Wzrost populizmu: skrajnie prawicowe partie będą miały wpływ na przyszłość Wzrost populizmu: skrajnie prawicowe partie będą miały wpływ na przyszłość Wzrost populizmu: skrajnie prawicowe partie będą miały wpływ na przyszłość

Wzrost populizmu: skrajnie prawicowe partie będą miały wpływ na przyszłość

Peter Siks

Podsumowanie:  W całej Europie nastąpił gwałtowny wzrost popularności populistycznych partii skrajnie prawicowych, co budzi obawy o gospodarcze konsekwencje ich polityki. Chociaż motywacje stojące za tą zmianą są złożone, połączenie niepokoju ekonomicznego, obaw kulturowych i niezadowolenia politycznego napędza ich wzrost.


Czynniki stojące za wzrostem popularności polityki populistycznej w ostatnim czasie

Gospodarcze skutki globalizacji i neoliberalnej polityki sprawiły, że wielu Europejczyków nie jest pewnych swojej przyszłości. Pomiędzy utratą miejsc pracy, upadkiem przemysłu i pogłębiającą się przepaścią między bogatymi a biednymi, partie populistyczne wykorzystały ten zbiorowy niepokój, oferując nazbyt uproszczone rozwiązania złożonych wyzwań gospodarczych. Apelują do tych, którzy pozostali w tyle przez fale zmian, obiecując ochronę miejsc pracy, przywrócenie suwerenności narodowej i zajęcie się nierównościami ekonomicznymi.

Obawy związane z imigracją, zmianami kulturowymi i erozją tożsamości narodowej odgrywają znaczącą rolę we wzroście populizmu. Partie populistyczne wykorzystują te tematy poprzez nacjonalistyczną retorykę, robienie z imigrantów kozłów ofiarnych i opowiadanie się za ściślejszą kontrolą imigracji. Zbijają kapitał na strachu, przedstawiając się jako obrońcy tradycyjnych wartości.

Tradycyjne partie centrowe były często postrzegane jako oderwane od trosk zwykłych obywateli i niezdolne do rozwiązania ich problemów. Stworzyło to próżnię, którą wypełniły partie populistyczne. Przedstawiając się jako "antyestablishmentowi", przyciągnęli rozczarowanych wyborców.

Wpływ partii skrajnie prawicowych na politykę gospodarczą

Pomimo zróżnicowanego pochodzenia, populistyczne i skrajnie prawicowe partie mają kilka wspólnych cech w swojej polityce gospodarczej. Często opowiadają się za środkami protekcjonistycznymi, takimi jak cła i kontyngenty, aby chronić krajowy przemysł przed zagraniczną konkurencją. Uważają, że ochrona krajowych miejsc pracy i przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego.

Przedkładają interesy rdzennych obywateli nad interesy imigrantów. Może to przejawiać się w polityce, która ogranicza imigrację, ogranicza świadczenia socjalne dla osób niebędących obywatelami i faworyzuje pracowników urodzonych w danym kraju w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia.

Zarówno skrajnie lewicowe, jak i skrajnie prawicowe partie populistyczne często postrzegają UE jako niedemokratyczną siłę, która podważa suwerenność narodową i narzuca niechcianą politykę gospodarczą. Niektórzy opowiadają się nawet za opuszczeniem UE, uważając, że odzyskanie kontroli nad sprawami gospodarczymi jest niezbędne dla dobrobytu narodowego.

Partie skrajnie prawicowe sceptycznie podchodzą do zmian klimatycznych i sprzeciwiają się ambitnej polityce klimatycznej. Przedstawiają ją jako zagrożenie dla suwerenności narodowej i konkurencyjności gospodarczej oraz argumentują, że działania na rzecz klimatu nieproporcjonalnie obciążą zwykłych obywateli.

Konsekwencje gospodarcze populistycznej polityki skrajnej prawicy są złożone i niepewne. Chociaż niektóre decyzje polityczne mogą przynosić krótkoterminowe korzyści określonym sektorom lub grupom, wiążą się one również z długoterminowymi kosztami i konsekwencjami.

Środki protekcjonistyczne mogą utrudniać handel międzynarodowy i zniechęcać do inwestycji zagranicznych, potencjalnie spowalniając wzrost gospodarczy i ograniczając wybór konsumentów. Na przykład bariery handlowe mogą prowadzić do wzrostu kosztów i potencjalnie osłabić działalność gospodarczą. Partie populistyczne często obiecują zwiększenie wydatków socjalnych i obniżenie podatków, co prowadzi do większych deficytów budżetowych, które podnoszą koszty kredytu, obniżają inwestycje prywatne i zwiększają ryzyko niestabilności gospodarczej.

Populistyczna retoryka i polityka mogą przyczyniać się do niestabilności politycznej, zniechęcać do inwestycji i podważać zaufanie inwestorów. Niepewność polityczna utrudnia przedsiębiorstwom długoterminowe planowanie gospodarcze, hamując wzrost gospodarczy.

Sektory, na które wpływ ma populistyczna polityka

Partie populistyczne często proponują środki protekcjonistyczne, takie jak cła i kontyngenty. Polityka ta może być korzystna w perspektywie krótkoterminowej, ale może prowadzić do wyższych cen konsumpcyjnych, mniejszego wyboru i ogólnego spadku wydajności.

Mogą opowiadać się za zwiększoną interwencją rządową w sektorze opieki zdrowotnej, taką jak kontrola cen. Chociaż polityka ta ma na celu uczynienie opieki zdrowotnej bardziej przystępną cenowo, może również zdusić innowacje i ograniczyć dostęp do nowych metod leczenia.

Populistyczne partie prawicowe mogą proponować nacjonalizację surowców energetycznych lub ściślejszą kontrolę nad sektorem energetycznym. Polityka ta może prowadzić do zwiększonego wpływu rządu na ceny energii, łańcuchy dostaw i decyzje inwestycyjne.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.