Vzestup populismu: Krajně pravicové strany budou ovlivňovat budoucnost Vzestup populismu: Krajně pravicové strany budou ovlivňovat budoucnost Vzestup populismu: Krajně pravicové strany budou ovlivňovat budoucnost

Vzestup populismu: Krajně pravicové strany budou ovlivňovat budoucnost

Peter Siks

Shrnutí:  Po celé Evropě došlo k nárůstu populistických krajně pravicových stran, které vyvolávají obavy z ekonomických důsledků své politiky. Motivace stojící za tímto posunem jsou sice složité, ale jejich vzestup podnítila kombinace ekonomické úzkosti, kulturních obav a politické nespokojenosti.


Hybatelé vzestupu současné populistické politiky

Ekonomické dopady globalizace a neoliberálních politik způsobily, že se mnoho Evropanů cítí nejistě, pokud jde o jejich budoucnost. Populistické strany, které se potýkají se ztrátou pracovních míst, úpadkem průmyslu a zvětšující se propastí mezi bohatými a chudými, využívají této kolektivní úzkosti a nabízejí zjednodušující řešení složitých ekonomických problémů. Apelují na ty, kdo zůstali pozadu v přílivu změn, tím, že slibují, že ochrání pracovní místa, obnoví národní suverenitu a vyřeší ekonomickou nerovnost.

Obavy z imigrace, kulturních změn a eroze národní identity hrají významnou roli ve vzestupu populismu. Populistické strany využívají těchto témat prostřednictvím nacionalistické rétoriky, obviňování imigrantů a prosazování přísnějších imigračních kontrol. Vydělávají na strachu tím, že se vykreslují jako obránci tradičních hodnot.

Tradiční středové strany jsou často vnímány jako strany, které jsou odtržené od zájmů běžných občanů a nedokážou řešit jejich problémy. Vzniklo tak vakuum, které zaplnily populistické strany. Tím, že se prezentují jako "anti-establishment", přitahují rozčarované voliče.

Dopad krajně pravicových stran na hospodářskou politiku

Navzdory svému odlišnému původu mají populistické, krajně pravicové strany ve své hospodářské politice několik společných rysů. Často prosazují protekcionistická opatření, jako jsou cla a kvóty, aby ochránili domácí průmysl před zahraniční konkurencí. Domnívají se, že ochrana domácích pracovních míst a podniků je nezbytná pro ekonomickou bezpečnost.

Upřednostňují zájmy domácích občanů před zájmy přistěhovalců. To se může projevit v politikách, které omezují imigraci, omezují sociální dávky pro osoby bez státní příslušnosti a upřednostňují rodilé pracovníky při získávání pracovních příležitostí.

Jak krajně levicové, tak krajně pravicové populistické strany často vnímají EU jako nedemokratickou sílu, která podkopává národní suverenitu a vnucuje nežádoucí hospodářskou politiku. Někteří dokonce obhajují odchod z EU, protože věří, že znovuzískání kontroly nad ekonomickými záležitostmi je nezbytné pro národní prosperitu.

Krajně pravicové strany zaujímají skeptický postoj ke klimatickým změnám a staví se proti ambiciózní klimatické politice. Označují ji za hrozbu pro národní suverenitu a hospodářskou konkurenceschopnost a tvrdí, že opatření v oblasti klimatu neúměrně zatíží běžné občany.

Ekonomické důsledky populistické krajně pravicové politiky jsou složité a nejisté. Některé politiky sice mohou určitým odvětvím nebo skupinám přinášet krátkodobé výhody, ale nesou s sebou také dlouhodobé náklady a důsledky.

Protekcionistická opatření mohou brzdit mezinárodní obchod a odrazovat zahraniční investice, což může zpomalit hospodářský růst a omezit výběr pro spotřebitele. Například obchodní překážky mohou vést ke zvýšení nákladů a potenciálně utlumit hospodářskou aktivitu. Populistické strany často slibují zvýšení výdajů na sociální zabezpečení a snížení daní, což vede k větším fiskálním deficitům, které zvyšují výpůjční náklady, snižují soukromé investice a zvyšují riziko ekonomické nestability.

Populistická rétorika a politiky mohou přispívat k politické nestabilitě, odrazovat od investic a podkopávat důvěru investorů. Politická nejistota ztěžuje podnikům dlouhodobé ekonomické plánování a brzdí hospodářský růst.

Sektory ovlivněné populistickou politikou

Populistické strany často navrhují protekcionistická opatření, jako jsou cla a kvóty. Tyto politiky mohou být krátkodobě prospěšné, ale mohou vést k vyšším spotřebitelským cenám, menšímu výběru a celkově nižší produktivitě.

Mohou se zasazovat o větší vládní zásahy do zdravotnictví, jako je regulace cen. Cílem těchto politik je sice učinit zdravotní péči dostupnější, ale mohou také potlačit inovace a omezit přístup k novým léčebným postupům.

Populistické pravicové strany mohou navrhovat znárodnění energetických zdrojů nebo přísnější kontrolu nad energetickým sektorem. Tyto politiky mohou vést ke zvýšenému vlivu vlády na ceny energií, dodavatelské řetězce a investiční rozhodnutí.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.