ICAAP a výkazy rizik

Skupina Saxo Group pravidelně vydává výkazy ICAAP a výkazy rizik, jak to požadují dánské finanční předpisy.

Účelem procesu interního posouzení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) je určit adekvátní kapitalizaci banky s ohledem na příslušná existující i budoucí rizika související s růstem, novými trhy a rozšiřováním portfolia produktů.

Kompletní proces ICAAP se provádí tak často, jak je třeba, nejméně však jednou ročně. Úrovně kapitálové přiměřenosti upravené s ohledem na průběžné využívání limitů se hlásí dánskému orgánu finančního dohledu (FSA) každé čtvrtletí.

Nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) po společnosti Saxo Bank A/S požaduje, aby zveřejňovala informace o rizicích a zásadách banky týkajících se řízení rizik, výpočtu kapitálových požadavků, vlastních zdrojů, výše zadlužení, likvidity a zatížení aktiv.

Saxo Bank vám za tím účelem nabízí následující výkazy rizik.