Se juridisk menu

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger – Saxo Bank

I overensstemmelse med reglerne om videregivelse af personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”) indeholder følgende information en oversigt over, hvordan Saxo Bank (”vi”, ”os”, ”vores”) anvender de personoplysninger, vi indsamler om fysiske personer som for eksempel kunder, kundeemner og andre partnere (alle i det følgende betegnet ”du”).

1. Ansvarlig for behandling af dine personoplysninger (dataansvarlig): Saxo Bank-koncernen, som du ansættes i, er tilknyttet eller har et samarbejde med.

Vi er forpligtet til at håndtere (”behandle”) dine personoplysninger sikkert og i øvrigt i henhold til GDPR, og hvis national lovgivning kræver et højere beskyttelsesniveau for personoplysninger end GDPR, skal sådanne højere krav opfyldes.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Saxo Bank på følgende e-mailadresse: privacy@saxobank.com.

2. Hvilke personoplysninger kan vi indsamle om dig, og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler kun oplysninger om dig, der er relevante i forbindelse med kundeforholdet mellem dig og os. Vi indhenter disse oplysninger direkte fra dig. Vi behandler dog også personoplysninger fra andre kilder, der kan omfatte andre enheder i Saxo Bank, andre virksomheder og finansielle institutioner, offentligt tilgængelige kilder (for eksempel medier, selskabsregistre, internettet, herunder sociale medier) og fra udbydere af tjenester til screening af forretningsrisiko, databaser til bekæmpelse af svig, sanktionslister og databaser med nyhedsartikler.

Arten af personoplysninger, vi behandler, omfatter:

 • navn, kontaktoplysninger
 • oplysninger om vores kundeforhold og relevante tjenester, herunder oplysninger, der stammer fra din brug af vores IT-platforme (herunder elektronisk kommunikation), mobilapps, optagede telefonsamtaler og din deltagelse i vores markedsføringsaktiviteter

  "Kend din kunde"-oplysninger (KYC) såsom pasoplysninger, CPR-nummer, fødselsdato og -sted, formues oprindelse, baggrund for brug af selskabsstrukturer, forbindelser til offentligt ansatte, straffeattest
 • finansielle oplysninger såsom bankkontooplysninger, underskriftsprøve, indkomst, aktiver, udgifter, investeringsmål, civilstand samt oplysninger om viden om finansielle produkter og ydelser, risikovillighed, tabsevne, skattemæssig stilling og bopæl.

3. Hvilke formål anvender vi dine personoplysninger til?

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger sammenfattes nedenfor sammen med de specifikke grunde i henhold til databeskyttelseslovgivningen, der tillader os at gøre dette.

 • Til opfyldelse af en kontrakt

  Det kan være nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontrakt med dig i relation til vores finansielle ydelser eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt. Yderligere oplysninger finder du i dokumenterne vedrørende den kontrakt, du har indgået med os.

 • For at opfylde en retlig forpligtelse eller handle i offentlighedens interesse 

  Som en bank med banklicens er vi underlagt en række lov- og myndighedskrav, ifølge hvilke vi kan være forpligtet til at indsamle, opbevare eller videregive personoplysninger, for eksempel til bekæmpelse af hvidvask eller til at respondere på undersøgelser eller oplysningspåbud fra politiet, tilsynsmyndigheder for vores koncernenheder, skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder.

 • Af hensyn til legitime interesser

  I det omfang det er nødvendigt, behandler vi dine personoplysninger af hensyn til vores eller en tredjeparts legitime interesser (GDPR giver kun mulighed for dette, hvis disse interesser opvejes af et større behov for at beskytte dit privatliv). Tilfælde, hvor vi henholder os til vores legitime interesser for at behandle dine personoplysninger:

  • Kend-din-kunde-kontroller
  • håndtering af kunde- og leverandørforbindelser
  • forretningsanalyse og udvikling af produkter og tjenester
  • aktiviteter vedrørende informationssikkerhed og bygningssikkerhed, herunder brug af optagelser
  • styring af risikoen og optimering af effektiviteten i koncernens aktiviteter
  • Optagelse af telefonsamtaler og overvågning af elektronisk kommunikation til forretnings- og overholdelsesformål
  • forebyggelse og opsporing af økonomisk kriminalitet
  • Evaluering, indbringelse eller forsvar af juridiske krav
  • servicering af vores produkter
  • revision
  • forretningsmæssige omstruktureringer.
 • På baggrund af dit samtykke

  Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger på en måde, der ikke er omfattet af ovenstående juridiske begrundelser, skal vi indhente dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at tilbagetrækning af et samtykke ikke betyder, at vores forudgående håndtering af dine persondata er ulovlig, og at tilbagetrækning af et samtykke kan begrænse vores mulighed for fortsat at levere vores tjenester på samme måde. 

  Nogle kategorier af personoplysninger anses i GDPR for at være så følsomme, at vi generelt skal indhente en fysisk persons samtykke for at kunne opbevare og anvende dem. Et eksempel er oplysning om en persons biometriske data. Hvis du frivilligt giver os sådanne oplysninger i tilfælde, hvor det kan være relevant for de finansielle produkter og tjenester, vi leverer til dig (for eksempel i forbindelse med planlægning af hensigtsmæssige investeringer), anser vi dette for at udgøre dit samtykke til, at vi anvender oplysningerne i det omfang, det er relevant. Du kan trække samtykket tilbage, men en tilbagetrækning kan begrænse vores evne til at sikre, at du modtager de ydelser, der er mest hensigtsmæssige for dine forhold.

4. Hvem kan vi udveksle dine personoplysninger med?

I det omfang det er nødvendigt for at efterkomme dine anmodninger til os samt til de formål, der er skitseret ovenfor, kan vi udveksle oplysninger om dig med en række modtagere, herunder: udbydere af systemer til baggrundstjek, finansielle institutioner, fonde, betalingsmodtagere, udbydere af betalings- og afviklingsinfrastruktur, børser, tilsynsmyndigheder, offentlige myndigheder (herunder skattemyndigheder), vores andre koncernenheder og serviceudbydere, professionelle rådgivere, revisorer, forsikringsselskaber og potentielle købere af elementer af vores forretning.

Vi videregiver kun oplysninger om dig, i det omfang der fremgår af betingelserne i den aftale, vi har indgået med dig, af GDPR samt af tavshedspligten i forbindelse med kundeforhold.

Klik her for at se vores kategorier af modtagere af personoplysninger.

5. Overfører vi dine data til andre lande?

Vi er aktive globalt, hvilket er en del af vores DNA, og for at tilbyde dig den bedst mulige service kan oplysninger om dig, ifølge de ovenfor beskrevne formål, blive overført til lande uden for EU/EØS eller såkaldte "tredjelande" , hvilket er lande uden for EU og EØS, der ikke som standard sikrer den samme beskyttelse af dine personoplysninger.

Men i det omfang vi benytter serviceudbydere i et tredjeland, er vi forpligtet til at sikre, at de har samme beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, som er påkrævet i EU. Dette gør vi typisk ved at anvende standardbestemmelser om databeskyttelse, som er godkendt af Europa-Kommissionen til dette formål. Vi overfører kun dine personoplysninger til et tredjeland på en måde, der er tilladt i henhold til GDPR.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Generelt opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil vi har indhentet dem. Når vi træffer beslutning om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger, tager vi hensyn til følgende:

 • ophørsdatoen for den/det pågældende kontrakt eller forretningsforhold
 • en opbevaringsperiode i henhold til lovgivningen, regler eller interne politikker
 • et behov for at opbevare oplysninger ud over ovenstående perioder med henblik på at kunne forholde os til faktiske eller potentielle revisionsprocesser, skattesager eller retskrav.

7. Anvender vi dine personoplysninger til profileringsformål?

Profilering i forbindelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er brugen af en automatisk proces til at analysere personoplysninger for at vurdere eller forudsige forhold vedrørende din adfærd. Vi kan anvende profilering i følgende tilfælde:

 • som hjælp til at opspore potentielle tilfælde af økonomisk kriminalitet
 • for at give dig oplysning om produkter og tjenester, der kunne være af interesse for dig.

8. Hvilke rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger har du?

Med visse undtagelser og begrænsninger har du i henhold til GDPR ret til følgende:

 • At anmode om indsigt i dine personoplysninger. På grundlag af denne ret kan du anmode om en kopi af de personoplysninger om dig, som vi opbevarer.
 • At anmode om berigtigelse af de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. På grundlag af denne ret kan du anmode om berigtigelse af ufuldstændige eller urigtige personoplysninger om dig, som vi opbevarer.
 • At anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at få rettet eller slettet ufuldstændige eller unøjagtige data, som vi har om dig, hvis vi ikke har en god grund til fortsat at behandle dem. Dette kaldes sommetider for ”retten til at blive glemt”.
 • At anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. På grundlag af denne ret kan du anmode os om at udsætte behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel i den tid, det kan tage os at respondere på en påstand fra dig om, at personoplysningerne er unøjagtige, eller at vores legitime interesse i behandlingen opvejes af din legitime interesse.
 • At anmode os om at overføre personoplysninger, du har givet os, til dig i et almindeligt anvendt elektronisk format. Dette kaldes for retten til dataportabilitet.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. På grundlag af denne ret kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Anmodning om ikke at blive genstand for automatiske afgørelser. Denne ret giver dig mulighed for at anmode os om ikke at træffe en afgørelse vedrørende dig udelukkende på grundlag af automatisk behandling af dine personoplysninger, hvis dette påvirker din juridiske stilling (eller har anden væsentlig indvirkning på dig). Som hovedregel træffer vi ikke afgørelser af denne karakter udelukkende på baggrund af automatisk behandling og uden en form for menneskelig vurdering. Vi ville specifikt underrette dig, hvis vi gjorde det.

For at udøve en af disse rettigheder skal du skrive til os på privacy@saxobank.com.

Du har også ret til at indsende en eventuel klage, som du måtte have vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, til Datatilsynet.

9. Er du forpligtet til at give os dine personoplysninger?

I henhold til lovgivningen er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Men hvis du afviser det, kan det betyde, at vi ikke kan fortsætte samarbejdet med dig. Et eksempel er, at vi for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask er forpligtet til at få bekræftet din identitet m.v., hvis du ønsker at foretage handler og indgå i et kundeforhold. Dette kræver nødvendigvis, at vi indsamler visse personoplysninger om dig som kunde.

10. Ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vi kan til enhver tid opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for at foretage præciseringer eller tage højde for ændringer i GDPR eller vores forretningsaktiviteter. Vi underretter dig i tilfælde af væsentlige opdateringer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.