Zobraziť právne menu

Ochrana finančných prostriedkov drobných klientov

Prečo môžu klienti dôverovať Saxo Bank so svojimi peniazmi

  • Saxo je držiteľom 3 bankových licencií na celom svete a je dobre kapitalizovanou a dobre regulovanou dánskou bankou (EÚ).
  • Saxo bola vždy veľmi obozretná v tom, ako pristupujeme k financiám a súvahe s nízkym rizikom pre pohyby úrokových sadzieb.
  • Saxo má čistú súvahu a nemá chuť "ísť na výnosovú krivku".
  • Saxo nemá úverovú, hypotekárnu ani komerčnú úverovú knižku s inherentným rizikom úverových strát.
  • Saxo je zisková spoločnosť s veľmi dobre diverzifikovaným podnikaním, kde sme prijali strategické rozhodnutia, ktoré nám umožňujú byť v silnej pozícii, v ktorej nám klienti a partneri môžu a mali by naďalej dôverovať ako bezpečnému a atraktívnemu miestu na uloženie ich vkladov.

Saxo Bank je členom dánskeho garančného fondu.

V prípade, že dánska banka (vrátane Saxo Bank) pozastaví svoje platby alebo zbankrotuje, vklady klientov sú zaručené fondom až do výšky 100 000 EUR pre hotovostné vklady. Hotovostné vklady sa počítajú ako čistý voľný vklad po odpočítaní akéhokoľvek dlhu voči banke.

Vo všeobecnosti platí, že cenné papiere nebudú ovplyvnené pozastavením platieb alebo nútenou likvidáciou a budú vrátené klientovi. V prípade, že dánska banka (vrátane Saxo Bank) nie je schopná vrátiť cenné papiere držané v úschove, Garančný fond pokryje cenné papiere až 20 000 EUR na klienta.

Garančný fond

Ďalšie informácie o garančnom fonde a krytí, ako aj aktualizovaný zoznam členov garančného fondu nájdete tu.

Upozorňujeme, že vaše finančné prostriedky sú chránené garančným fondom bez ohľadu na to, aký klasifikačný status máte v Saxo Bank.

Ochrana finančných prostriedkov inštitucionálnych klientov

Ochrana hotovosti v prípade zlyhania Saxo Bank:

Inštitucionálni klienti nemajú vzhľadom na svoj štatút licencovanej finančnej inštitúcie zaručenú hotovosť v prípade zlyhania Saxo Bank. Peňažné prostriedky v tomto ohľade zahŕňajú čistú hodnotu derivátových pozícií.

Ochrana cenných papierov v prípade zlyhania Saxo Bank:

Všetky cenné papiere držané v Saxo Bank budú vrátené klientovi White Label, ak ich bude možné získať späť od depozitára Saxo Bank.

Vymáhateľnosť cenných papierov je zabezpečená požiadavkou oddielu 95 ods. 3 dánskeho zákona o investičných spoločnostiach, ktorý ukladá dánskym bankám povinnosť zabezpečiť, aby práva klienta na ich cenné papiere boli vždy chránené, a to aj v prípade zlyhania.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.