Shrnutí výhledu na 2. čtvrtletí 2023: Hra na fragmentaci

Shrnutí výhledu na 2. čtvrtletí 2023: Hra na fragmentaci

Steen Jakobsen
Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  V tomto čtvrtletním výhledu s názvem "Hra na fragmentaci" se zabýváme tím, jak Vás nový světový řád nutí přehodnotit Vaši investiční strategii. Přečtěte si ji dnes.

Shrnutí

Náhlý březnový příchod otřesů v amerických bankách a o pouhý týden později víkendové převzetí Credit Suisse bankou UBS, které zorganizovala SNB, způsobily v březnu šok na světových trzích. Snažili jsme se vyřešit následky, protože jsme byli uprostřed přípravy tohoto výhledu na 2. čtvrtletí. V této publikaci jsme se snažili zabývat touto krizí, která bude mít významné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé důsledky pro bankovní systémy i naše ekonomiky. Krize například prudce urychlila nadcházející recesi. V úvodu této publikace náš CIO Steen Jakobsen seznamuje čtenáře s důsledky náhlých bankovních otřesů, které se objevily koncem prvního čtvrtletí, a upozorňuje, že se nejedná o 2008-09 krizi platební schopnosti, ale o důsledek prudkého nárůstu nákladů na financování.

Ale také se rozsáhle věnujeme původně zamýšlenému tématu tohoto výhledu, kterým je Hra na fragmentaci. To je náš termín pro to, co mnozí nazývají "deglobalizace", což je podle nás příliš vágní termín. Jak upozorňuje Steen Jakobsen, slovo fragmentace lépe vystihuje, jak funguje proces deglobalizace, protože světové hospodářské bloky se dostaly do hlubokého přeskupení, které se bude odehrávat v nadcházejících desetiletích. Pro každý stát začala hra o to, aby všechny kritické dodavatelské řetězce, ať už jde o léky, energii, životně důležité zdroje, technologie nebo obranu, byly buď zcela doma, nebo u spřáteleného obchodního partnera, nebo ideálně u obou. 

Náš hongkongský stratég Redmond Wong se zabývá výzvami, kterým Čína čelí v době, kdy si odvážně vydobývá významnější roli v multilaterálních globálních institucích, prohlubuje strategické obchodní vztahy a poprvé v moderní éře snižuje svou závislost na vývozu. Hlavními výzvami pro Čínu bude zajištění technologií a zejména zdrojů. Naše makro analytička Charu Chanana se zaměřuje na obrovský potenciál jihovýchodní Asie a zejména Indie v roztříštěném světě. Zvažuje například silný demografický profil Indie a obrovský potenciál růstu v oblasti zpracovatelského průmyslu oproti tradičním omezovačům rychlosti v zemi, jako je protekcionismus a zatěžující byrokracie.   

Náš akciový a kvantitativní stratég Peter Garnry se zabývá dopadem bankovní krize na akciové trhy poté, co se rok pro mnoho oblastí akciového trhu rozběhl raketovým tempem, přičemž Evropa dosáhla dobrých výsledků, protože se vyhnula energetické krizi. Zabývá se také tím, kde hra na fragmentaci přinese bolesti i příležitosti v oblasti akcií. V centru pozornosti jsou zjevně polovodiče, obrana, obnovitelné zdroje energie, logistika, větší společnosti a zejména kvalitní společnosti s nízkým zadlužením a silnou konkurenční schopností.

Náš makro stratég Christopher Dembik se zabývá rizikem, kam by mohla bankovní krize zavést americkou ekonomiku, a sice do recese, ale zaměřuje pozornost čtenářů na silnou koncentraci úvěrů na komerční nemovitosti v menších a regionálních amerických bankách jako na potenciální další příčinu pádu. V Evropě a ve Spojeném království je třeba sledovat také nemovitostní aspekt.

V oblasti FX stratég John Hardy poznamenává, že cyklus úrokových sazeb se nyní prudce otočil, a uvažuje o kombinaci forwardové politiky a žolíku mezi měnami jako stimulu ke zmírnění dopadu dalších otřesů ve finančním systému, a nakonec bude muset mít přicházející recese velmi odlišnou podobu ve srovnání s krizemi, které jsme znali v posledních 25 letech. Japonsko zná návod, jak postupovat, protože téměř nevyhnutelně bude zahrnovat nějakou formu regulace výnosové křivky.

V oblasti komodit se Ole Hansen zabývá tím, jak v prvním čtvrtletí vyprchala vlna znovuotevření čínského trhu s komoditami, ale poznamenává, že je příliš rychlé odepisovat potenciál komodit: části hry na fragmentaci, jako je elektrifikace velké části naší energetiky, velmi náročná na kovy, zejména na měď. A tradiční zajištění proti inflaci v podobě drahých kovů již v prvním čtvrtletí ožilo, když zlato zaznamenalo rekordní hodnoty vůči několika hlavním měnám.

Nakonec investiční kouč Hans Oudshoorn sděluje, jak mohou investoři zajistit pokles svých akciových pozic pomocí oblíbeného přístupu: opčního collaru, který zahrnuje nákup put opce, která je alespoň částečně financována prodejem call opce, a uvádí příklad podkladové pozice S&P 500 futures. 

Přejeme Vám bezpečné a úspěšné 2. čtvrtletí. S posledními otřesy na trzích se zvýšily sázky pro investory ve zbytku letošního roku i v dalších letech a hra na fragmentaci bude od nás všech vyžadovat, abychom zvážili, jak je svět uspořádán a co bude jeho rekonfigurace znamenat pro naše investice v příštích čtvrtletích, letech a desetiletích.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.