Zobrazit menu Právní dokumentace

Copyright

All content of the www.home.saxo website is the property of Saxo Bank unless otherwise stated. For pages where no third-party rights are listed (in the copyright statement at the bottom of each page), the following rules apply:

  • You may print the pages and store one copy on your PC for personal use.
  • You may not distribute the information to others but you may quote opinions and information on the site if you include a clear reference to Saxo Bank and to the website and to the disclaimer available on www.home.saxo. 
  • You may also link to any portion of the site if the link clearly states the name of www.home.saxo and if it opens the page in a new browser window and not in a foreign frameset.

No other uses of the website and its content than the ones described above are allowed or may be inferred unless expressly permitted in writing by Saxo Bank.

 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.