Implementace udržitelného investování Implementace udržitelného investování Implementace udržitelného investování

Implementace udržitelného investování

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Možné postupy 

Jednotlivci, vlády i občanská společnost vyžadují, aby se korporace chovaly etičtěji a udržitelněji. Růst popularity investičních produktů na bázi trvalé udržitelnosti dokazuje, že to stejně cítí i mnoho investorů. Je důležité mít na paměti, že ne všechny investice do trvalé udržitelnosti jsou stejné. Investiční strategii na bázi trvalé udržitelnosti lze implementovat vícero způsoby. Patří mezi ně sociálně odpovědné investování (SRI), investování podle principů ESG a investování s žádoucím dopadem. 

Sociálně odpovědné investování Investování podle principů ESGInvestování s žádoucím dopadem
StrategieVyloučení společností podnikajících v nežádoucích odvětvíchInvestice do společností s vynikajícími (nebo zlepšujícími se) parametry ESGInvestice do konkrétních oblastí pro trvalou udržitelnost
Pokrytí trhuVybraná odvětví vyloučenaOdvětví mohou, ale nemusí být vyloučenaOmezeno
DopadNepřímýNepřímýPřímý a cílený
VýnosyTržníTržníTržní nebo nižší
Sociálně odpovědné investování 

Sociálně odpovědné investování (SRI) je metoda na bázi trvalé udržitelnosti, jež vylučuje investice do společností, které nesplňují environmentální a sociální standardy, případně standardy pro firemní řízení. Portfolia SRI jsou často vnímána jako „neposkvrněná“. Vyloučení připadá v úvahu u mnoha druhů obchodních aktivit. Mohlo by jít o produkci a distribuci pornografie, alkoholu, armádních či kontroverzních zbraní, fosilních paliv, hazardních her, palmového oleje, tabákových výrobků apod. Seznam vyloučených investic se u každého investora či investičního produktu liší. Pokud si nakoupíte ETF nebo podílový fond na bázi SRI, typy vyloučených investic mohou, ale nemusejí odpovídat vašim preferencím. 

ESG 

Zkratka ESG se skládá z anglických slov Environmental, Social a Governance a používá se i pro celou řadu investičních strategií na bázi trvalé udržitelnosti. Cílem těchto strategií je shromažďovat investice do společností, jejichž parametry ESG jsou nadprůměrné nebo mají zvyšující se tendenci. Tyto produkty lze rozdělit do těchto podkategorií: nejlepší ve své třídě, s určitou tendencí a tematicky zaměřené. Mějte na paměti, že tyto podkategorie se vzájemně nevylučují. 

Nejlepší ve své třídě 

Tato podkategorie se vyznačuje úsilím vybrat společnosti s nejlepšími metrikami ESG. Lze toho dosáhnout výběrem nejlepších společností v každém odvětví. V tomto případě mohou být zahrnuta i odvětví vyloučená při investování na principu SRI, avšak jen tituly s nejlepšími charakteristikami. Dalším způsobem, jak implementovat tuto strategii, je zvolit jen společnosti s určitým minimálním skórem ESG nebo potenciálem ke zlepšení. V tomto případě se mohou vyskytnout odvětví, v nichž podmínky nesplňují žádné společnosti. 

S určitou tendencí 

V této podkategorii se těžiště výrazně posouvá k investicím s vysokými metrikami ESG a je zde snaha vytěsnit tituly s opačnými charakteristikami. V držení zůstává každá investice odpovídající váženému benchmarku podle tržní kapitalizace, avšak váha se mění tak, aby odrážela metriky ESG. 

Tematicky zaměřené 

Tato podkategorie se zaměřuje na konkrétní složku ESG, tedy na environmentální či sociální aspekt, případně na firemní řízení (anglicky „governance“). 

Investování s žádoucím dopadem 

Investování s žádoucím dopadem cílí na dosažení nejen finančního výnosu, ale i měřitelného pozitivního dopadu v sociální či environmentální oblasti. Občas může být finanční výnos zčásti obětován kvůli zohlednění environmentálního či sociálního dopadu, což znamená, že bude nižší než u jiných typů investic. Jedná se často o investice do konkrétních projektů, například do čistíren vody nebo do společností vyvíjejících ekologicky šetrné technologie. Z tohoto hlediska lze tyto investice vnímat jako environmentálně nebo sociálně zaměřený rizikový kapitál. 

Globální zdroje 

Základní vodítka, normy a další materiály vydává OSN, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní organizace práce (ILO).

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.