žádoucí externí postupy se týkají vztahů a zapojení v komunitě, jakož i bezpečnosti a spolehlivosti produktů. 

G – „Governance“, tedy firemní řízení 

Jedná se o různé aspekty firemního řízení. Žádoucí postupy zahrnují diverzitu a inkluzi v představenstvu, přiměřené odměny pro nejvyšší vedení, řádné plánování nástupnictví a respekt k právům akcionářů. Je například čím dál obvyklejší, že akcionáři hlasují proti balíčkům finančních odměn pro nejvyšší vedení. Žádoucí postupy řeší i korupci a úplatky, dodržování zákonů a předpisů a zásady pro lobbing. Mnoho společností lobbuje u vlád a vysokých úředníků, aby zastavili přijímání zákonů a předpisů, které by od nich mohly vyžadovat zlepšení přístupu k ESG. 

Environmentální faktorySociální faktoryFaktory firemního řízení
Znečišťování a nakládání s odpadyDiverzita a inkluze mezi pracovníkyDiverzita a inkluze v představenstvu
Využití přírodních zdrojůMzdy zaměstnancůPlaty nejvyššího vedení
Dopad na boj s klimatickými změnamiStandardy pro dodavatelePlánování nástupnictví
Energetická efektivitaVztahy s místními komunitamiPráva akcionářů
Ekologicky šetrné technologieBezpečnost produktůFiremní etika
Globální zdroje 

Základní vodítka k ESG a související materiály vydává OSN, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní organizace práce (ILO). 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.