ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.

Celem procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) jest określenie adekwatnej kapitalizacji Banku z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka, jak również przyszłych zagrożeń wynikających z rozwoju, nowych rynków i poszerzania portfela produktowego.

ICAAP w pełnej wersji przeprowadza się tak często, jak to jest wymagane, przynajmniej raz w roku. Poziomy adekwatności kapitałowej dostosowane do poziomu aktualnego wykorzystania limitu zgłasza się duńskiemu urzędowi nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) raz na kwartał.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR) Saxo Bank A/S ma obowiązek ujawniania informacji dotyczących zaciągniętego przez Bank ryzyka oraz polityk w zakresie zarządzania nim, obliczania wymogów kapitałowych, funduszy własnych, dźwigni finansowej, płynności oraz obciążenia aktywów.

Saxo Bank zachęca do przeczytania następujących sprawozdań dotyczących ryzyka.