Informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających dla klientów profesjonalnych i innymi informacjami związanymi z transakcjami objętymi depozytem zabezpieczającym w Saxo.

Detaliczne stawki depozytu zabezpieczającego podano w informacjach o depozytach zabezpieczających dla klientów detalicznych.

Wstępny i docelowy depozyt zabezpieczający mają na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi poprzez utworzenie bufora między zdolnością handlową a poziomem zamknięcia pozycji z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego.

  1. Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość środków, aby spełnić wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego dla całego portfela.
  2. Docelowy depozyt zabezpieczający (na utrzymanie pozycji): ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego — minimalna ilość środków pieniężnych lub innego zatwierdzonego zabezpieczenia, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie docelowego depozytu zabezpieczającego i gdy tylko klient przestanie spełniać wymóg docelowego depozytu zabezpieczającego, następuje zamknięcie pozycji (close-out).

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Wymogi depozytu zabezpieczającego różnią się w zależności od pary walutowej i zależą od ekspozycji w parze walutowej. Wymogi depozytu zabezpieczającego mogą podlegać minimalnym wartościom określonym w przepisach prawa i mogą ulegać zmianom w zależności od płynności i zmienności pary walutowej. Z tego powodu najbardziej płynne pary walutowe (główne) w większości przypadków mają niższy wymóg depozytu zabezpieczającego.

Saxo oferuje metodologię wielopoziomowych depozytów zabezpieczającyc służącą jako mechanizm zarządzania portfelem w kontekście wydarzeń politycznych i ekonomicznych, które mogą prowadzić do nagłych zmian na rynku i powodować jego niestabilność. Przy wielopoziomowym depozycie zabezpieczającym średni wymóg depozytu zabezpieczającego („mieszany wymóg depozytu zabezpieczającego”) zwiększa się wraz z poziomem ekspozycji. Prawdą jest również odwrotna sytuacja: wraz ze spadkiem poziomu ekspozycji zmniejsza się również wymóg depozytu zabezpieczającego. Koncepcję tę zilustrowano poniżej:

Różne poziomy ekspozycji definiuje się jako bezwzględną liczbę dolarów amerykańskich (USD) we wszystkich parach walutowych. Każda para walutowa ma określony wymóg depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie.

Uwaga: wymóg depozytu zabezpieczającego może się zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia. Saxo zastrzega sobie prawo zwiększenia wymogów depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji, w tym portfeli klienta uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Domyślnie stosowane są detaliczne stawki depozytu zabezpieczającego. Jako klient podlegający regulacjom ESMA (European Securities and Markets Authority) możesz zwrócić się o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego na żądanie, aby korzystać z mniejszych wymagań w zakresie depozytu zabezpieczającego. Aby przeczytać więcej o zaletach rachunków profesjonalnych oraz tego, jak uzyskać tę kategorię, kliknij tutaj.

Możliwość częściowego wykorzystania niektórych instrumentów jako depozytu zabezpieczającego
(tylko dla klientów profesjonalnych)

Saxo Bank pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone akcje i fundusze ETF jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym. Wartość zabezpieczenia akcji lub pozycji ETF zależy od ratingu poszczególnych akcji lub funduszy ETF — zapoznaj się z tabelą konwersji poniżej.

Rating
1
2
3
4
5
6
Wartość zabezpieczenia pozycji
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Przykład: 75% wartości pozycji na akcjach lub funduszach ETF z ratingiem 1 można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak Forex, kontrakty CFD, Futures i Opcje. Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na akcjach lub funduszach ETF jako depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji lub portfeli akcji uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych akcji, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych funduszy ETF, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Saxo pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone obligacje jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym.

Wartość pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia zależy od ratingu konkretnych obligacji, jak przedstawiono poniżej:

Definicja ratingu*Wartość procentowa zabezpieczenia
Najwyższy rating (AAA)95%
Bardzo wysoka jakość (AA)90%
Wysoka jakość (A)80%

 

* rating nadawany wewnętrznie przez Saxo Bank

Przykład: 80% wartości rynkowej pozycji na obligacji z ratingiem A można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak Forex, kontrakty CFD lub futures i opcje.

Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub usunięcia pozycji na obligacjach używanych jako zabezpieczenia.

Aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o sporządzenie ratingu i potraktowanie konkretnej lub potencjalnej pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres fixedincome@saxobank.com lub skontaktuj się z opiekunem rachunku.

Chcesz zacząć?

Otwórz rachunek w Saxo Banku - licencjonowanym duńskim banku i uzyskaj dostęp do wszystkich klas aktywówPhilip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.