Financing

Valutaspotmarkedet brukes for øyeblikkelige valutahandler. Begrepet spot refererer til standard oppgjørspraksis to virkedager etter handelsdatoen (kjent som T+2)1. En GBPUSD-handel utført en mandag vil for eksempel gjøres opp på onsdag (forutsatt at den onsdagen ikke er en offentlig helligdag, hvor handelen i så fall ville gjøres opp neste virkedag). Oppgjørsperioden refererer til det tidsrommet som er tilordnet partene for å tilfredsstille handelsforpliktelsene – kjøperen må betale og selgeren må overlevere verdipapiret. 

I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag2.

Rulleringen består av to deler; swap-punkter i morgen / neste dag (forward-pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente). 


1 Standard oppgjørskonvensjon på T+2 gjelder for de fleste valutapar, men det finnes unntak fra denne regelene, for eksempel USDCAD, hvis oppgjørskonvensjon er én dag etter handelsdatoen (T+1).

2 Konvensjonen på det globale markedet er at valuteringsdatoen rulleres frem klokken 17.00 EST (Eastern Standard Time), men det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel NZDUSD, som rulleres kl. 07.00 New Zealand Daylight Time

Swap-punktene som brukes beregnes ved bruk av direkte swap-kurser for i morgen / neste dag fra nivå 1-banker pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 0,45 % av renteswapkursen i morgen / neste dag. 

All urealisert gevinst eller tap på valutaspotposisjoner som rulleres til neste dag er underlagt kreditt- eller debet-rente. Dette legges til swap-punktene for å beregne kreditt eller debet for rullering.

Urealisert gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningsprisen for en posisjon og spotprisen på tidspunktet rulleringen gjøres, mellom 07.00 og 09.00 GMT. Historiske swap-punkter

For å gi kundene full gjennomsiktighet publiserer Saxo swap-punktene som brukes for tom/next (i morgen / neste dag)-rullering én gang per dag.

risk-icon--red

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.