Jak rozpoznat své emoční naladění Jak rozpoznat své emoční naladění Jak rozpoznat své emoční naladění

Jak rozpoznat své emoční naladění

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Shrnutí:  Kromě pochopení důležitosti obchodní psychologie je důležité při investování identifikovat své emoce, osobnostní rysy a vzorce chování, které mohou ovlivňovat vaše celkové naladění.


Zde je 5 kroků, které vám usnadní identifikaci vlastního emočního naladění: 

1. krok: Rozpoznejte vlastní emoce, sklony a osobnostní rysy

Chcete-li rozpoznat případné negativní emoce nebo osobnostní rysy, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování, měli byste se při přihlášení k investiční platformě nejprve zamyslet, jak se cítíte. Máte pocit, že je toho na vás příliš? Hledáte akcie, kterým se dnes nejlépe daří, a odvozujete z toho jejich budoucnost bez řádné analýzy? Nebo se jen automaticky podíváte na cenu akcie, s níž jste v minulosti zaznamenali úspěch?

Sebeuvědomění a pohled do vlastního nitra hrají v obchodní psychologii klíčovou roli, a pokud si hned na počátku uvědomíte, z čeho dané emoce a sklony pramení, předejdete impulzivním rozhodnutím nebo jednání vyplývajícímu z frustrace. Je důležité identifikovat své silné stránky a využít je. Cítíte-li například klid a jistotu, avšak ne v přehnané míře, můžete toto rozpoložení využít při svém pobytu na trhu.

2. krok: Sestavte si investiční plán

Pro snížení rizika, že se na základě emocí budete na trhu chovat iracionálně, je také důležité stanovit si investiční plán. Můžete jej vypracovat ve spolupráci se svým makléřem nebo i sami. Kvalitní investiční plán bude zahrnovat exitovou strategii a připravené mentální „pomůcky“, jako je „tržní“ mantra, kterou si budete opakovat, abyste na začátku obchodování vyvážili své emoce. Pokud jde o exitovou strategii, jedním ze způsobů, jak opustit nepříznivě se vyvíjející investice, je implementace pokynů stop-loss. Pokyny stop-loss omezují rizika – jejich prostřednictvím dáte makléři instrukci k uzavření pozice při dosažení určité úrovně ztráty. Investiční plány by měly rovněž zahrnovat realistické cíle, pokud jde o zisk, a stanovovat poměr riziko/zisk a vstupní pravidla. 

3. krok: Pracujte na rozvíjení pozitivních osobnostních rysů

Určitě bude přínosné usilovat o potlačení negativních emocí a návyků. Umožní vám rozvíjet nové a pozitivnější návyky, jako je trpělivost a schopnost se adaptovat. Investiční plány představují jeden z nejlepších způsobů, jak podpořit trpělivost, protože pomáhají oddělit aktuální situaci od dlouhodobých finančních cílů. Trpělivost však také vyplývá z poznání, že volatilita trhu je normální a neosobní jev a že čas je na vaší straně. Pro vedení investičního plánu je ale také důležité naučit se větší adaptabilitě. Například pouhý fakt, že jste si stanovili plán, neznamená, že jej nemůžete nikdy revidovat nebo přizpůsobit novým trendům a vývoji trhu.

4. krok: Naučte se poznat vhodnou chvíli k odchodu

Základní dovedností každého investora nebo obchodníka je schopnost poznat, že je třeba přijmout ztráty a odejít. Prostý fakt, že jste zaznamenali ztrátu, neznamená, že jste selhali a že se musíte za každou cenu rychle vrhnout do jiné investice, abyste si část ztrát vykompenzovali. Investice někdy nevyjde a je důležité si rozebrat, proč k tomu došlo, a přizpůsobit svou obchodní strategii. Využijte ztrátu jako příležitost k prozkoumání jejích příčin a pak tyto poznatky využijte k lepšímu rozhodování v budoucnu. 

Obdobně by investoři měli vědět, kdy odejít po řadě vítězství. Štěstěna se vždy nakonec vyčerpá a jistě nechcete podstupovat zbytečná rizika nebo dát v sázku dosažený zisk jen proto, že pociťujete přehnanou jistotu a štěstí. K iracionálním rozhodnutím vás může přivést zlost, avšak stejný efekt může mít i pocit štěstí. 

5. krok: Vše si zapisujte

Lidé si vedou deníky, kde vyjadřují své emoce ve spojitosti s konkrétními životními událostmi. Můžete si také vést zápisník se záznamy o svých pocitech při konkrétních investicích. Dobře pak z těchto zápisků odvodíte, co jste udělali správně a kdy vás při rozhodování příliš ovlivnily emoce.

Nejnovější informace z trhů
Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.