De E, S en G van duurzaam beleggen begrijpen De E, S en G van duurzaam beleggen begrijpen De E, S en G van duurzaam beleggen begrijpen

De E, S en G van duurzaam beleggen begrijpen

Education

Saxo Group

Ethische en duurzame praktijken

Zowel particulieren, overheden als de samenleving willen dat bedrijven ethischer en duurzamer worden. Regeringen en lokale overheden dwingen bedrijven tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun onethische en niet-duurzame praktijken, waardoor de afweging tussen winst en duurzaamheid aan het verdwijnen is. Bedrijven met onethische en niet-duurzame bedrijfspraktijken hebben zelfs een hoger risico op een aanzienlijke daling van de winst. De drie grote categorieën waar bedrijven op worden beoordeeld zijn het ecologische, sociale en bestuurlijke. Dit noemen we ESG (Environmental, Social en Governance). De ecologische categorie gaat over het gebruik van grondstoffen en de ecologische impact van het bedrijf. De sociale categorie gaat over de mensenrechten binnen het bedrijf, binnen de partnerbedrijven, en in de maatschappij in het algemeen. De bestuurlijke categorie gaat over het gedrag en salaris van bedrijfsleiders. 

E – Ecologisch

Dit is waarschijnlijk het minst moeilijke concept om te begrijpen. Bedrijven worden beoordeeld op hun impact op vervuiling, ecosystemen, biodiversiteit en de voorraad van natuurlijke hulpbronnen. Onder dit laatste verstaan we energiezuinigheid, afvalbeheer en watergebruik. Gezien de wereldwijde bezorgdheid over de klimaatverandering worden bedrijven die fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas en aardolie) winnen nauwlettend in de gaten gehouden. Kernafval, pesticiden, ontbossing en mijnbouw zijn andere voorbeelden van producten en praktijken die een impact hebben op het milieu. Over het algemeen verwachten beleggers en de maatschappij dat bedrijven de manier waarop ze omgaan met ecologische uitdagingen verbeteren, meer verantwoordelijkheid nemen voor hun ecologische impact, en milieuvriendelijke technologie ontwikkelen en gebruiken. 

S – Sociaal 

De sociale factor verwijst naar de impact van een bedrijf op de samenleving, zowel intern als extern. De best practices pakken intern diversiteit, inclusie, een eerlijk loon en arbeidsnormen aan, die allemaal als mensenrechten worden gezien. Onder diversiteit verstaan we personeel van verschillende leeftijden, etniciteiten, geloofsovertuigingen, seksuele geaardheden, nationaliteiten, enz. Door inclusie kunnen mensen zichzelf zijn, en worden er dingen voorzien zoals plaatsen om moedermelk af te kolven en plaatsen waar moslims kunnen bidden, en vormt het geen probleem dat er verschillende talen worden gesproken in de gemeenschappelijke ruimtes. Arbeidsnormen omvatten het recht op collectieve onderhandelingen, het ontbreken van dwangarbeid en kinderarbeid, en niet-discriminerende arbeidsomstandigheden. Bedrijven moeten niet alleen verzekeren dat hun werknemers eerlijk worden behandeld, maar moeten ook kunnen garanderen dat de werknemers van hun partnerbedrijven, zoals leveranciers, ook eerlijk worden behandeld. Best practices gaat extern zowel over de banden met de gemeenschap en de betrokkenheid bij de gemeenschap als productveiligheid en -betrouwbaarheid. 

G – Bestuurlijk 

Het bestuurlijke aspect verwijst naar kwesties in verband met de bedrijfsleiding. Best practices pakken de diversiteit en inclusie binnen het bestuur aan, de salarissen van de bestuurders, opvolgingsplanning en de aandeelhoudersrechten. Het wordt bijvoorbeeld steeds gebruikelijker dat aandeelhouders tegen loonpakketten van bestuurders stemmen. De best practices pakken ook corruptie en omkoping, de naleving van wetten en regelgeving, en lobbypraktijken aan. Vele bedrijven lobbyen bij overheden en volksvertegenwoordigers zodat wetten en regelgevingen die ervoor zouden zorgen dat ze hun ESG-praktijken zouden moeten verbeteren, niet worden doorgevoerd. 

Ecologische factorenSociale factorenBestuurlijke factoren
Vervuiling en afvalbeheerArbeidsdiversiteit en inclusieBestuurlijke diversiteit en inclusie
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnenSalarissen van werknemersSalarissen van het bestuur
Impact op klimaatveranderingStandaarden voor leveranciersOpvolgingsplanning
EnergiezuinigheidBanden met de gemeenschapAandeelhoudersrechten
Milieuvriendelijke technologieProductveiligheidBedrijfsethiek
Globale hulpbronnen

De Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verschaffen richtlijnen en aanvullende hulpbronnen i.v.m. ESG. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België