Inzicht in verschillende assetcategorieën Inzicht in verschillende assetcategorieën Inzicht in verschillende assetcategorieën

Inzicht in verschillende assetcategorieën

Education

Saxo Group

Verschillende vormen en afmetingen 

Voertuigen hebben allerlei vormen en afmetingen en worden voor specifieke doeleinden ontworpen. Een sportwagen is klein en licht. De auto kan snel accelereren en is bijzonder wendbaar. Een vrachtwagen met oplegger is groot en krachtig. Hij is zeker niet snel en wendbaar, maar kan wel enorme ladingen van A naar B vervoeren. Voertuigen hebben allemaal hun eigen reeks van eigenschappen. Hetzelfde geldt voor beleggingen. Verschillende beleggingen of assetcategorieën hebben hun eigen reeks eigenschappen voor rendement, risico en uitbetaling.  

De grote drie 

Cashequivalenten 

We hebben het hier niet over contanten zoals papiergeld en munten. Cashbeleggingen leveren een gegarandeerd klein rendement bij een korte beleggingshorizon op. Meestal beschouwen we deze assets als risicovrij, hoewel ze technisch gesproken verlies kunnen opleveren. Het kan om een spaarrekening gaan die een lage periodieke rente oplevert, een depositobewijs of kortlopend schatkistpapier. 

Obligaties 

Obligaties zijn leningen. Als het een lening is aan een regering, is het een staatsobligatie. Is het een lening aan een bedrijf, dan is het een bedrijfsobligatie. Wanneer u een obligatie direct van de emittent koopt, is de betaalde prijs de lening of hoofdsom. De obligatiehouder ontvangt tijdens de looptijd van de obligatie periodieke rente of couponbetalingen. Aan het einde van de levensduur van de obligatie ontvangt de houder de laatste rentebetaling en het volledige leenbedrag. Na de uitgifte kunnen obligaties op de markt worden verhandeld. Obligaties zijn een asset met gemiddeld risico met inkomen en bepaalde potentie voor een koersstijging. Obligaties worden ook wel vastrentende beleggingen genoemd. 

Aandelen 

Aandelen vertegenwoordigen eigendom van een bedrijf. De hoeveelheid van het bedrijf dat in eigendom is, staat in verhouding met het aantal aandelen dat men in handen heeft. Als u 10% van het totale aantal uitstaande aandelen in handen heeft, bezit u 10% van het bedrijf. Als aandeelhouder heeft u recht op uw deel van de winst na belasting of winst van het bedrijf. De winst kan aan aandeelhouders in de vorm van dividend worden uitbetaald of kan door het bedrijf worden vastgehouden. Aandelen zijn een asset met hoog risico met een potentieel voor inkomen en een groter potentieel voor prijsstijgingen. Aandelen worden ook wel equity genoemd. 

Andere assetcategorieën 

Vastgoed 

Vastgoed zoals kantoorgebouwen en appartementen.  

Grondstoffen 

Echte assets zoals goud, olie en hout. 

Private equity en durfkapitaal 

Vergelijkbaar met aandelen, maar niet beursgenoteerd. 

Derivaten 

Financiële instrumenten gekoppeld aan een asset die u al dan niet bezit. U zou bijvoorbeeld kunnen afspreken om ons het verschil tussen de huidige prijs van een asset en de prijs van die asset over drie maanden te betalen. 

Beleggingsfondsen 


Een beleggingsfonds legt geld van verschillende beleggers bij elkaar. Dit geld wordt tegen een vergoeding door professionele beleggers geïnvesteerd en professioneel beheerd. Het geld kan in aandelen, obligaties, combinaties van aandelen en obligaties enz. worden belegd. Hoewel u een vergoeding moet betalen, zijn beleggingsfondsen een eenvoudige manier om een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden. 

ETF's 

ETF is de afkorting voor Exchange Traded Fund. ETF's lijken erg op beleggingsfondsen, afgezien van een paar uitzonderingen. Beleggingsfondsen worden alleen aan het eind van de dag verhandeld, terwijl ETF's tijdens de hele handelsdag worden verhandeld, net als aandelen. ETF's investeren meestal passief in een index. Beleggingsfondsen kunnen passief of actief zijn. 

Zie Tabel – Inzicht in assetcategorieën – Een grafiek zou mooier zijn dan de tabel, maar deze woordkeus is noodzakelijk. 

Assetcategorieën
ContantGeld dat rente oplevert
ObligatiesLeningen aan anderen
AandelenEigendom van bedrijven
VastgoedOnroerend goed
GrondstoffenEchte assets
Private equityNiet-publiek eigendom
DurfkapitaalNiet-publiek eigendom
DerivatenVerbonden aan assets
BeleggingsfondsenGediversifieerde beleggingspools
ETF'sGediversifieerde beleggingspools

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België