Co je třeba znát: 4 typy kognitivního zkreslení při investování Co je třeba znát: 4 typy kognitivního zkreslení při investování Co je třeba znát: 4 typy kognitivního zkreslení při investování

Co je třeba znát: 4 typy kognitivního zkreslení při investování

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Shrnutí:  Investiční aktivity neovlivňují jen vaše emoce, ale i vrozené sklony, kterých si nemusíte být vědomi. Mohou mít dopad na investování, protože jsou často dány předem. Jejich důsledkem může být i to, že investoři jednají na základě vnitřního pocitu – nikoli po racionální analýze.


Zde jsou 4 běžné typy kognitivního zkreslení, o nichž byste měli vědět, abyste se s nimi dokázali rychle a efektivně vypořádat.

Hráčský klam

Hráčský klam spočívá v tom, že člověk začne věřit, že se pravděpodobnost něčeho zvyšuje či snižuje podle četnosti opakování dané události nebo procesu. Představme si, že investor dále navyšuje svou pozici u konkrétní akcie, přestože zaznamenává opakované nebo rostoucí ztráty. Přestože se ztráty navyšují, investor věří, že cena akcie velmi pravděpodobně změní své směrování, avšak toto očekávání je nesprávné. Události jsou na sobě nezávislé a mezi vývojem a v minulosti a současnosti není žádná korelace.

Konfirmační zkreslení

Konfirmační zkreslení je další běžný kognitivní klam, při němž vyhledáváte a upřednostňujete informace podporující a potvrzující váš předem formulovaný pohled či názor a máte tendenci věřit jen jim. Investoři mohou rovněž záměrně ignorovat informace, které jejich pohled či názor vyvrací. Konfirmační zkreslení vás například ovlivňuje, pokud za každou cenu držíte akcie konkrétní společnosti (jako je třeba Tesla, Amazon či Alphabet) a ignorujete nepříznivé zprávy vyplývající z jejích čtvrtletních výkazů.

Reprezentativní zkreslení

Příkladem reprezentativního zkreslení je, pokud investice opakujete jen z toho důvodu, že se v minulosti ukázaly jako úspěšné. Jiným příkladem je situace, kdy správnost investice posuzujete na základě výkonnosti společnosti v minulosti. Řekněme, že firma, do níž jste investovali, vyhlásí skvělé finanční výsledky. Můžete předpokládat, že další vyhlášení finančních výsledků bude obdobně příznivé, avšak jak vyplývá z hráčského klamu, události v minulosti nemění pravděpodobnost, že se určité události odehrají v budoucnu.

Systém odůvodnění (status quo bias)

Podobně jako reprezentativní zkreslení spočívá „status quo bias“ v opakování dřívějších investic nebo v uplatňování starých strategií namísto objevování nových možností. Pokud k provádění nových investic používáte staré metody, mohou vám stereotypy ve vnímání zahalovat skutečnou situaci, takže nerozpoznáte, že trh se změnil a staré strategie již nejsou účinné.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.