Jak wdrożyć inwestowanie zrównoważone Jak wdrożyć inwestowanie zrównoważone Jak wdrożyć inwestowanie zrównoważone

Jak wdrożyć inwestowanie zrównoważone

Edukacja

Saxo Group

Dostępne możliwości

Ludzie, rządy i społeczeństwa chcą, aby korporacje działały w bardziej etyczny i zrównoważony sposób. Rosnąca popularność produktów związanych ze zrównoważonym inwestowaniem pokazuje, że wielu inwestorów ma podobne odczucia. Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty zrównoważonego inwestowania są takie same. Istnieje wiele sposobów na stworzenie strategii zrównoważonego inwestowania. Przykładami tego są: inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI, Socially Responsible Investing), inwestowanie z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG, Environmental, Social and Governance) oraz inwestowanie ukierunkowane na wywieranie wpływu (Impact Investing). 

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie Inwestowanie ESGInwestowanie ukierunkowane na wywieranie wpływu
StrategiaWyeliminowanie firm zaangażowanych w niepożądane branże.Inwestowanie w firmy mające lepsze lub poprawiające się praktyki ESG.Inwestowanie w konkretne zrównoważone projekty
Pokrycie rynkuWybrane branże są wykluczoneBranże mogą, ale nie muszą być wykluczoneOgraniczony
WpływPośredniPośredniUkierunkowany i bezpośredni
ZwrotyNa poziomie rynkowymNa poziomie rynkowymNa poziomie rynkowym lub poniżej
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) to rodzaj zrównoważonego inwestowania, które wyklucza inwestycje w firmy niespełniające norm środowiskowych, społecznych i/lub dotyczących ładu korporacyjnego. Portfele SRI są często określane jako portfele „wolne od grzechu”. Pod kątem wykluczenia można rozważyć wiele rodzajów działalności biznesowej. Obejmują one między innymi produkcję i dystrybucję rozrywki dla dorosłych, alkoholu, broni wojskowej, broni kontrowersyjnej, paliw kopalnych, produktów i usług hazardowych, oleju palmowego czy tytoniu. Lista wykluczonych inwestycji jest kwestią indywidualną dla danego inwestora lub produktu inwestycyjnego. W przypadku zakupu funduszu inwestycyjnego lub funduszu ETF typu SRI typy wykluczonych inwestycji mogą, ale nie muszą być zgodne z Twoimi preferencjami. 

ESG 

Termin ESG odnosi się do ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, ale również do szeregu strategii zrównoważonego inwestowania. Strategie te mają na celu wybieranie inwestycji w firmy, których praktyki ESG są na poziomie powyżej średniej rynkowej lub ulegają poprawie. Rozpatrywane są podkategorie typu „najlepsze w swojej kategorii”, „z przewagą odpowiednich” czy „koncentracja tematyczna”. Warto pamiętać, że te podkategorie nie wykluczają się wzajemnie. 

Najlepsze w swojej kategorii

Ten rodzaj wdrożenia ESG ma na celu wyselekcjonowanie firm o najlepszych wskaźnikach ESG. Jednym ze sposobów jest wybranie najlepszych firm z każdej branży. W tym przypadku uwzględnia się branże, które są normalnie wykluczone z inwestycji SRI, ale bierze się pod uwagę tylko te o najlepszych cechach. Innym sposobem stworzenia tej strategii jest wybieranie tylko firm z minimalnymi wskaźnikami ESG lub z potencjałem do ich poprawienia. W tym scenariuszu w przypadku niektórych branż mogą nie zostać zakwalifikowane żadne firmy. 

Z przewagą odpowiednich 

Ten typ wdrożenia ESG polega na przewadze inwestycji z wysokimi wskaźnikami ESG i w mniejszym stopniu z niskimi. Uwzględniane są wszystkie inwestycje we wskaźniku referencyjnym ważonym kapitalizacją rynkową, ale wagi są zmieniane w celu odzwierciedlenia wskaźników ESG. 

Koncentracja tematyczna 

Ten typ wdrożenia ESG zakłada koncentrację na konkretnym składniku ESG: ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej lub ładzie korporacyjnym. 

Inwestowanie ukierunkowane na wywieranie wpływu

Celem inwestowania ukierunkowanego na wywieranie wpływu jest wytwarzanie pozytywnego, wymiernego wpływu społecznego i środowiskowego i osiąganie przy tym zysku finansowego. Czasami przykładanie wagi do wpływu na środowisko lub społeczeństwo może odbywać się kosztem zysku finansowego, co oznacza, że ​​zwroty mogą być niższe niż w przypadku innych typów inwestycji. Inwestycje często dotyczą konkretnych projektów, na przykład związanych z oczyszczaniem wody lub konkretnej firmy opracowującej technologię przyjazną dla środowiska. W związku z tym inwestycje ukierunkowane na wywieranie wpływu mogą być postrzegane jako ekologiczny i społeczny inicjatywy typu venture capital. 

Globalne zasoby

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) zapewniają wytyczne, normy i dodatkowe informacje.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.