Interpretacja E, S i G w zrównoważonym inwestowaniu Interpretacja E, S i G w zrównoważonym inwestowaniu Interpretacja E, S i G w zrównoważonym inwestowaniu

Interpretacja E, S i G w zrównoważonym inwestowaniu

Edukacja

Saxo Group

Etyczne i zrównoważone działania

Ludzie, rządy i społeczeństwa chcą, aby korporacje działały w bardziej etyczny i zrównoważony sposób. Ponieważ administracja publiczna i władze lokalne zmuszają firmy do wzięcia odpowiedzialności za ich nieetyczne i niezrównoważone działania, zanika kompromis między zyskami a zrównoważonym rozwojem. Co więcej, firmy stosujące nieetyczne i niezrównoważone praktyki biznesowe są bardziej narażone na znaczny spadek zysków. Trzy najszersze kategorie, na podstawie których firmy są oceniane, to ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny (Environmental, Social and Governance). Łącznie są one określane jako ESG. Kategoria związana z ochroną środowiska dotyczy wykorzystywania zasobów naturalnych i wpływu prowadzenia działalności gospodarczej na środowisko. Kategoria związana z odpowiedzialnością społeczną dotyczy poszanowania praw człowieka w firmie, w firmach partnerskich i wpływu na całe społeczeństwo. Kategoria związana z ładem korporacyjnym dotyczy zachowania i wynagradzania kierownictwa firmy. 

E — „environmental”, czyli ochrona środowiska 

To chyba najłatwiejsze do zrozumienia pojęcie. Firmy są oceniane na podstawie wpływu ich działalności na poziom zanieczyszczenia, ekosystemy, bioróżnorodność i zasoby naturalne, w tym za efektywność energetyczną, gospodarkę odpadami i zużycie wody. Ze względu na globalne obawy dotyczące zmian klimatycznych firmy zajmujące się wydobyciem paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) są analizowane szczególnie uważnie. Przykładami innych produktów i praktyk wpływających na środowisko są odpady z produkcji energii jądrowej i pestycydy oraz wylesianie i górnictwo. Generalnie inwestorzy i społeczeństwo oczekują od firm poprawy sposobów radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi ochrony środowiska, brania większej odpowiedzialności za wpływ na nie oraz opracowywania i wykorzystywania technologii przyjaznych środowisku. 

S — „social”, czyli odpowiedzialność społeczna 

Kategoria związana z odpowiedzialnością społeczną odnosi się do wpływu firm na społeczeństwo, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Najlepsze praktyki wewnętrzne dotyczą standardów w zakresie różnorodności, inkluzywności, godziwych wynagrodzeń i standardów pracy — które są ogólnie uważane za prawa człowieka. Różnorodność oznacza tworzenie zespołu pracowników, który obejmuje osoby w różnym wieku, różnych ras, z różnych środowisk religijnych, a także o różnej orientacji seksualnej, narodowości itd. Inkluzywność dotyczy zapewniania ludziom swobody bycia sobą i obejmuje takie rzeczy, jak miejsca, w których matki karmiące piersią mogą odciągać pokarm, miejsca, w których muzułmanie mogą się modlić, oraz akceptacja używania wielu języków w przestrzeniach wspólnych. Standardy pracy obejmują prawo do rokowań zbiorowych, brak pracy przymusowej i pracy dzieci oraz niedyskryminacyjne praktyki pracy. Firmy powinny zapewniać nie tylko sprawiedliwe traktowanie ich własnych pracowników, ale także sprawiedliwe traktowanie pracowników firm partnerskich, takich jak dostawcy. Najlepsze praktyki zewnętrzne dotyczą relacji ze społecznością i angażowania się w nią, a także bezpieczeństwa i niezawodności produktów. 

G — „governance”, czyli ład korporacyjny 

Ład korporacyjny odnosi się do kwestii związanych z kierownictwem firmy. Najlepsze praktyki w tym zakresie dotyczą różnorodności i inkluzywności w zarządach firm, wynagrodzeń kadry kierowniczej, planowania sukcesji oraz praw akcjonariuszy. Na przykład coraz częściej zdarza się, że akcjonariusze głosują przeciwko pakietom wynagrodzeń dla kadry kierowniczej. Najlepsze praktyki dotyczącą też korupcji i łapówkarstwa, zapewniania zgodności z prawem i przepisami oraz praktyk lobbingowych. Wiele firm lobbuje u rządów i parlamentarzystów w celu powstrzymywania przepisów, które wymagałyby od nich poprawy praktyk ESG. 

Czynniki związane z ochroną środowiskaCzynniki związane z odpowiedzialnością społecznąCzynniki związane z ładem korporacyjnym
Zanieczyszczenie i gospodarka odpadamiRóżnorodność i inkluzywność wśród pracownikówRóżnorodność i inkluzywność wśród zarządu
Wykorzystywanie zasobów naturalnychWynagrodzenia pracownikówWynagrodzenia kierownictwa
Wpływ na zmiany klimatuStandardy dostawcówPlanowanie sukcesji
Wydajność energetycznaRelacje ze społecznościąPrawa akcjonariuszy
Technologie przyjazne środowiskuBezpieczeństwo produktówEtyka korporacyjna
Globalne zasoby

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) zapewniają wytyczne ESG i dodatkowe informacje. 

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.