Oversikt over lovmeny

Personvernerklæring – Saxo Bank A/S

I henhold til opplysningskrav under General Data Protection Regulation (heretter «GDPR»), gir følgende informasjon et overblikk over hvordan Saxo Bank A/S (heretter «vi», «oss», «våre») bruker personopplysningene vi samler inn om enkeltpersoner som våre kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere (heretter samlet nevnt som «du», «deg», «ditt», «din», «dine»).

 1. Hvem er juridisk ansvarlig for beskyttelsen av personopplysningene dine?

  Saxo Bank A/S
  Philip Heymans Allé 15, 
  DK-2900 Hellerup 
  Danmark 
  (Org.nr.: 15731249)

  Vi har plikt til å håndtere (behandle) personopplysningene dine på en måte som er sikker og i henhold til GDPR. Hvis annen innenlandsk lovgivning krever en høyere grad av beskyttelse av personopplysninger enn GDPR, skal sådanne strengere krav overholdes.

  Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende måten vi håndterer personopplysninger dine på, kan du sende disse til support@accountservices.saxo eller personvernombudet vårt via ovenstående kontaktopplysninger eller nedenstående e-postadresse: privacy@saxobank.com.
 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg og hvor får vi dem fra?
  Vi samler bare inn opplysninger om deg som er relevante i forhold til det kundeforholdet vi har til deg. Vi henter inn opplysningene direkte fra deg. Vi behandler imidlertid også personopplysninger fra andre kilder, som kan omfatte andre Saxo Bank A/S-enheter, andre selskaper og finansielle institusjoner, offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. pressen, bedriftsregistre, Internett, inkludert sosiale medieplattformer) og leverandører av svindelbekjempende screeningtjenester, sanksjonslister og artikkeldatabaser.

  De typene personopplysninger som vi behandler, kan inkludere:
  • navn, kontaktopplysninger
  • materiale som vedrører kundeforholdet vårt og relevante tjenester, som for eksempel opplysninger om bruken din av IT plattformene våre (inkludert elektronisk kommunikasjon), mobilapper, innspilte telefonsamtaler, og engasjementet ditt i markedsføringen vår
  • KYC-materiale (kjenn kunden din) som for eksempel passopplysninger, personnummer, fødselsdato og -sted, formuekilder, begrunnelse for bruk av selskapsstruktur, forhold til myndighetspersoner, kriminelt rulleblad
  • finansiell informasjon som for eksempel kontoutskrifter, underskriftsprøve, inntekt, formue, utgifter, investeringsformål, sivilstatus og informasjon om kunnskap om finansielle produkter og tjenester, risikovilje, tapsevne, skattestatus og hjemsted.
 3. Til hvilke formål bruker vi personopplysningene dine?
  Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er oppsummert nedenfor sammen med de spesifikke grunnene som i henhold til personopplysningsloven tillater oss å gjøre det.
  • Oppfyllelsen av en kontrakt
   Det kan være nødvendig for oss å behandle personopplysningene dine for å oppfylle en kontrakt med deg i tilknytning til våre finansielle tjenester eller for å være i stand til å følge instruksjonene dine i forkant av opprettelsen av en kontrakt. Du finner ytterligere informasjon i kontraktsdokumentene du har hos oss.

  • For overholdelse av en juridisk forpliktelse eller for å handle i samfunnets interesse  
   Fordi vi er en lisensiert bank, er vi underlagt en rekke lov- og myndighetskrav som kan kreve at vi samler inn, oppbevarer eller fremlegger personopplysninger, blant annet til forebygging av hvitvasking eller for å besvare undersøkelser eller utleveringspålegg fra politiet, konsernselskapenes tilsynsorganer samt skatte- eller andre offentlige myndigheter.

  • Til bruk for legitime interesser
   Hvor det er nødvendig behandler vi personopplysningene dine til bruk for våre eller tredjeparters legitime interesser (GDPR tillater dette hvis et større behov for å beskytte privatlivet ditt ikke veier tyngre enn slike interesser). Tilfeller hvor vi er avhengig av de legitime interessene våre for å kunne behandle personopplysningene dine inkluderer:

   • Kjenn-kunden-din-kontroll;Styring av kunde- og leverandørforhold;Forretningsanalyse og utvikling av produkter og tjenester;
   • Aktiviteter i forbindelse med informasjonssikkerhet og oppbygging av sikkerhet, inkludert bruk av opptak;
   • Risikostyring og optimalisering av effektiviteten i driften av selskapet;
   • Opptak av telefonsamtaler og kontroll av elektronisk kommunikasjon til forretnings- og complianceformål;
   • Forebygging og oppdagelse av økonomisk kriminalitet;
   • Evaluering, anlegge sak eller bestridelse av rettskrav;
   • Vedlikehold av produktene våre;
   • Revisjon;
   • Forretningsomlegging.
  • På basis av ditt samtykke
   Hvis vi ønsker å behandle personopplysningene dine på en måte som ikke er omfattet av ovenstående juridiske begrunnelser, må vi ha samtykke fra deg. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt. Merk at tilbakekallelse av samtykke ikke betyr at vår tidligere behandling av personopplysningene dine er ulovlig og at en slik tilbakekallelse kan påvirke muligheten vi har til å yte tjenestene våre på samme måte i fremtiden.

   Det finnes kategorier av personopplysninger som GDPR anser for å være så sensitive at vi som hovedregel må ha en persons samtykke for å kunne oppbevare og bruke dem. Dette gjelder blant annet informasjon om en persons biometriske data. Hvis du frivillig gir oss den slags informasjon i tilfeller hvor den kan være relevant for de finansielle produktene og tjenestene vi tilbyr, kommer vi til å se på dette som en godtakelse av at vi bruker den informasjonen etter behov. Du kan tilbakekalle samtykket du har gitt, men det kan påvirke mulighetene vi har til å gi deg best mulig service i forhold til omstendighetene dine.
 4. Hvem kan vi dele opplysningene dine med?
  Hvor det er nødvendig for å utføre instruksene du har gitt oss, og til de andre formålene nevnt ovenfor, kan vi dele informasjon om deg med en rekke mottakere, blant annet: leverandører av bakgrunnssjekker, finansielle institusjoner, fond, mottakere av betaling, leverandører av betalingsinfrastruktur, børser, tilsynsorganer, offentlige myndigheter (herunder skattemyndigheter), andre enheter i konsernet vårt og tjenesteleverandører, profesjonelle rådgivere, revisorer, forsikringsselskaper og mulige kjøpere av elementer av virksomheten vår.

  Vi vil bare dele informasjon om deg i henhold til de kontraktsvilkårene vi har med deg, GDPR og vår diskresjonsplikt overfor kundene våre.

  Klikk her for å se kategoriene våre av mottakere av personopplysninger.

 5. Overfører vi personopplysningene dine til andre land?
  Vi er aktive globalt, noe som er en del av vårt DNA, og for å kunne tilby deg best mulig service kan informasjon om deg, i tråd med formålene beskrevet ovenfor, bli overført til land utenfor EU/EØS eller såkalte «tredjeland», som betyr land utenfor EU eller EØS som ikke som standard sikrer samme beskyttelse av personopplysningene dine.

  Hvis vi bruker leverandører i et tredjeland, er det imidlertid påkrevd at vi sørger for at de bruker samme nivå av beskyttelse av personopplysningene dine som ville være påkrevd innenfor EU. Vi vil normalt sikre dette gjennom bruk av standard databeskyttelsesklausuler som er godkjent og offentliggjort av Europakommisjonen til nettopp dette formålet. Vi overfører bare personopplysningene dine til tredjeland på måter som er tillatt i henhold til GDPR.
 6. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
  Generelt oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig i forhold til formålene ved å samle dem inn. For å avgjøre hvor lenge vi skal oppbevare personopplysninger, tar vi med i betraktning følgende:
  • Opphørsdato for den aktuelle kontrakten eller det aktuelle forretningsforholdet
  • Lovpliktige/reguleringsmessige oppbevaringsperioder eller interne retningslinjer
  • Eventuelle behov for å oppbevare opplysninger lengre enn ovennevnte perioder for å kunne håndtere faktiske eller mulige revisjoner, skattesaker eller rettskrav.
 7. Bruker vi personopplysningene dine til profilering?
  «Profilering», i sammenheng med denne personvernerklæringen, er bruk av en automatisert prosess for å analysere personopplysninger for å vurdere og forutse aspekter ved atferden din. Vi kan bruke profilering under følgende omstendigheter:
  • For å identifisere potensielle tilfeller av økonomisk kriminalitet.
  • For å gi deg informasjon om produktene og tjenestene våre som sannsynligvis kan være av interesse.
 8. Hvilke personvernrettigheter har du?
  Med visse unntak og begrensninger har du ifølge GDPR rett til å:
  • Be om tilgang til personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å motta en kopi av de personopplysningene vi har om deg.
  • Be om rettelse av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få rettet eventuelle ufullstendige eller feilaktige opplysninger vi har om deg.
  • Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å få slettet personopplysningene dine hvis det ikke finnes noen god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt».
  • Be om begrenset behandling av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å suspendere bruken av personopplysningene dine, for eksempel i den perioden det tar oss å besvare kravet ditt om at personopplysningene er feilaktige eller at kravet ditt er viktigere enn våre legitime interesser i behandlingen av personopplysningene dine.
  • Be om overføring av personopplysningene du har gitt oss, i et vanlig elektronisk format. Dette er kjent som retten til dataportabilitet.
  • Gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine.
  • Be om ikke å være underlagt automatiske avgjørelser.. Dette gjør det mulig for deg å be oss om ikke å foreta noen avgjørelser om deg, som alene bygger på automatisk behandling av personopplysningene dine og som påvirker rettsstillingen din (eller har annen vesentlig påvirkning på deg). Som hovedregel tar vi ingen slike beslutninger alene basert på en automatisert behandling og uten noen form for menneskelig vurdering. Vi ville ha informert deg hvis vi gjorde det.

  For å utøve ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss på support@accountservices.saxo.

  Du har rett til å sende inn eventuelle klager du har om behandlingen av personopplysningene dine, til Datatilsynet.

 9. Er du forpliktet til å gi oss personopplysningene dine?
  Du er ifølge loven ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine. Skulle du avvise det, kan det imidlertid være at vi ikke er i stand til å fortsette samarbeidet med deg. For å overholde forpliktelsene våre i henhold til for eksempel bekjempelse av hvitvasking, må vi blant annet bekrefte identiteten din for at du skal kunne inngå et kundeforhold med oss. Dette krever at vi samler inn visse personopplysninger fra deg som potensiell kunde.
 10. Endringer i denne personvernerklæringen
  Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å tydeliggjøre den eller adressere endringer i GDPR eller våre forretningsmessige aktiviteter. Vi vil informere deg hvis vi gjør noen vesentlige oppdateringer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.