View Legal Menu

Voorwaarden voor informatiegebruik

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op de: (i)webpagina's, (ii) diensten, (iii) content, (iv) databases en (v) informatie (waarnaar collectief wordt verwezen als de "Services"), samen met de overeenkomsten en software geleverd door BinckBank N.V. ("Saxo Bank") waar u toegang toe kunt krijgen door de website van Saxo Bank te gebruiken of, op verzoek, in gedrukte vorm. De inhoud en informatie in deze Services worden geleverd door Saxo Bank en haar externe leveranciers (gezamenlijk de "Aanbieders van informatie"). Deze Services worden beschikbaar gesteld door Saxo Bank en zijn onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Door het gebruik van de Services stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u hier niet mee instemt, is Saxo Bank niet bereid om u toegang te bieden aan de Services en moet u direct stoppen met het gebruik van de Services. U gaat ermee akkoord dat Saxo Bank deze Overeenkomst op elk moment kan wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dergelijke wijzigingen zullen online worden gepubliceerd en zijn na plaatsing van kracht. U dient deze Overeenkomst regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van de dan geldende algemene voorwaarden. Uw voortgezette gebruik van de Services betekent dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en uw voortgezette gebruik van de Services na elke wijziging van deze Overeenkomst betekent dat u akkoord gaat met de Overeenkomst, zoals gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u Saxo Bank schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen van uw weigering en uw gebruik van de Services beëindigen.

Gebruik van de Services

Deze Services zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Door het gebruiken van de bovengenoemde Services en de software geleverd door Saxo Bank erkent en aanvaardt u dat:

  • het verboden is om de Services te gebruiken, te bewaren, te reproduceren, weer te geven, te verkopen, te publiceren, door te geven en distribueren of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saxo Bank en/of (een) externe Aanbieder(s) van informatie;
  • Saxo Bank en/of (een) externe Aanbieder(s) van informatie behouden zich alle rechten voor op vertrouwelijke informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten zoals: octrooien, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, databaserechten, topografische rechten, industrieel ontwerp, knowhow, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's, designs, symbolen, emblemen, insignia, slogans, tekeningen, plannen en andere identificerende materialen, in alle vormen, al dan niet geregistreerd of geschikt voor registratie, en alle andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom in overeenstemming met de geldende wetgeving), in of met betrekking tot de Services.
  • U mag de Informatie niet gebruiken voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden.
  • Het gebruik en de interpretatie van de Services vereisen vaardigheid en inzicht, en u zal altijd uw eigen oordeel toepassen bij het gebruik van de Services.
  • U bent verantwoordelijk voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die zich voordoen terwijl uw gebruikersidentificatienaam (of 'Gebruikersnaam') en wachtwoorden worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van uw gebruikersnaam en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging, of als u denkt dat een inbreuk zich heeft voortgedaan, van uw gegevens die opgeslagen zijn op de website van Saxo Bank, zoals de diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie, stelt u Saxo Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte.
  • De Services en de software zijn alleen voor informatieve doeleinden bedoeld, ongeacht beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of middelen van bepaalde gebruikers, en Saxo Bank vraagt niet om het ondernemen van actie op basis ervan. Dit materiaal moet niet worden opgevat als een aanbeveling, of een aanbod om te kopen of te verkopen, of de uitnodiging tot het doen van een aanbod om een effect, financieel product of instrument te kopen of verkopen, of om deel te nemen aan een bepaalde beleggingsstrategie in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of uitnodiging of beleggingsstrategie illegaal zou zijn. Bepaalde transacties, waaronder transacties waarbij complexe financiële instrumenten worden gebruikt, brengen aanzienlijk risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers.
  • Het feit dat Saxo Bank de Services voor u beschikbaar heeft gesteld, vormt geen aanbeveling om een bepaalde transactie aan te gaan, noch een verklaring dat een product dat op de website wordt beschreven passend of geschikt is voor u. Veel van de producten die in de Services worden beschreven, brengen aanzienlijke risico's met zich mee, en u moet niet overgaan tot een transactie tenzij u al deze risico's volledig begrepen hebt en onafhankelijk hebt vastgesteld dat dergelijke transacties geschikt voor u zijn. Discussie over de hierin opgenomen risico's met betrekking tot elk product mag niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle risico's of als een complete discussie van de risico's die worden genoemd. Het hierin opgenomen materiaal dient niet te worden opgevat als zakelijk, financieel, beleggings-, hedgings-, handels-, juridisch, regelgevend, fiscaal of boekhoudkundig advies.

Beëindiging

Saxo Bank heeft volledige bevoegdheid om te allen tijde zonder reden en voorafgaande kennisgeving een deel of het geheel van de Services gepreciseerd in de punten (i) tot (v) die onder deze Overeenkomst vallen, te wijzigen of te beëindigen.

Afwijzing van garanties

Saxo Bank en de Aanbieder(s) van informatie wijzen uitdrukkelijk alle garanties van elke aard af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Hoewel de geleverde Services zijn verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht, worden de Services “AS-IS” geleverd. Saxo Bank en de Aanbieder(s) van informatie leveren de Services zonder verantwoordelijkheid voor nauwkeurigheid en juistheid. Door gebruik te maken van de Services gaat u ermee akkoord dat fouten en/of omissies die voorkomen in dergelijke informatie niet de basis zullen vormen voor claims, verzoeken of rechtsvordering tegen Saxo Bank of Aanbieder(s) van informatie.

Beperkte aansprakelijkheid

Noch Saxo Bank, noch haar externe Aanbieders van informatie zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of die het gevolg is van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Services, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, gebruik, gegevens of andere immateriële schade, zelfs als een dergelijke partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Overige

Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden van de Services en de software, erkent en aanvaardt u dat Saxo Bank, in het belang van de veiligheid, zich het recht voorbehoudt om alle telefonische gesprekken, internetconversaties inclusief chat, en alle bijeenkomsten tussen u en Saxo Bank op te nemen.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om uw gebruik van de Services op de website te volgen en dat de hieruit voortkomende informatie door Saxo Bank mag worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden.

Eventuele vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wet en vallen onder het exclusieve rechtsgebied van de Belgische rechtbanken.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België