Opis różnych klas aktywów Opis różnych klas aktywów Opis różnych klas aktywów

Opis różnych klas aktywów

Edukacja

Saxo Group

Różne kształty i rozmiary 

Pojazdy mają różne kształty i rozmiary, i są przeznaczone do określonych zadań. Samochód sportowy jest mały i lekki. Szybko przyspiesza i jest elastyczny w prowadzeniu. Ciężarówka z naczepą jest duża i ciężka. Nie zapewnia szybkości i elastyczności, ale jest w stanie transportować duże ładunki z miejsca na miejsce. Wszystkie pojazdy mają wyjątkowe cechy. To samo dotyczy inwestycji. Różne inwestycje i klasy aktywów mają szczególne charakterystyki zwrotu, ryzyka i wypłat.  

Wielka trójka 

Ekwiwalenty środków pieniężnych 

Nie chodzi o środki pieniężne takie jak banknoty czy monety. Inwestycje pieniężne przynoszą niewielki gwarantowany zwrot w krótkim horyzoncie czasowym. Zazwyczaj postrzegamy te aktywa jako wolne od ryzyka, chociaż technicznie rzecz biorąc, mogą przynosić straty. Należą do nich konta oszczędnościowe z niewielkimi okresowymi odsetkami, certyfikaty depozytowe lub krótkoterminowe bony skarbowe. 

Obligacje 

Obligacje to pożyczki. Jeśli pożyczkobiorcą jest rząd, mamy do czynienia z obligacją skarbową. Jeśli pożyczkobiorcą jest korporacja, mamy do czynienia z obligacją korporacyjną. Kiedy kupujemy obligację bezpośrednio od emitenta, zapłaconą ceną jest kwota pożyczki lub kapitału. Posiadacz obligacji otrzymuje okresowe wypłaty odsetek lub kuponów do czasu wygaśnięcia obligacji. Pod koniec tego okresu posiadacz otrzyma ostateczną wypłatę odsetek i pełną kwotę pożyczki. Po emisji obligacje mogą być przedmiotem obrotu na rynku. Obligacje to aktywa o średnim ryzyku, przynoszące dochody i posiadające pewny potencjał wzrostu cen. Obligacje są również określane jako instrumenty o stałym przychodzie. 

Akcje 

Akcje reprezentują udział we własności firmy. Udział we własności firmy jest proporcjonalny do liczby posiadanych akcji. Jeśli posiadasz 10% wszystkich akcji w obrocie, posiadasz 10% firmy. Jako akcjonariusz masz prawo do swojej części zysków lub zarobków firmy po opodatkowaniu. Zyski mogą być wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy lub być zatrzymywane przez firmę. Akcje to aktywa o wysokim ryzyku z potencjałem wygenerowania dochodu i większym potencjałem wzrostu cen. Akcje są również określane jako udziały(equity). 

Inne klasy aktywów 

Nieruchomości 

Nieruchomości, takie jak budynki biurowe i apartamenty.  

Surowce 

Aktywa rzeczywiste, takie jak złoto, ropa naftowa i drewno. 

„ Fundusze private equity” oraz „venture capital” 

Inwestycje podobne do akcji, ale realizowane poza obrotem publicznym. 

Instrumenty pochodne 

Instrumenty finansowe powiązane z aktywami, które inwestor może posiadać lub nie. Na przykład możesz zgodzić się zapłacić nam różnicę między aktualną ceną aktywa a ceną tego aktywa za trzy miesiące. 

Fundusze inwestycyjne 


Fundusze inwestycyjne gromadzą środki pieniężne od wielu inwestorów. Za opłatą te środki są następnie inwestowane i zarządzane przez profesjonalistów. Środki pieniężne mogą być inwestowane w akcje, obligacje czy kombinację akcji i obligacji itp. Mimo, że wiążą się z opłatami, fundusze inwestycyjne są łatwym sposobem na zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela aktywów. 

Fundusze ETF 

Skrót ETF oznacza Exchange Traded Fund — fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego. Są bardzo podobne do funduszy inwestycyjnych - z kilkoma wyjątkami. Transakcje dotyczące funduszy inwestycyjnych są zawierane tylko na koniec dnia. Natomiast fundusze ETF są w obrocie przez cały dzień transakcyjny, tak jak akcje. Fundusze ETF są zwykle pasywnie inwestowane w indeksy. Fundusze inwestycyjne mogą być pasywne lub aktywne. 

Zobacz tabelę „Opis różnych klas aktywów” — wprawdzie grafika byłaby lepsza niż tabela, ale ten sposób zaprezentowania informacji jest niezbędny. 

Klasy aktywów
Inwestycje pieniężneŚrodki pieniężne generujące odsetki
ObligacjePożyczki dla innych
AkcjeUdział we własności firm
NieruchomościNieruchomości
SurowceAktywa rzeczywiste
Private equityUdział we własności poza obrotem publicznym
Venture capitalUdział we własności poza obrotem publicznym
Instrumenty pochodnePowiązane z aktywami
Fundusze inwestycyjneZdywersyfikowane portfele inwestycyjne
Fundusze ETFZdywersyfikowane portfele inwestycyjne

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.