Zobraziť právne menu

Copyright

All content of the www.home.saxo website is the property of Saxo Bank unless otherwise stated. For pages where no third-party rights are listed (in the copyright statement at the bottom of each page), the following rules apply:

  • You may print the pages and store one copy on your PC for personal use.
  • You may not distribute the information to others but you may quote opinions and information on the site if you include a clear reference to Saxo Bank and to the website and to the disclaimer available on www.home.saxo. 
  • You may also link to any portion of the site if the link clearly states the name of www.home.saxo and if it opens the page in a new browser window and not in a foreign frameset.

No other uses of the website and its content than the ones described above are allowed or may be inferred unless expressly permitted in writing by Saxo Bank.

 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.