Hodnotenia ESG a agentúry, ktoré ich robia Hodnotenia ESG a agentúry, ktoré ich robia Hodnotenia ESG a agentúry, ktoré ich robia

Hodnotenia ESG a agentúry, ktoré ich robia

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Cena za vyhodnocovanie ESG

Jednotlivci, vlády a ľudia chcú, aby sa korporácie správali etickejšie a brali ohľad na udržateľnosť. Nárast popularity udržateľných investičných produktov ukazuje, že mnohí investori majú rovnaké snahy. Posúdenie toho, ako sa korporáciám darí v snahe o pozitívny vplyv na životné prostredie, sociálne otázky a správu/riadenie, je ťažké, subjektívne, drahé a časovo náročné. Niektoré údaje, ktoré by boli užitočné pri hodnotení, nie sú verejne dostupné. Posúdenie toho, ako dobre spoločnosť zaobchádza so svojimi zamestnancami, zahŕňa subjektívne meranie toho, ako sa zamestnanci cítia, aj skúmanie faktov, ako je mzda zamestnancov. Rozhovory s manažmentom, zamestnancami a dodávateľmi sú užitočné, no zabezpečiť ich je ťažké.

Hodnotiace agentúry

Preto existuje niekoľko agentúr hodnotiacich ESG, medzi ktoré patria KLD (MSCI Stats), Sustainalytics (Morningstar), Vigeo Eiris (Moody's), RobecoSAM (S&P Global), Asset 4 (Refinitiv), MSCI, Bloomberg, Dow Jones a Fitch. Nezabúdajte, že hodnotiace agentúry merajú finančný vplyv správania spoločnosti v súvislosti s hodnotami ESG.. Ako člena spoločnosti vás možno viac zaujíma vplyv spoločnosti na samotné životné prostredie, sociálne otázky a správu/riadenie než finančné dôsledky tohto vplyvu.

Zdroje údajov

Neexistuje štandardný súbor zdrojov údajov, ktoré agentúry hodnotiace ESG pri svojej práci používajú. Každá agentúra má svoj vlastný jedinečný súbor údajov. Zdroje údajov zahŕňajú údaje vykazované spoločnosťou, údaje tretích strán a údaje o charakteristikách spoločnosti. Vykazované údaje spoločnosti zahŕňajú účtovné závierky, poznámky pod čiarou, zverejnené informácie týkajúce sa ESG a riadenia, webové stránky spoločnosti a informácie o stiahnutí výrobkov z trhu. Údaje tretích strán pochádzajú od vlád a regulačných orgánov, akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií, externých webov, recenzií produktov, makroanalýz či analýz rizika udalostí a iných zdrojov. Údaje o charakteristických vlastnostiach spoločnosti zahŕňajú špecifiká a umiestnenie produktu. Výrobky, ako je ropa a plyn, majú vyššie riziko ESG ako iné. Z hľadiska ESG je z dôvodu zákonov a predpisov podnikanie v Európskej únii riskantnejšie ako v mnohých rozvojových krajinách.

Metodológia

Každá hodnotiaca agentúra používa vlastnú metodiku hodnotenia. Existuje mnoho základných ukazovateľov ESG a zdrojov pre tieto údaje. Každá agentúra si na vyhodnotenie spoločností vyberá vlastnú kombináciu údajov. Aj pri tých istých údajoch môžu agentúry dospieť k rôznym hodnoteniam. Niektoré agentúry porovnávajú spoločnosti vo všetkých odvetviach, iné len v jednom odvetví. Agentúry používajú rôzne metódy na zlepšenie spoľahlivosti údajov, ako sú analýzy od ľudí, umelá inteligencia, firemné aj partnerské hodnotenia a odstránenie zaujatosti voči odvetviu či oblasti. Agentúry môžu no nemusia spolu s aktuálnymi údajmi zahŕňať prognózy do budúcna. Pri metodike, ktorú používate pre akékoľvek hodnotenie, by ste mali rozumieť aspoň základom a silným či slabým stránkam.

Pokrytie

Nie každá spoločnosť má skóre ESG. Pre niektoré spoločnosti nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Veľké spoločnosti majú ľudské a finančné zdroje na poskytovanie potrebných údajov. Bez ohľadu na veľkosť, spoločnosti v Európskej únii s väčšou pravdepodobnosťou poskytnú údaje o ESG. Dopyt po skóre ESG je nižší pre menšie, menej uznávané spoločnosti, takže agentúry nebudú tráviť čas a zdroje na ich vyhodnotenie. Vo všeobecnosti sú hodnotenia ESG k dispozícii pre veľké spoločnosti (podľa trhovej kapitalizácie) a pre spoločnosti v regiónoch, ktoré podporujú väčšiu transparentnosť ESG.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.