Čo znamená udržateľné investovanie ESG Čo znamená udržateľné investovanie ESG Čo znamená udržateľné investovanie ESG

Čo znamená udržateľné investovanie ESG

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Etické správanie a ohľad na udržateľnosť 

Jednotlivci, vlády a ľudia chcú, aby sa korporácie správali etickejšie a brali ohľad na udržateľnosť. Keďže vlády a miestne orgány nútia spoločnosti, aby prevzali zodpovednosť za svoje neetické a neudržateľné kroky, balansovanie ziskov s udržateľnosťou sa vytráca. Dokonca sú spoločnosti s neetickými a neudržateľnými obchodnými praktikami vystavené zvýšenému riziku výrazného poklesu zisku. Tri najširšie kategórie, podľa ktorých sa spoločnosti posudzujú, sú životné prostredie, sociálne otázky a správa/riadenie. Spoločne sa podľa angličtiny označujú ako ESG. Environmentálna kategória sa zaoberá využívaním prírodných zdrojov a vplyvom podnikania na životné prostredie. Sociálna kategória sa zaoberá ľudskými právami v rámci firmy, partnerských firiem a ľudskej spoločnosti ako takej. Kategória riadenia sa zaoberá správaním a kompenzáciou pre vedúcich predstaviteľov spoločností. 

E (Environmental) – životné prostredie

Toto je asi najjednoduchší z konceptov, ktoré treba pochopiť. Spoločnosti sú posudzované podľa vplyvu ich podnikania na znečistenie, ekosystémy, biodiverzitu a dodávky prírodných zdrojov. To zahŕňa aj efektivitu využívania energie, odpadové hospodárstvo a využívanie vody. Vzhľadom na globálne obavy týkajúce sa zmeny klímy sú spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou fosílnych palív (uhlie, ropa a plyn) pod drobnohľadom. Ďalšími príkladmi produktov alebo postupov, ktoré majú vplyv na životné prostredie, sú odpad z výroby jadrovej energie, pesticídy, odlesňovanie a ťažba nerastných surovín. Investori a spoločnosť vo všeobecnosti očakávajú, že podniky zlepšia spôsob, akým zdolávajú environmentálne výzvy, prevezmú väčšiu zodpovednosť za svoj vplyv na životné prostredie a budú vyvíjať a využívať technológie šetrné k životnému prostrediu. 

S (Social) – sociálne otázky

Kategória sociálnych otázok sa vzťahuje na vplyv firiem na spoločnosť, a to interne aj externe. Interné osvedčené postupy sa zaoberajú rozmanitosťou, inklúziou, spravodlivými mzdami a pracovnými normami. Tieto všetky sa považujú za ľudské práva. Rozmanitosť znamená mať pracovnú silu, ktorá zahŕňa členov rôznych vekových kategórií, rás, náboženského pozadia, sexuálnej orientácie, národnosti atď. Inklúzia sa zaoberá schopnosťou jednotlivcov byť sami sebou a zahŕňa také otázky, ako sú miesta pre dojčiace matky na odsávanie materského mlieka, miesta na modlitbu pre moslimov a prijatie viacerých jazykov, ktorými sa hovorí v spoločných priestoroch. Pracovné normy zahŕňajú právo na kolektívne vyjednávanie, absenciu nútenej alebo detskej práce a nediskriminačné pracovné praktiky. Spoločnosti by mali nielen zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so svojimi pracovníkmi, ale tiež to, aby sa zaobchádzalo spravodlivo aj s pracovníkmi partnerských spoločností, ako sú dodávatelia. Externe osvedčené postupy sa zaoberajú vzťahmi a zapojením komunity, ako aj bezpečnosťou a spoľahlivosťou výrobkov. 

G (Governance) –  správa/riadenie

Správa/riadenie sa týka vedenia spoločnosti. Osvedčené postupy sa zaoberajú rozmanitosťou a inklúziou podnikového vedenia, odmeňovaním vedúcich pracovníkov, plánovaním nástupníctva a právami akcionárov. Čoraz častejšie sa napríklad stáva, že akcionári hlasujú proti balíkom odmeňovania vedúcich pracovníkov. Osvedčené postupy sa tiež zaoberajú korupciou a úplatkárstvom, dodržiavaním zákonov a nariadení či lobistickými praktikami. Mnohé spoločnosti lobujú u vlád a zástupcov, aby zastavili zákony a regulácie, ktoré by od nich vyžadovali zlepšenie postupov ESG. 

Faktory životného prostrediaSociálne faktoryFaktory správy/riadenia
Znečistenie a odpadové hospodárstvoRozmanitosť a inklúzia pracovníkovRozmanitosť a inklúzia vedúcich pracovníkov
Využitie prírodných zdrojovMzdy zamestnancovMzdy výkonných pracovníkov
Vplyv na zmenu klímyŠtandardy pre dodávateľovPlánovanie nástupníctva
Efektivita využitia energieVzťahy s komunitouPráva akcionárov
Technológie šetrné k životnému prostrediuBezpečnosť výrobkovFiremná etika
Globálne zdroje

Organizácia Spojených národov (OSN), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodná organizácia práce (MOP) poskytujú usmernenia a dodatočné zdroje. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.